НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2540513 Картинка 6478011 Картинка 6860937 Картинка 8862656 Картинка 4689645 Картинка 3825258 Картинка 10077494 Картинка 1809669 Картинка 3708528 Картинка 2537056
Критерии за научни проекти

  КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНКА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА НАУЧНИТЕ ПРОЕКТИ  С ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

(актуализирани и приети на Академичен съвет на  29.11.2016 г., протокол №10)

 

1.      Съответствие на проекта с изведените приоритети и научни направления.

2.      Значимост на темата/научния проблем.

3.      Оригиналност (принос на проектът към съществуващото състояние на науката в тази област).

4.      Ясна формулировка и реализация на проектната идея.

5.      Адекватна методология за реализация на проекта.

6.      Ясно формулирани, постижими в рамките на проекта цели и реализация.

7.      Качество и експертен потенциал на колектива, който реализира проекта.

8.      Адекватно, ясно представено и балансирано разпределение на задачите между членовете на научния колектив.

9.      Участие и конкретни дейности на студенти, докторанти и млади учени в проекта.

10.  Съответствие на исканите средства спрямо очакваните резултати

11.  Добре формулирани, логично обосновани проектни дейности

12.  Конкретни и измерими резултати.

13.  Ефективност на управлението на проекта по отношение на организационна, изследователска, практическа и финансова дейност.

14.  Разпространение на информацията и прозрачност на резултатите (научни форуми, публикации в реферирани и индексирани източници, статии с импакт фактор)

15.  Реалистичност на бюджета*, контрол на  планираните и изразходвани средства.

16.  Публикация/и/ в списание с импакт фактор за предходен период от членовете на научния колектив.

17.   Използване на наличната апаратура в НСА „Васил Левски“ (Център за научна и приложна дейност в спорта).

ЗАБЕЛЕЖКА: НСА „Васил Левски“ ще  отпуска средства за  материали, одобрени за публикуване в списание с импакт фактор.

* - при невъзможност да бъдат финансирани всички проектни предложения, които имат равни резултати от оценките за качество, обозначените с този знак критерии ще бъдат определящи за окончателното решение за финансова подкрепа по настоящата покана. В този смисъл „Значимост на темата/ научния проблем“ означава предвиждане на изследвания по научен проблем, който допринася чрез иновативни научни постижения за престижа на НСА в национален и международен план (напр. изследването е част от уникална методология, школа, приложна практика и др.), а „Реалистичност на бюджета“ означава предвиждане на разходите в стойности, максимално близки до пазарните и/или използваните в НСА при подобни дейности

 
 
Facebook Twitter Share