НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11538711 Картинка 3690369 Картинка 6400074 Картинка 12282143 Картинка 5131010 Картинка 12302715 Картинка 10059699 Картинка 4704139 Картинка 3257410 Картинка 2340883
Архив 2015

30.10.2015

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.6. Спорт

академична длъжност

специалност

за нуждите на катедра

1

ДОЦЕНТ

Волейбол

Баскетбол, волейбол, хандбал

2

ДОЦЕНТ

Анатомия и спортна кинезиология

Анатомия и биомеханика

3

ДОЦЕНТ

Конен спорт

Технически и ледени спортове

4

ДОЦЕНТ

Мениджмънт на спорта

Мениджмънт и история на спорта

5

ДОЦЕНТ

Автомобилизъм

Технически и ледени спортове

6

ДОЦЕНТ

Гимнастика

Гимнастика

7

ПРОФЕСОР

Информационни технологии и биомеханика в спорта

Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“

8

ПРОФЕСОР

Спортна стрелба

Технически и ледени спортове

9

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Футбол

Футбол и тенис

10

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Мениджмънт на спорта

Мениджмънт и история на спорта

11

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Туризъм-ориентиране

ТАО и снежни спортове

Област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по физическо възпитание

12

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Теория на физическото възпитание

Теория на физическото възпитание

Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление

7.4. Обществено здраве

13

ДОЦЕНТ

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитация

14

ПРОФЕСОР

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитация

15

ДОЦЕНТ

Спортна медицина

Спортна медицина

16

ДОЦЕНТ

Кинезитерапия

Теория и методика на кинезитерапията

ВСИЧКИ СЪС СРОК 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.

 

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 84 ОТ 30.10.2015 ГОДИНА.

 

 

27.10.2015 

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 14.10.2015 г., протокол №32 обявява конкурс за АСИСТЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,:

- специалност „Физиология и физиология на спорта“ за нуждите на катедра «Физиология и биохимия» – ЕДИН. Форма на провеждане на конкурса - по документи. Кандидатите за конкурса трябва да имат завършена степен Медицина.

- специалност „Биохимия и биохимия на спорта“ за нуждите на катедра “ Физиология и биохимия“ – ЕДИН. Форма на провеждане на конкурса- писмен и устен изпит. Кандидатите за конкурса трябва да имат завършена степен в една от областите: биология, химия или медицина.

Срок за подаване на документите 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в Центъра за развитие на академичния състав (ЦРАС) кабинет 403, етаж ІV на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

 • 1. автобиография;
 • 2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 • 3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 • 4. медицинско свидетелство;
 • 5. свидетелство за съдимост;
 • 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по
 • местоживеене, че не се водите на отчет;
 • 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 • 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 • 9. документ за владеене на чужд език;
 • 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 • 11. декларация по чл. 312 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.
Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

 

29.09.2015 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията” за учебната 2015/2016 г. в следните направления:

Шифър

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6

СПОРТ

8

2

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ -КИНЕЗИТЕРАПИЯ

3

0

1.3

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

0Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град. Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 75 от 29.09.2015 г., стр. 38

СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА НА КОМПЮТЪР!

ДО РЕКТОРА НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От …………………………………………………………………………..............................................................................
                         /трите имена по лична карта/

Лична карта  № ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………......................................…………тел.: ……..……………..
/ж.к., ул., бл., вх., ап./

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

                                                                                                                               /подчертайте вярното/по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление: ..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи: (описват се документите, които се прилагат)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Аз, долуподписаният …………………..….. декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

 

София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

/име и фамилия/

 

 


 
 
Facebook Twitter Share