НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9908548 Картинка 1546995 Картинка 2403339 Картинка 6250733 Картинка 4107127 Картинка 5835601 Картинка 10613283 Картинка 6368407 Картинка 1133994 Картинка 3486207

Факултет "Педагогика"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Огнян Миладинов, ДН
Зам.декан: Доц. Вера Антонова, доктор

Инспектор редовно обучение:   Даниела Гигова  (02) 4014(223)  
Силвия Петрова  (02) 4014(223)  

Инспектор задочно обучение:   Мариана Иванова  (02) 4014(219)  
Катедра Анатомия и биомеханика Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал Катедра Лека атлетика Катедра Психология, педагогика и социология Катедра Теория на физическото възпитание

Деканат на факултет "Педагогика"

Адрес: София 1700, Студентски град, Национална Спортна Академия
Телефонен номератор: (02) 40 123 45(46,47)

Декан

Проф. Огнян Миладинов, ДН

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
телефон: (02) 4014(214)

Зам.-декан

Доц. Вера Антонова, доктор

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
телефон: (02) 4014(214)

Инспектор редовно обучение

Даниела Гигова

София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 105 
тел. (02) 4014(223)
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

Инспектор редовно обучение

Силвия Петрова

София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 105 
тел. (02) 4014(223)
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

Инспектор задочно обучение

Снежа Дражева

София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 106
тел. (02) 4014(219), 0896 77 66 13
e-mail: nzadochno@gmail.com

Инспектор задочно обучение

Мариана Иванова

София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 106
тел. (02) 4014(219), 0896 77 66 13
e-mail: nzadochno@gmail.com

 

Образователна мисия

Рождената дата на НСА може да се приеме за рождена дата и на факултет "Педагогика". С Указ на Борис ІІІ, Цар на българите, на 15 ноември 1942 г. е създадено “Държавно висше училище за телесно възпитание”. Целта му е  подготовка на учители по телесно възпитание с висше образование. През 1950 г. Училището се преименува във Висше училище за физическа култура с два факултета, педагогически и спортно-педагогически.

Факултет "Педагогика" е основен в структурата на Национална Спортна Академия „Васил Левски”. Той се утвърди като една от най-авторитетните структури в системата на висшето образование в България, която подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на Физическото възпитание и спорта. Чрез своя академичен профил факултет "Педагогика" играе ролята на национален научен център в областта на физическото възпитание и спорта.

Завършилите факултет "Педагогика" специалисти се реализират като:

 •  Учители по Физическо възпитание във всички степени на образованието
 •  Преподаватели в колежи и висши училища
 •  Преподаватели и инструктори в спортни клубове, ученически спортни школи, фитнес центрове
 •  Организатори и ръководители на извънкласна спортна дейност на деца и юноши
 •  Експерти в различни държавни правителствени и неправителствени институции
 •  Експерти в системата на Министерство на Вътрешните работи и Българската Армия

Образователен процес

В момента факултет "Педагогика" има капацитет за обучение на 1200 студенти в редовна и задочна форма. Факултетът се превръща в притегателно място за чуждестранни студенти от Кипър, Гърция, Македония, Турция и други страни.

Обучението във факултет "Педагогика" се осъществява в образователно-квалификационните степени: „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Учебните програми бяха акредитирани през 2008 г. с най-висока оценка от Националната Агенция за оценяване и акредитация към Министерския Съвет на Република България:

- Бакалавър – осем семестъра в редовна и десет семестъра в задочна форма на обучение в рамките на 240 кредита. Обучението обхваща изучаването на:

 • - Задължителни общотеоретични дисциплини
 • - Задължителни специални дисциплини
 • - Избираеми дисциплини - теоретични и спортно-практически
 • - Факултативни дисциплини
 • - Учебни курсове по ски, водни спортове, туризъм, ориентиране и лагерно дело
 • - Педагогическа практика в училище
 • - Държавен изпит или защита на дипломна работа

Учебните планове можете да видите ТУК


Завършилите специалността „Физическо възпитание” получават професионална квалификация „Учител по Физическо възпитание”. Студентите могат да придобият и допълнителна специалност с квалификация „Треньор по вид спорт” или „Спортен мениджър” след втората година на обучението.

