НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 487051 Картинка 8462911 Картинка 2224444 Картинка 8667874 Картинка 9709449 Картинка 1359165 Картинка 2599493 Картинка 6210907 Картинка 6077315 Картинка 2885460

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp/

 

Уважаеми студенти и преподаватели,

От 13 май 2020 г. НСА „Васил Левски” реално стартира реализацията на проект „Студентски практики – фаза 2”, ръководен от Министерството на образованието и науката (МОН) и финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г. Целите на проект „Студентски практики – фаза 2” са:

·         подобряване на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;

·         улесняване на прехода от висшето училище към работното място и повишаване възможностите за успешна реализация на трудовия пазар;

·         подпомагане изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса;

·         увеличаване мотивацията на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

·         стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

·         осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

·         подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 

Моля, всички заинтересовани студенти и преподаватели да се запознаят внимателно с информацията в сайта на проекта: https://praktiki.mon.bg/,  с Ръководството за регистриране на студенти: https://praktiki.mon.bg/arti/ както и с публикуваните ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на НСА „Васил Левски” за реализация на проект „Студентски пракитики – фаза 2” в сайта на Академията.

 

Към кого да се обръщаме при какъвто и да е въпрос или проблем?

По всички въпроси относно провеждането на практиката, в т.ч. сключването на договор с НСА „Васил Левски”,  можете да се обръщате към съответните функционални експерти по проекта:

·         ДОЦ. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „СПОРТ” (мобилен: 0892299766, email: g.draganov_nsa@abv.bg). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 317, Ректорат.

·         ДОЦ. ТОДОР МАРИНОВ – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „ПЕДАГОГИКА” (мобилен: 0898657789, email: stunty@abv.bg). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 407, Ректорат.

·         ПРОФ. НЕЗАБРАВКА ГЕНЧЕВА – функционалeн експерт за ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ТУРИЗЪМ” (мобилен: 0896776604, email: nezig@mail.bg). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 59 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).

·         ДОЦ. ИВАН САНДАНСКИ, водещ функционален експерт (мобилен: 0894422507, email: ivan.sandanski.nsa@gmail.com каб. 317, Ректорат)

При технически проблеми със системата за регистрация и профилите на потребителите можете да пишете на имейл: s.praktiki@mon.bg

 

Успех на всички!

доц. Иван Сандански – ръководител на Кариерния център към НСА и водещ функционален експерт по проект „Студентски пракитки – фаза 2”

 

 

 
Документи за изтегляне
docx file
Вътрешни правила
docx file
На вниманието на обучаващите организации
    
 
Facebook Twitter Share