НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2635936 Картинка 5868295 Картинка 11682264 Картинка 4972642 Картинка 3318587 Картинка 7556857 Картинка 6243814 Картинка 4486466 Картинка 10090001 Картинка 11962597Документи за кандидатстване


  1. Оригинал на диплома за завършено средно образование, който след сравняване с представеното копие се връща на притежателя. Копието на дипломата се съхранява в досието на всеки студент във факултетната канцелария.
  2. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя.
  3. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО).
  4. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
  5. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на НСА в Ректората).
  1. Полица за „Индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
  2. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец – в комплекта документи за записване).
  3. Задължително се представят всички оригинални служебни документи, които удостоверяват верността на данните в подадените декларации при кандидатстването.
 
 
Facebook Twitter Share