НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2188683 Картинка 7763822 Картинка 2152956 Картинка 2088759 Картинка 3964347 Картинка 11754543 Картинка 11662480 Картинка 1916562 Картинка 8714586 Картинка 11050717
Архив 2019

19.11.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от  24.10.2019 г., протокол 37 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:
ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт:
-         ЕДИН  в специалност  Спорт (кану-каяк и спортна анимация), за нуждите на катедра „Водни спортове“;
-         ЕДИН в специалност Спорт (Анатомия),  за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“;
-         ЕДИН в специалност Спорт (Лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;
-         ЕДИН в специалност Спорт (Лека атлетика – Многобой), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.
-         ЕДИН в специалност Спорт (джудо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,  специалност „Спортна медицина“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“;

Всички със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ДОЦЕНТИ:
-         ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.6.  Спорт, специалност Спорт (художествена гимнастика),  за нуждите на катедра „Гимнастика“;
-         ЕДИН  в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Социология на спорта), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология;
-          ЕДИН в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност Физическо възпитание (Методика на обучение по специализиран руски език), за нуждите на секция „Чужди езици“ към ДЕОИТ;
-         ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Физиология с физиология на спорта“, за нуждите на   сектор „Физиология“  към катедра Физиология и биохимия“.

Всички със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ПРОФЕСОРИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве:
– ЕДИН  в специалност „Кинезитерапия“, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“.
-  ЕДИН в специалност „Биохимия с биохимия на спорта“, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“.

ДВАТА със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в държавен вестник.

ПРОФЕСОР – ЕДИН   в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.
Конкурсите са публикувани в Държавен вестник, брой 91 от 19.11.2019 г., страница 59.

 


 

04.11.2019

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 37 от 24.10.2019 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“. Форма на провеждане на  конкурса – писмена и устна  проверка на знанията;

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазванеи спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Волейбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.  Форма на провеждане на конкурса - писмен, устен и практически изпит по волейбол. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Волейбол) и ОКС „Магистър“.

ДВАТА със срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 


 

30.09.2019

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 36 от 19.09.2019 г., обявява конкурс  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

             – ЕДИН  в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Анатомия“  за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на изпита – писмен и устен изпит. Изисквания към кандидатите:  висше медицинско образование.  

– ЕДИН  в  област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по……, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (подвижни игри) за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по подвижни игри. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., специалност „Физическо възпитание“ и ОКС „Магистър“.

ДВАТА със срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 


 

11.09.2019

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 35 от 27 август 2019 г., обявява конкурс  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:
-          ЕДИН (по НКПД с код 24227081) в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (научно-приложна дейност в спорта) за нуждите на  Център за научна и приложна дейност в спорта при НСА „Васил Левски“. Форма на провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит.   Изисквания към кандидатите:   придобита ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  в професионално направление 7.6. Спорт. Предимство е придобита ОНС „Доктор“.

Срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 
1. автобиография;
2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
9. документ за владеене на чужд език;
10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653 ).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 


 

26.06.2019

            На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 34 от 18 юни 2019 г., обявява конкурси за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

 - ЕДИН  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност  „Анатомия” за нуждите на катедра   „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършено висше медицинско образование или  висше образование (ОКС „Магистър“) в специалностите „Биология“ или „Антропология“;

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (самбо) за нуждите на катедра „Борба и джудо“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност;

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (ски и спортна анимация) за нуждите на катедра „Снежни спортове“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност; Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“ – специалност Спорт, Треньор по ски и ОКС „магистър“ специалност „Спортна анимация“.

Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“.Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;
2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
9. документ за владеене на чужд език;
10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес:

http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 


 

05.04.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 14.03.2019 г., протокол 31 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (спорт за всички) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“;

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ ( история на физическото възпитание и спорта) за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Физическо възпитание“ или в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“;- ДВА в област на висшето образование 1.3. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …., специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“.

Всички със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ДОЦЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Плуване), за нуждите на катедра „Водни спортове“ със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в държавен вестник.- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Статистически методи в спорта) за нуждите на катедра „ Теория на спорта“, сектор “Статистически методи в спорта“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 28 от 05 април 2019 г., стр. 79-80.

 


 

21.03.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

            На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 31 от 14.03.2019 г., обявява конкурс за АСИСТЕНТ - ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Анатомия) за нуждите на катедра   „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност.  Изисквания към кандидатите: завършено висше медицинско образование. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“;

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 


 

05.03.2019

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от  12.02.2019 г., протокол 30  обявява конкурси за академични длъжности в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, както следва:

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика, група скокове), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

-           ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.

Трите със срок за подаване на документите - 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник;

ДОЦЕНТИ:

-          ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – бягане на средни и дълги разстояния, лека атлетика за деца), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.

 

 Двата със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

 

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 19 ОТ  05 МАРТ 2019 Г., СТР. 88

 

 


 

14.02.2019 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

            На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол 30 от 12.02.2019 г., обявява конкурс за АСИСТЕНТИ:

                                    

- ЕДИН  в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (таекуондо) за нуждите на катедра   „Борба и джудо“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изпит по английски език. Срок за подаване на документите 2 (два) месец от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“;

ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ (за учебните дисциплини: КТ при нервни и психични болести, КТ при вътрешни болести, КТ в педиатрията) за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобити ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалност „Кинезитерапия“. Срок за подаване на документите 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на  НСА “Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


 
 
Facebook Twitter Share