НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3390963 Картинка 3541476 Картинка 8218597 Картинка 2579485 Картинка 5527763 Картинка 1326325 Картинка 4442595 Картинка 497372 Картинка 4936607 Картинка 9613731
Антропометрия -Анализ на телесния състав

  • по метода на биоелектричния импеданс с апарат In Body 230. Основава се на принципа на биоелектричния импеданс (протичането на лек ток през организма на човека), на базата на коефициента на съпротивление на отделните компоненти на телесния състав се определя и процентното им съотношение. Степента на съвпадениие между DEXA метод и биоелектричен метод измерен със In Body 230 e r=0.98, p<0.01 цитирано по Karelis &Leheudre, 2013г.

  • чрез калиперметрия. Количеството на подкожната мастна тъкан и активната телесна маса се определя чрез регресионни уравнения, като различните методики измерват дебелината на различен брой кожни гънки. В ЦНПДС се прилагат три методики на калиперметрия: методика за определяне на мастната тъкан чрез две кожни гънки (използвана за деца и подрастващи спортисти); методика за определяне на мастната тъкан с три кожни гънки (използвана за неспортуващи лица); Методика за определяне на мастната тъкан с 11 кожни гънки.
 
 
Facebook Twitter Share