НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Спортна журналистика

Разписание на часовете  

”СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”


ръководител на програма - проф. Татяна Янчева


Спортната журналистика е нова, междудисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортната наука и медиезнанието.
Магистърската програма е изградена на основата на принципите на т.н. нова или научна журналистика, т.е. отделя се по-голямо внимание на социалните аспекти на спорта.

 

Магистърската програма по Спортна журналистика е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на масмедиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса. Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите за които съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите се изисква магистърска степен на образование - редактор (шифър -2451 7025), завеждащ редакция (2451 7006), заместник главен редактор (2451 7008), главен редактор (2451 7002) в национални и местни медии.Програмата обхваща 67 кредита (1005 учебни часа) в които:

*Общо теоретични задължителни учебни дисциплини (60 часа)

 • 1. Спортът в Европа
 • 2. Актуални проблеми на адаптацията и спортната тренировка
 • 3. Спортен мениджмънт
 • 4. Изследователски методи в спорта

* Специализирани теоретични задължителни учебни дисциплини (420 часа)

 • 01. История на спортната журналистика
 • 02. Спортният спектакъл: актьори, режисура
 • 03. Журналистически жанрове
 • 04. Спортна журналистическа стилистика
 • 05. Професията „Спортен журналист”
 • 06. Теория и практика на масмедиите
 • 07. Връзка с обществеността
 • 08. Комуникации и медиен продукт
 • 09. Медийна психология
 • 10. Техника на говора
 • 11. Журналистическа етика
 • 12. Персонална промоция на спортния журналист
 • 13. Спортна пропаганда
 • 14. Спортът и гражданското общество

*Специализирани избираеми учебни дисциплини (120 часа)

 • *Журналистическа практика в преса, радио, телевизия (180 часа)
 • *Подготовка за държавен изпит (защита на дипломна работа) -225 часа

Преподавателите са висококвалифицирани специалисти сред които дванадесет професори и десет доценти.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share