НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11315728 Картинка 736208 Картинка 9354044 Картинка 4649681 Картинка 6030121 Картинка 8060060 Картинка 3507638 Картинка 232415 Картинка 11029298 Картинка 2489061
Архив 2021

11.19.2021 Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 14 от 27.10.2021 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Научно-приложен контрол в спорта), за нуждите на Център за научна и приложна дейност в спорта;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Физиология с физиология на спорта“, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Самбо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Ски биатлон), за нуждите на катедра „Снежни спортове“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна аеробика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Масаж“, за нуждите на катедра „Спортна медицина“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Футбол), за нуждите на катедра „Футбол и тенис“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна журналистика), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Плуване), за нуждите на катедра „Водни спортове“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Таекуондо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ  в област на висшето образование 1. Педагогически науки:

 • ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Леката атлетика в образователната система), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;
 • ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Подвижни игри), за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“.

 

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Карате), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Класическа борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 

ПРОФЕСОР - ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хокей на трева), за нуждите на катедра „Футбол и тенис“.

Всички конкурси със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуване на конкурсите в Държавен вестник

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 96 от 19.11.2021 г., стр. 51-52.


10.11.2021 Конкурс за асистенти

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 14 от 27.10.2021 г., обявява конкурси за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“, както следва:

 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – бягане на средни и дълги разстояния и планински бягания) за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на изпита: писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Лека атлетика“ и ОКС „магистър“; 
 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Кик бокс) за нуждите на сектор „Бокс, кик бокс и ММА“ към катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Форма на провеждане на изпита: писмена и устна проверка на знанията и практическата подготовка на кандидатите. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“, специалност Спорт (Кик бокс), ОКС „магистър“;
 • ДВЕ МЕСТА в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .., специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Теория и методика на физическото възпитание), за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на изпита: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: Придобита ОКС „бакалавър“, специалност „Физическо възпитание“; Придобита ОКС „магистър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … или в професионално направление 7.6. Спорт. 

Всички със срок за подаване на документите 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Анатомия, за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на изпита: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите:   Завършено висше образование, специалност „Медицина“. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването на обявата на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. копие на диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


27.04.2021 Конкурс за академичната длъжност "асистент"

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 10 от 22.04.2021 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Спортна стрелба),  за нуждите на катедра „Технически и ледени спортове“. Форма на  провеждане на изпита – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър – специалност Спорт, Треньор по спортна стрелба, ОКС „магистър“  в професионално направление 7.6. Спорт. Срок за подаване на документите – 1 (един) месец от обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.


30.03.2021г.

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 9 от 11.03.2021 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт) за нуждите на катедра „Водни спортове“;
 • ДВЕ МЕСТА в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Плуване) за нуждите на катедра „Водни спортове“;

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Физиология с физиология на спорта, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия (Масаж), за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Информационни технологии в спорта), за нуждите на Департамент Езиково обучение и информационни технологии;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Методика на обучението по английски език в спорта) за нуждите на  Департамент Езиково обучение и информационни технологии;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – препятствени бягания), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт), за нуждите на катедра „Водни спортове“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Екология на спорта, за нуждите на катедра „Спортна медицина“.

 

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Културизъм) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“.

 

 Всички със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

Конкурсите са публикувани в Държавен вестник брой 26 от 30.03.2021 г., стр. 95
17 март 2021

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 9 от 11.03.2021 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност  Анатомия,  за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на  провеждане на изпита – писмен и устен  изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършено висше образование по специалност „Медицина“, със срок за подаване на документите - 2 месеца от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.
 
 
 
Facebook Twitter Share