Съществуват възможности за участие в различни квалификационни курсове и специализации по избрани проблеми на физическото възпитание и спорта към Центъра за следдипломна квалификация.

- Магистър - два или три семестъра след степента „бакалавър” в редовна или задочна форма на обучение. Осъществява се обучение по следните магистърски програми:

1. Физическо възпитание – два семестъра в рамките на 60 кредита след образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Предлагат се следните специализации:

 •  Спорт в училище и свободното време
 •  Физическо възпитание и спорт в основната образователна степен на СОУ
 •  Физическо възпитание и спорт в средната образователна степен на СОУ
 •  Физическо възпитание и спорт в предучилищна възраст
 •  Баскетбол в образователната система
 •  Волейбол в образователната система
 •  Хандбал в образователната система
 •  Лека атлетика в образователната система
 •  Гимнастика в образователната система
 •  Плуване в образователната система
 •  Физическо възпитание и спорт в системата на Министерство на вътрешните работи и Българската армия
 •  Профилактика и корекция при гръбначни изкривявания в училищна възраст

Завършилите програмата „Физическо възпитание” имат възможност да се реализират като:

 •  Учители по физическо възпитание и спорт във всички степени и етапи на средното образование.
 •  Преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и висши училища.
 •  Експерти в системите на МВР и БА.
 •  Преподаватели и треньори в ученически спортни школи, фитнес клубове, клубове по спорт за всички.
 •  Организатори и ръководители на доброволна спортна дейност на подрастващи.

2. Младежки дейности и спорт – два семестъра в рамките на 60 кредита след образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

Магистърската програма дава задълбочени знания, умения и компетентности за използване на разнообразните младежки и спортни дейности като инструмент на публичните политики и практики за работа с различни младежки групи, за утвърдените български практики в областта на младежта и спорта, и в тази връзка подпомагане изпълнението на държавните приоритети за развитие на младежта.

Програмата подготвя висококвалифицирани професионални специалисти - ръководни кадри, експерти, консултанти и обучители за кариера в държавните и общинските институции с отговорности в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта; квалификацията е подходяща и за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен, както и за работа в международни и европейски институции.

Успешно завършилите програмата могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други.

-- Доктор – три или четири години в редовна или задочна форма на обучение. Обучението завършва със защита на дисертационен труд и придобиване на образователно-квалификационната степен „доктор”.

Структурата на факултет "Педагогика" включва  пет водещи катедри:

 • - Анатомия и биомеханика
 • - Баскетбол, волейбол, хандбал
 • - Лека атлетика
 • - Психология, педагогика и социология
 • - Теория на физическото възпитание

Обучението във факултета се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от всички катедри в Национална Спортна Академия.

В процеса на обучение се използват разнообразни дидактически методи и форми като лекции, семинари, практически упражнения, индивидуална работа, разработване на проекти и други.

Обучението във факултет "Педагогика" изцяло съответства на европейските критерии и изисквания. Факултетът участва активно във всички европейски инициативи, насочени към хармонизиране на европейските висши образователни структури в спортната наука.

Факултетът поддържа активни международни връзки със сродни Университети и Факултети в Европа. Осигуряват се възможности за контакти и обмен на чуждестранни лектори, преподаватели и представители на международни институции. Студентите от факултет "Педагогика" участват в европейската студентска мобилност.

Всички учебни програми към Факултета са включени в Европейската спортно-образователна информационна платформа (European Sport Education Information Platform).

Факултет "Педагогика" предоставя възможност за пълноценна изява и развитие на своите студенти чрез включването им в изследователски проекти и разнообразни научни форуми – конгреси, конференции, кръгли маси.

Студентите от факултет "Педагогика" участват в спортните клубове към Националната Спортна Академия. Те са активни участници както в спортносъстезателните прояви в Академията, така и в междууниверситетските студентски първенства. Възпитаници на Факултета са медалисти от олимпийски игри, световни и европейски шампионати.СПИСЪК на ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТДокументи за изтегляне
doc file
Учебна програма - бланка
doc file
Указание - Учебна програма
    
 
Facebook Twitter Share