НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3003432 Картинка 7825 Картинка 8248473 Картинка 5277661 Картинка 25050 Картинка 7974895 Картинка 4276834 Картинка 8747382 Картинка 7302991 Картинка 5779737
Конкурси

Архив 2012 - 2023

13 февруари 2024 - Конкурс за асистент - специалност "Психология"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 2 от 08.02.2024 г. обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Психология“ за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование специалност „Психология“.

Срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. Автобиография.
 2. Диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях.
 3. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие.
 4. Медицинско свидетелство.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет.
 7. Удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо).
 8. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо).
 9. Документ за владеене на чужд език.
 10. Заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо).
 11. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса.

При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса.

Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 
 
Facebook Twitter Share