НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 824843 Картинка 2108865 Картинка 1522317 Картинка 9835204 Картинка 7449781 Картинка 8546373 Картинка 7514180 Картинка 10529778 Картинка 3652048 Картинка 8370743

Необходими документи за кандидатстване

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ ФАЙЛДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

    • Автобиография – европейски стандарт.
    • Оригинали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
    • Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
    • Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
Документи
Заявление
Заявление
 
??????? ??? Facebook Twitter Share