НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3357640 Картинка 2107818 Картинка 5615797 Картинка 3747863 Картинка 9776103 Картинка 5188311 Картинка 10263546 Картинка 2549100 Картинка 5078926 Картинка 11624679
Архив 2017

10.11.2017

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 19.10.2017 г., протокол 17 обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

                     ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (свободна борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“, специалност „Борба“;ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна психология), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „Бакалавър“, специалност Психология;ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;


ДОЦЕНТИ:

ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Теория и методика на спортната тренировка), за нуждите на катедра „Теория на спорта“;ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Основи на научните изследвания в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“; ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Биохимия и биохимия в спорта), за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика, група хвърляния), за нуждите на катедра „ Лека атлетика“.

ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 2 (ДВА) МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 90 ОТ 10.11.2017 Г., СТРАНИЦА 55

========================================================================

 

26.10.2017

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от   19.10.2017  г., протокол № 17 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

 

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол“, волейбол, хандбал“. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Хандбал, ОКС „Магистър“;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол“, волейбол, хандбал“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Баскетбол, ОКС „Магистър“;

-          ДВА в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите – ОКС „Бакалавър“,  професионално направление 1.3., Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „Магистър“ ;

-          ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на  конкурса – писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: ОКС „Бакалавър“, специалност Спорт (лека атлетика), ОКС „Магистър“ (Кондиционна подготовка).

ВСИЧКИ СЪС СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 1 (ЕДИН) МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“,   стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат: 

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

 (Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

===========================================================

09.06.2017

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурси за академични длъжности:

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Спортна медицина за нуждите на катедра „Спортна медицина“;ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (плуване) за нуждите на катедра „ Водни спортове“;

ДВАТА със срок за подаване на документите 3 (три) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обявени в Държавен вестник брой 46 от 09 юни 2017 г., стр. 19

=====================================================================

11.05.2017

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 27.04.2017 г., протокол № 14 обявява конкурси за АСИСТЕНТИ:

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (История на физическото възпитание и спорта) за нуждите на катедра Мениджмънт и история на спорта. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ и ОКС „Магистър“, специалност „Спортен мениджмънт“, преподавателски и научен опит по история на физическото възпитание и спорта. Форма на провеждане на конкурса – писмена и устна проверка на знанията.

- ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия (за учебните дисциплини: Кинезитерапия при нервни и психични болести; Кинезитерапия при вътрешни болести; Кинезитерапия в педиатрията) за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“. Изисквания към кандидатите: Завършена ОКС „Бакалавър“ в специалност „Кинезитерапия“ и ОКС „Магистър“ в специалност „Кинезитерапия“. Форма на провеждане на конкурса - писмена и устна проверка на знанията.

Двата конкурса със срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

===================================================================

05.05.2017

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 22.03.2017 г., протокол 13 обявява конкурс за академичната длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 36 от 05.05.2017 Г., СТР. 15

=======================================================================

20.02.2017

На основание чл. 1, ал. 2, т.1 и чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, във връзка с чл. 29, ал. 4 и чл. 32, ал.1 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“ и решения на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” от 09.02.2017 г., протокол № 12 обявява конкурс за:

- АСИСТЕНТ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Туризъм-алпинизъм за нуждите на катедра Туризъм, алпинизъм и ориентиране. Форма на провеждане на конкурса – писмен и устен изпит. Срок за подаване на документите: 2 (два) месеца от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

- АСИСТЕНТИ – 2 (ДВА) БРОЯ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Плуване за нуждите на катедра „Водни спортове“. Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен изпит по специалност; изпит по английски език. Срок за подаване на документите: 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“;

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса, кандидатите подават заявление до Ректора в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град, към което прилагат:

1. автобиография;

2. диплома за висше образование на степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;

3. диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;

4. медицинско свидетелство;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);

9. документ за владеене на чужд език;

10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);

11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец).

(Копията на заповедите и дипломата трябва да са с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.)

Всеки документ, приложен към заявлението, който не е подписан от съответно длъжностно лице, трябва да бъде подписан от кандидата.

Отговорност за съответствието на представените документи на списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

=========================================================

 
 
Facebook Twitter Share