НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2323485 Картинка 9815881 Картинка 2291662 Картинка 8174734 Картинка 10077451 Картинка 5555350 Картинка 5579938 Картинка 11817667 Картинка 9700415 Картинка 7352135

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Ръководство и администрация
Ръководител - Гл. ас. Милен Чалъков, доктор


Преподаватели- Доц. Николина Димитрова, ДН; Гл. ас. Милен Чалъков, доктор; Гл. ас. Милена Кулева, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Здравко Аракчийски, доктор
Зала по информатика: (02) 4014(366)

 

КОНСПЕКТ по ОСНОВИ на ИНФОРМАТИКАТА


1. Информатиката като наука. Информация. Количество информация.

2. Информационни дейности – структурна схема, функции.

3. Код. Кодиране на информацията. Бройни системи, преобразуване.

4. Алгоритъм – определение, видове, описание на алгоритми.

5. Блок-схемен език за описание на алгоритми – основни блокове, функции.

6. Езици за програмиране – видове, особености.

7. Програма, програмиране, етапи.

8. Компютър – определение, историческа справка, характерни свойства.

9. Архитектура на компютърна система – структурна схема, функции, входно-изходни устройства.

10. Памет на компютърна система – видове, особености.

11. Клавиатура. Основни полета, функции.

12. Програмно осигуряване на компютърна система. Операционна система (ОС) – предназначение, основни характеристики.

13. Дискова операционна система (ДОС) – организация, особености.

14. Структура на запис на информацията – файл и файлови спецификации, директории, логически устройства, резервирани имена.

15. WINDOWS – въведение, особености, графична среда.

16. WINDOWS EXPLORER – основни функции. Работа с дискови устройства, директории и файлове.

17. Текстообработваща програма WORD за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

18. WORD за WINDOWS – създаване на нов документ, въвеждане и редактиране на текст, съхраняване на документи, странициране, форматиране и отпечатване на документи, работа с таблици и графики.

19. Електронна таблица EXEL за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

20. EXEL за WINDOWS – въвеждане на данни, редактиране и форматиране на работен лист, използване на функционални зависимости, автоматично преизчисляване, графично представяне на данни, избор и форматиране на диаграми, отпечатване на документ.

21. Математически основи за оценка и анализ на движенията. Цифрово интегриране и диференциране с помощта на EXCEL.

22. Локални и глобални комуникационни мрежи – основни понятия. ИНТЕРНЕТ – въведение и основни функции.

23. Съвременни аудио-визуални средства и мултимедийни технологии в обучението. Устройства с фиксирано и гъвкаво представяне на информацията.

24. Персоналният компютър като съвременно средство за анализ и моделиране на движенията. Приложен софтуер за видеокомпютърен анализ.

 


ЛИТЕРАТУРА

Аракчийски, Здр., Основи на информатиката и информационните технологии. НСА ПРЕС, София, 2014.


Доц. Николина Димитрова, дн

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: ninansa@abv.bg


Гл. ас. Милен Чалъков, доктор

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: m.chalakovnsa@gmail.com

 

гл. ас. Милена Кулева, доктор

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share