НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9071166 Картинка 5948282 Картинка 6313950 Картинка 4489883 Картинка 312951 Картинка 5801866 Картинка 10156234 Картинка 5582159 Картинка 8534585 Картинка 7780720
Архив 2023

10 ноември 2023 - Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 29 от 19.10.2023 г. обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

 • ЕДИН в специалност „Педагогика“ (Спортна педагогика), за нуждите на сектор „Педагогика“ към катедра „Психология, педагогика и социология“.

 • ДВА конкурса в специалност „Теория и методика на физическото възпитание“, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“.

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Фитнес), за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Таекуондо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“.

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Свободна борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 • ЕДИН в специалност „Спорт“ (История на физическото възпитание и спорта), за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“,

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве

 • ЕДИН в специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;

 • ЕДИН в специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“.

ДОЦЕНТ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Английски език“ (Специализиран английски език в областта на физическото възпитание и спорта), за нуждите на секция „Чужди езици“ към ДЕОИТ.

ПРОФЕСОРИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт:

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;

 • ЕДИН в специалност “Спорт” (Статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“.

ВСИЧКИ със срок за подаване на документи 2 (ДВА) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 94 от 10.11.2023 г., стр. 93.


23 Октомври 2023 - Конкурси за асистенти

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 29 от 19.10.2023 г., обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

- ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Предимство имат кандидатите с придобита ОКС „магистър“ със специалност „Кинезитерапия“, минимум тригодишен стаж по специалността и с практически опит с пациенти със заболявания в областта на вътрешните, детските и нервни болести;

- ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност „Спорт“ (туризъм-ориентиране) за нуждите на катедра „Туризъм, алпинизъм и ориентиране“. Форма на провеждане на конкурса - писмен и устен изпит. Кандидатите трябва да имат придобита ОКС „бакалавър“ в специалност „Туризъм – ориентиране“, придобита ОКС „магистър“ в „Спорт за високи постижения“ (ориентиране). Предимство имат кандидатите с треньорска практика по вида спорт.

ДВАТА със срок за подаване на документите за конкурса 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

- ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“. Форма на провеждане на конкурса - писмен и устен изпит. Кандидатите трябва да са с придобита ОКС „магистър по медицина“. Срок за подаване на документите за конкурса 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”,

ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по

местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е

приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни

резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


2 Октомври 2023 - Конкурс за академичната длъжност "Асистент" по специалност "Психология"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 28 от 19.09.2023 г., обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Психология” за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен теоретичен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: висше образование по специалност „Психология“.

Срок за подаване на документите - 1 (един) месец от публикуването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”,

ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по

местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е

приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни

резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


 26 Юни 2023 - Конкурси за асистенти

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 27 от 15.06.2023 г., обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“, като следва:

 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Анатомия” за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен теоретичен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: висше образование по специалност „Медицина“.
 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Анатомия” за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен теоретичен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: висше образование по специалност „Медицина“ или „Биология“.
 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра” за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“, сектор „Здравни грижи“. Форма на провеждане на конкурса: по документи. Предимство имат кандидатите с придобита ОНС „доктор“, преподавателски опит и публикации по специалността.
 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Спортна медицина” за нуждите на катедра „Спортна медицина“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен теоретичен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: висше образование по специалност „Медицина“.

Всички със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: Образец).

 (Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


5 април 2023 - Конкурс за АД "асистент" по специалност "Кинезитерапия"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 25 от 29.03.2023 г., обявява конкурс за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“. Форма на провеждане на изпитаписмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: Придобита специалност „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.  Срок за подаване на документите 1 (един) месец от публикуването на обявата на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


22 февруари 2023 - Конкурс за АС "асистент", специалност "Анатомия"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 24 от 16.02.2023 г., обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Анатомия“, за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на изпитаписмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършено висше образование, специалност „Медицина“. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването на обявата на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


22 ноември 2022 - Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 22 от 03.11.2022 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 - ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортен мениджмънт), за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“.

ДОЦЕНТИ   в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биомеханика“, за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“;

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Класическа борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 

ДОЦЕНТ – ЕДИН в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Информационни и комуникационни технологии във физическото възпитание и спорта“, за нуждите на секция „Информационни технологии за анализ на движенията“ към Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“ (ДЕОИТ).

Всички конкурси със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуване на конкурсите в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 93 от 22.11.2022 г., стр. 62-63.

 
 
Facebook Twitter Share