НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Спорт, фитнес, здраве

Разписание на часовете - Спорт, фитнес, здраве   Такси за дистанционно обучение   Учебна документация  

„СПОРТ, ФИТНЕС, ЗДРАВЕ”

ръководител програма – доц. Валентин Панайотов, ДН

 

Основна, първостепенна и най-характерна задача на спорта за всички е значителното повишаване на здравния статус на българското население, неговата физическа и интелектуална работоспособност и достигането на активно, трудово и творческо дълголетие. Разрешаването на тази кардинална проблема изисква създаването на оптимален двигателен и хранителен режим за всички социални и професионални групи и професии. През последните десетилетия в развитите общества, а и у нас все повече намира почва виждането, че здравословния начин на живот следва да се разглежда и утвърждава като национална ценност. Консуматор на услугите на тези специалисти ще бъдат не само младите, здрави лица, но и представители на редица специфични популации – деца и юноши, възрастни и стари хора, такива с нисък физически капацитет, с повишен здравен риск, хронични заболявания и др. Основните цели на този тип физическа активност са повишаване на физическия работен капацитет и запазването му на високо равнище с напредване на възрастта, устойчивост към стреса, профилактика на социално-значимите заболявания, подобряване качеството на живот при хора с хронични заболявания, задоволяване на естетически потребности и др.

След завършване на магистърската програма “Спорт, фитнес здраве” специалистите придобиват интердисциплинарни знания и специализирана научна подготовка по проблемите на фитнеса, както следва:

 • • знания за теорията и методиката на фитнес подготовката при отделните спортни дисциплини, основаващи се на специализираните принципи и осъществяващи се чрез съответните методи и средства;
 • • медико-биологични основи на фитнес подготовката;
 • • психологична характеристика и мотивация за занимания с фитнес;
 • • социално-значими заболявания – характеристика, профилактика и възможности за фитнес занимания;
 • знания за диетичното хранене и регулирането на телесното тегло.
 • • да извършват диагностика на компонентите на фитнеса и здравния статус;24
 • • да прилагат групов и индивидуален подход при провеждането и управлението на фитнес занимания;
 • • да съставят общи и персонални хранителни диети съобразени с възрастово-половите дадености, двигателната активност и здравния статус на занимаващите се;
 • • да следят и творчески да анализират новостите в спортната наука, осветляващи отделните фитнес направления, чрез глобалната електронна мрежа и световните медии;
 • • да владеят един или повече чужди езици, позволяващи им ефективно да си служат със специализираната научна литература;
 • да могат адекватно и компетентно да оказват първа долекарска помощ при инциденти

Завършилите магистърска програма “Спорт, фитнес здраве” имат възможност да се реализират както в националните организации (държавни, обществени и частни спортни структури – министерства, федерации, общински съвети, спортни сдружения и клубове), така също и в международни такива. Същите се назначават за треньори, инструктори, методисти, ръководители в спортните клубове и школи. Да могат да бъдат назначавани за научни ръководители на изследователски екипи, лаборатории и други звена в системата на клубния и националния спорт.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share