НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2664291 Картинка 4066658 Картинка 1061513 Картинка 88108 Картинка 2341210 Картинка 11313325 Картинка 10538 Картинка 8741576 Картинка 10898995 Картинка 11155121

Конкурси

Архив 2020   Архив 2019   Архив 2018   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  
27.04.2021 Конкурс за академичната длъжност "асистент"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 10 от 22.04.2021 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Спортна стрелба),  за нуждите на катедра „Технически и ледени спортове“. Форма на  провеждане на изпита – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър – специалност Спорт, Треньор по спортна стрелба, ОКС „магистър“  в професионално направление 7.6. Спорт. Срок за подаване на документите – 1 (един) месец от обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


30.03.2021г.

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 9 от 11.03.2021 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт) за нуждите на катедра „Водни спортове“;
 • ДВЕ МЕСТА в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Плуване) за нуждите на катедра „Водни спортове“;

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Физиология с физиология на спорта, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия (Масаж), за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Информационни технологии в спорта), за нуждите на Департамент Езиково обучение и информационни технологии;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Методика на обучението по английски език в спорта) за нуждите на  Департамент Езиково обучение и информационни технологии;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – препятствени бягания), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт), за нуждите на катедра „Водни спортове“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Екология на спорта, за нуждите на катедра „Спортна медицина“.

 

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Културизъм) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“.

 

 Всички със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

Конкурсите са публикувани в Държавен вестник брой 26 от 30.03.2021 г., стр. 95
17 март 2021

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 9 от 11.03.2021 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност  Анатомия,  за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на  провеждане на изпита – писмен и устен  изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършено висше образование по специалност „Медицина“, със срок за подаване на документите - 2 месеца от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.
 
 
??????? ??? Facebook Twitter Share