НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 365641 Картинка 104628 Картинка 3567775 Картинка 1919119 Картинка 10196705 Картинка 1337499 Картинка 11283952 Картинка 229200 Картинка 8404869 Картинка 5217470
Архив 2013

01.11.2013

Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ

и решение на Академичния съвет обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия – лечебен масаж, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник"

Държавен вестник, бр. 95 от 01.11.2013 г.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилник за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи за конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА „Васил Левски“, кабинет 403, ет. 4, Студентски град, София.


29.10.2013


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ

обявява конкурси за

ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията” в следните направления:

Шифър

Професионално направление

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6

СПОРТ

8 (6+2*)

0

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ -КИНЕЗИТЕРАПИЯ

3

1

1.3

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

1


*Две бройки ще бъдат насочени към Центъра за научна и приложна дейност в спорта към НСА «Васил Левски»

ВСИЧКИ СЪС СРОК 2 (два) МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.

Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 90 от 15.10.2013 г.


СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!


ДО

РЕКТОРА

НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Т У К
ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………….............................................................

/трите имена по лична карта/

Лична карта № ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………..

/ж.к., ул., бл., вх., ап./УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

/подчертайте вярното/

по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление:

..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….София, ………… С УВАЖЕНИЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Автобиография – европейски стандарт.

Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.

Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.

Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.


15.10.2013

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” протокол №15 от 03.10.2013 г. обявява конкурси за АСИСТЕНТИ, както следва:

1. Асистент по физиология в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве към катедра „Физиология и биохимия” – ЕДИН. Форма на провеждане на конкурса - по документи. Срок за подаване на документи - 1 (един) месец от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски”.

2. Асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезтирапия към катедра „Кинезитерапия и рехабиликация“ - ЕДИН. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит.

3. Асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезтирапия към катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ - ЕДИН. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит.

Двата със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обявяването на интернет страницата на НСА „Васил Левски”.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в Центъра за развитие на академичния състав (ЦРАС)кабинет 403, етаж ІV на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 312 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.
Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


06.08.2013 г.


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

- в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Философия и философия на спорта за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“ – ЕДИН;

- в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Гимнастика за нуждите на катедра „Гимнастика“ – ЕДИН;

- в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Мениджмънт на спорта за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“ – ЕДИН.

Всички със срок 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.

СТР 27, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 69 от 06.08.2013 г.


11.06.2013

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Основи на научните изследвания в спорта за нуждите на катедра „Теория на спорта“ – ЕДИН;

ДОЦЕНТИ
- в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност „Футбол“ за нуждите на катедра „Футбол и тенис“ – ЕДИН;

- в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ – ЕДИН;

ПРОФЕСОР в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност „Баскетбол“ за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ – ЕДИН.

Всички със срок 3 (три) месеца от датата на публикуване в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град. 

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 51 от 11.06.2013 г. , стр. 50-51
Документи по конкурсите се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА “Васил Левски”, кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.
Необходимите документи са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.
 


СЛЕДВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

ДО РЕКТОРА НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………........................................................................................................................

                                                                                  /трите имена по лична карта/

Лична карта № ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………

/ж.к., ул., бл., вх., ап./УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

                                                                                    /подчертайте вярното/

по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление:

..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Аз, долуподписаният ........................................ декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване, е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

София, …………
С УВАЖЕНИЕ:ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

    • Автобиография – европейски стандарт.
    • Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
    • Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
    • Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
 
 
Facebook Twitter Share