НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Критерии за научни проекти

  КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНКА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА НАУЧНИТЕ ПРОЕКТИ  С ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

(актуализирани и приети на Академичен съвет на  29.11.2016 г., протокол №10)

 

1.      Съответствие на проекта с изведените приоритети и научни направления.

2.      Значимост на темата/научния проблем.

3.      Оригиналност (принос на проектът към съществуващото състояние на науката в тази област).

4.      Ясна формулировка и реализация на проектната идея.

5.      Адекватна методология за реализация на проекта.

6.      Ясно формулирани, постижими в рамките на проекта цели и реализация.

7.      Качество и експертен потенциал на колектива, който реализира проекта.

8.      Адекватно, ясно представено и балансирано разпределение на задачите между членовете на научния колектив.

9.      Участие и конкретни дейности на студенти, докторанти и млади учени в проекта.

10.  Съответствие на исканите средства спрямо очакваните резултати

11.  Добре формулирани, логично обосновани проектни дейности

12.  Конкретни и измерими резултати.

13.  Ефективност на управлението на проекта по отношение на организационна, изследователска, практическа и финансова дейност.

14.  Разпространение на информацията и прозрачност на резултатите (научни форуми, публикации в реферирани и индексирани източници, статии с импакт фактор)

15.  Реалистичност на бюджета*, контрол на  планираните и изразходвани средства.

16.  Публикация/и/ в списание с импакт фактор за предходен период от членовете на научния колектив.

17.   Използване на наличната апаратура в НСА „Васил Левски“ (Център за научна и приложна дейност в спорта).

ЗАБЕЛЕЖКА: НСА „Васил Левски“ ще  отпуска средства за  материали, одобрени за публикуване в списание с импакт фактор.

* - при невъзможност да бъдат финансирани всички проектни предложения, които имат равни резултати от оценките за качество, обозначените с този знак критерии ще бъдат определящи за окончателното решение за финансова подкрепа по настоящата покана. В този смисъл „Значимост на темата/ научния проблем“ означава предвиждане на изследвания по научен проблем, който допринася чрез иновативни научни постижения за престижа на НСА в национален и международен план (напр. изследването е част от уникална методология, школа, приложна практика и др.), а „Реалистичност на бюджета“ означава предвиждане на разходите в стойности, максимално близки до пазарните и/или използваните в НСА при подобни дейности

??????? ??? Facebook Twitter Share