НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 149559 Картинка 7661432 Картинка 71492 Картинка 7480553 Картинка 10277306 Картинка 2175326 Картинка 9465119 Картинка 4686562 Картинка 1481731 Картинка 3893792
Спорт за високи постижения

Конспекти Разписание РО Разписание ЗО

Анотация програма СВП

 

В съвременното общество, спортът за високи постижения е социален феномен и същевременно индустрия, която се стимулира от изключителната конкуренция и изравнените човешки възможности за постигане на високи спортни резултати. Това изисква непрекъснато усъвършенстване на системата за спортна подготовка чрез развитието на общо и частно научните знания за спорта. Това налага и ново, адекватно на новите изисквания, равнище на научна и професионална квалификация на
педагогическите кадри, което може да се осигури в най-голяма степен от магистърска програма „Спорт за високи постижения" в катедра „Теория на спорта" като надстройка на бакалавърското базово обучение в Национална спортна академия „Васил Левски".

Програмата „Спорт за високи постижения" води началото си от 1997/98 г. като Европейски проект. В това си учебно съдържание е разработена от преподавателския състав на катедра „Теория на спорта" и през годините са правени няколко актуализации. Програмата включва няколко подпрограми - специализации по видове спорт, кондиционна подготовка и от 2015/16
година - подпрограма „Инженерни технологии в спорта".

Випускникът, придобил професионалната квалификация „Магистър по Спорт за високи постижения" по специалността „Спорт”, получава професионални знания относно:

 • Прилагане на теорията и методиката на съвременната спортна
  подготовка, средствата, методите и формите за построяване, контрол
  и управление на тренировъчния процес.
 • Методологията      за провеждане на самостоятелна
  научноизследователска работа, методи и средства за провеждане на
  научен контрол върху факторите на спортното постижение.
 • Актуални знания за медико-биологичните, психологическите и
  педагогическите дисциплини насочени към изследване, контрол и
  управление на спорта за високи постижения;
 • Съвременните информационни технологии и приложението им в
  обучението, тренировката и научноизследователската дейност в
  спорта за високи постижения
 • Внедряване на световните новости в практиката на спортното
  майсторство.

 

Подготовката на випускника по специалността „Спорт" осигурява професионална реализация, даваща му възможност да извършва следните дейности:

 • Да изработва или да участва в изработването на планове за подготовка
  на клубни и национални отбори.
 • Да изработва или да участва в експертни оценки на учебно-
  тренировъчни планове, отчети, резултати от тестиране на отборите и
  състезателите, отчети на национални олимпийски отбори и анализи
  на подготовката.
 • Да осъществява научноизследователска дейност в областта на спорта
  за високи постижения на клубно и национално ниво, ДЮС и хората със
  специални нужди.
 • Да осъществява контрол при изпълнението на учебно-
  тренировъчните планове, покриването на нормативите за подготовка,
  планирането и реализацията на състезателната дейност в годишния и
  многогодишния цикъл.
 • Да осъществява техническо ръководство при изготвянето и
  изпълнението на план-програмите за подготовка на отборите,
  разработването на нормативната база, научното и здравно
  осигуряване на отборите, анализ на резултатите от контролни
  тестувания и отговорни състезания.
 • Да осъществява мениджърска дейност в спортните клубове и
  федерации, комуникации с държавните и обществените структури,
  дейности по въпросите на рекламата и спонсорството, оптимизиране
  на финансовите потоци по целесъобразност и ефективност в спорта за
  високи постижения.
 • Да усвоява и разпространява актуални знания в областта на теорията
  и практиката на спорта за високи постижения, за да внедрява
  световния опит.
 
 
Facebook Twitter Share