НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12125014 Картинка 12203390 Картинка 9009685 Картинка 10088702 Картинка 11625940 Картинка 5888130 Картинка 10523590 Картинка 1813530 Картинка 6906187 Картинка 6310915
Архив 2020

 

13.11.2020г.

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 6 от  22.10.2020 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт:

  • ЕДИН  в специалност Спорт (Физиология с физиология на спорта), за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
  • ЕДИН в специалност Спорт  (Ски бягане), за нуждите на катедра „Снежни спортове“;
  • ЕДИН в специалност  Спорт (Спорт за всички), за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“;
  • ЕДИН в  специалност  Спорт (Основи на научните изследвания в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;
  • ЕДИН  в специалност  Спорт (Статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

  • ЕДИН  в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Физиология с физиология на спорта, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“. 

 

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол) за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“.

 

Всички със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник. 

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са публикувани в Държавен вестник, брой  97 от 13.11. 2020 г., стр. 84.


27.07.2020

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 5 от  09.07.2020 г., обявява конкурси  за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“:

 

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика- хвърляния), за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на   провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт,  специалност  Спорт (лека атлетика) и ОКС „магистър“.

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика в образователната система), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.  Форма на   провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание,  придобита професионална квалификация „Треньор по лека атлетика“  и ОКС „магистър“.

-          ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (волейбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“, сектор „Волейбол“. Форма на   провеждане на изпита – писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт,  специалност  Спорт (волейбол) и ОКС „магистър“.

ВСИЧКИ със срок за подаване на документите - 1 месец от  обявяването  на конкурса на Интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски градул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

 
 
Facebook Twitter Share