НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3500651 Картинка 10881175 Картинка 8077740 Картинка 3446977 Картинка 2591266 Картинка 7076969 Картинка 10873364 Картинка 874923 Картинка 9281207 Картинка 4082105
Мисия на НСА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МИСИЯ НА НСА Е:

1. Да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията;

2. Да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания, да създава и прилага научни продукти;

3. Да укрепва и развива националните традиции в областта на образованието, науката, спорта, туризма и кинезитерапията;

4. Да осъществява подбор, подготовка и развитие на научно-преподавателския си състав;

5. Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на образованието, науката, спорта, туризма и кинезитерапията;

6. Да осъществява повишаване на квалификацията на специалистите с висше и със средно образование.

Развивайки академичния си профил НСА утвърждава и усъвършенства ролята си на първи национален център за спортни науки. Същевременно Академията работи последователно за привеждане на образователните си стандарти до тези на университетите от Европейската общност на основата на взаимна интеграция.

НСА дава основен принос за осмисляне на процесите, които протичат в областта на спортното образование и спортните науки за региона на Балканите, Югоизточна Европа и в света.

Преподавателският и научният потенциал на Академията заема водещо място при разработката и реализацията на съвместни европейски проекти относно спортната култура, наука, образование и бизнес.

Национална спортна академия “Васил Левски” е висше училище, което подготвя специалисти в съответствие с изискванията на високите европейски стандарти.


ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФИЛОСОФИЯ НА НСА

Всички в НСА сме убедени, че в бъдещето не съществува окончателна финиш линия, след която да спрем, защото тогава идва краят. Горди сме с успехите си, но как да останем най-добрите е нашата философия и цел. Ние и възпитаниците ни сме едно семейство, в което компетентността и младостта генерират заедно енергията на спортната наука.


ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ НА НСА

Завършилите ОКС – “бакалавър” и “магистър” в НСА трябва да бъдат подготвени за активност и мобилност спрямо една бързо изменяща се социална среда. Това не е абстрактен тип подготовка за абстрактна адаптивност, а маркетингово обоснована образователна политика.

Основните качества, придобивани в процеса на подготовката са: мобилност, самостоятелност, адаптивност, базирани на висок професионализъм.

Спортните специалисти, завършили НСА, да притежават развита комуникативност според евростандартите, позволяваща им да се интегрират безпроблемно в европейското пространство и да бъдат конкурентноспособни.


ОБРАЗОВАТЕЛНА ВИЗИЯ

Утвърждаване на НСА в признат център за подготовка и квалификация на спортни специалисти в контекста на специфичната геополитическа ситуация на Балканите, Югоизточна Европа и континента като цяло.

Превръщане на НСА в многофункционално средище за образование и наука в съответствие със световната университетска традиция и модерните измерения на съвременното обучение.

Разработка и практическа реализация на атрактивен образователен и квалификационен модел, ползващ се с широка известност не само в научните среди, но и в различните национални и международни социални нива на престижност.


НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ВИЗИЯ НА НСА:

Процесът на научна и приложна дейност в НСА "Васил Левски" е резултат от организирането на Смарт (Smart) среда, създаваща в България условия за иновативни изследвания и за икономика, основана на знанието и осигуряваща приобщаващ интелигентен растеж. Системата за наблюдение, оценяване и поддържане на култура за качеството в образованието е израз на общоевропейската философия и политика, обогатена от специфичните традиции и експертиза, каквито НСА „Васил Левски" притежава лонгитудинално, на национално и регионално ниво. Чрез научно-изследователската дейност в ОНС „доктор", научната кариера и специфични изследователски интереси на академичния състав при кариерно израстване, НСА „Васил Левски" въвежда иновации на европейско ниво, съобразно приоритетите на европейското научно пространство. Политиката за осигуряване на култура за качеството на научните изследвания и ползата на гражданите от тях включва авангардни цели в подкрепа на здравето на нацията, детайлизирани задачи в отговор на нуждата от специализирани кадри, високи стандарти за етика в науката, принципи за прозрачност, иновативни подходи, както и последователност от процеси, събития, проекти и национална отговорност. Всичко това съобразено с европейските критерии, осигуряващи културата на качество в образованието и израстването на академичния състав в измерими постижения и чрез присъдени награди.

 
 
Facebook Twitter Share