НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 52543 Картинка 10498077 Картинка 11783629 Картинка 7837541 Картинка 6172671 Картинка 6819681 Картинка 7955954 Картинка 1606137 Картинка 6837333 Картинка 4628569




Висше образование и наука (ВОН)

Кои сме ние? Висши органи и организации
Национален браншов синдикат"ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"
НБС "ВОН" - КНСБ

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 • v Приемаме нови членове и формираме синдикални организации на работещите във ВУ и БАН;
 • v Юридическа защита;
 • v Социално и солидарно подпомагане;
 • v Борба срещу уволненията;
 • v Контрол върху спазване на КТД;
 • v Повишаване образователното равнище на синдикалните членове;
 • v Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодатели;
 • v Безусловна валидност на КТД и споразуменията;
 • v Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуск, обещетения, допълнителни възнаграждения;
 • v Безплатна трудово-правна и консултантска помощ;
 • v Информираност по условия на труд, финанси, закони и нормативна документация;
 • v Повишаване на трудовата квалификация и специализации;
 • v Участие в работни групи в МОН, МТСП, МФ, Комисията по образование и наука;
 • v Участие в национални и международни форуми и програми на Европейската общност;
 • v Стимулиране интереса на младите за работа в системата на висшето образование и наука;
 • v Защита правата на младите преподаватели и жените-учени, както и участието им в органите за управление;
 • v Предлагаме свои представители на всички нива на управление в сферата на висшето образование и наука.

 

  ЗАЩО ДА СТАНА СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН?

 • Ще познавам и отстоявам своите социални и трудови права.
 • Ще получавам квалифицирана помощ и защита.
 • Ще съм защитен срещу произвола на Работодателя в голяма степен.
 • Ще участвам активно в процесите на преговори.
 • Моето мнение ще се зачита.
 • Ще имам солидарност и партньорството на мощната и национално представителна КНСБ.
 • Ще се присъединя към международното синдикално движение.
 • Чрез ВОН-КНСБ и синдикалната организация във ВУ и БАН мога да реализирам своите трудови, социални и икономически права, както и да участвам в управлението.

ВСИЧКО ТОВА СРЕЩУ 0.5 % ОТ ЩАТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА!

 

Акценти в дейността на ВОН-КНСБ:

Работни групи в МОН, МТСП и МФ по трудово-правни и финансови проблеми на работещите в системата "Висше образование и наука";

Преговори и мирни демонстрации за повишаване на трудовите доходи и жизненото равнище;

Становища по бюджета и защита интересите на работещите във ВУ и БАН пред комисията по образование и наука, комисията по труда и социалната политика, комисията по бюджет и финанси, съветниците на Президента;

Участие в работата на Комисията в НС и внасяне на предложения за изменения и допълнения на ЗВО, нов проект на ЗНСНЗ и нов проект на закон за научните изследвания;

Национални дискусии по социалните проблеми, свързани с условия на труд и жизнения стандарт на студентите, докторантите, научно-преподавателския състав и служителите в системата на висшето образование и наука;

Международни форуми с научен и синдикален характер при участие на европейски и световни партньори.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Защита и представителство на интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище за:

 1. Отстояване на социалните аспекти във ВУ и БАН и утвърждаване на колективното трудово договаряне и социалния диалог;
 2. Укрепване на синдикалните структури и повишаване на мотивацията;
 3. Синдикална солидарност и взаимодействие между основните членове, както и интегриране в националното и международното синдикално движение;
 4. Представителство на национално и браншово равнище, както и легитимност в социалния диалог на ниво ВУ и БАН;
 5. Експертно и информационно осигуряване и синдикално обучение.

  КАКВО ИСКАМЕ

 1. Спазване на трудовите и специалните закони;
 2. Независимост и условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете;
 3. Право на труд и обучение през целия живот при свободен избор на професия;
 4. Право на здравословни и безопасни условия на труд, здравно осигуряване и профилактика;
 5. Право на свободно колективно договаряне, социален диалог и участие в управлението;
 6. Право на: справедливо заплащане на висококвалифициран труд; разпределение на социалните разходи; социално подпомагане; обещетение и защита в трудовитеравоотношения;
 7. Право на достоверна информация.
 
 
Facebook Twitter Share