НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 396773 Картинка 5233165 Картинка 4323106 Картинка 1731995 Картинка 9525093 Картинка 10560475 Картинка 4896866 Картинка 8476767 Картинка 6864405 Картинка 2475497
Въпросник

 

Конспект за магистри в програмата създаване и реализация на спортни шоуспектакли

1. История на създаването и развитието на спортните шоуспектакли

2. Що е сценарий?

2. Какво е тема и какво обуславя?

4. Какво е идея? Какво съдържа и как се генерира?

5. Какво е предпоставка (Log line)

6. Кои са съществените компоненти на сюжета.

7. Кои са работните конспекти? (Кратко описание)

8.Голямата сфера на перформативните изкуства- източник на изразни средства, подходи и идеи за реализация на СШП.

9.Създаване на хореографска(пластическа) картина на СШП.

а) планово структуриране от гледна точка на авторските хореографски находки в зависимост от:

- идеята

-темата

-драматургичното развитие в сценария на програмата

б) определяне на отделните части според хореографския подход за художествена цялост

10.Хореографски подходи за създаване на отделните части в цялостната картина.

а) класически- хореографията е свързана в единно цяло с музикалната драматургия, като една художествена форма

б) съвременни- за създаване на хореографията се използват подходи от сценичните практики на физическия театър(известни школи-имена, като Морис Бежар, Пина Бауш, Иржи Килиян, Матс Ек,Каролин Карлсон, Анжелин Прелжукаж и др.)

11.Постигане на художествена стойност чрез хореографията на СШП

а) чрез използване на елементи и подходи от танцовото изкуство, пантомимата и спорта

- външни(елементи): изразни средства от танца, пантомимата и спорта

- вътрешни(подходи): специфични прийоми за създаване на хореографска фраза в танцовото изкуство и в спорта: синхрон, канон, синкоп

б) чрез използване на подходи и елементи от театралното изкуство- в основата им е театралното действие

- изразните средства придобиват нов статут от театралното действие( това се осъществява от изпълнителите, в процеса на подготовката) - действен танц, действено физическо упражнение

- създаване на „действен“ физически образ, носител на идеите в СШП: индивидуален и колективен (

12.Селекция на изразните средства, от гледна точка на идеята, темата и избора на подход в създаване на хореография за СШП, в зависимост от избраните подходи.

13. Подчинение на танцовите произведения на основната идея и съобразяване с общата стилистика на спектакъла.

14.Тематично свързване и вписване в цялостната концепция на шоуто.

15. Присъствие в тъканта на шоуто и допринасяне за изграждане на общата композиционна линия – увод, изложение, завръзка, развитие, кулминация, развръзка и финал.

16.Използване на подходящи танцовите изразни средства:

а) музикален съпровод с подходящо темпо метроритмична и мелодична структура,

б) костюми, аксесоари, реквизит

в) стил и характер на танца,

г) танцова лексика,

д) хореографски рисунък,

e) динамика и изразителност,

17.Включването на различни спортни дисциплини като част от танцовите произведения трябва да бъде съобразено с изброените по горе изисквания

18.Съобразяване броят, възрастта и танцовата подготовка на уастниците с характера на танца и концепцията на спектакъла.

Съвременни технологии за реализация на спортни шоу програми. Методи, техники и дизайн на сценичното осветление.

19.Ранно сценично осветление

20.Цветознание

21.Сценична осветителна апаратура

22.Функционални елементи на сценичното осветление

23.Техники, методи и подходи на сценичното осветление

24.Теория на дизайна на сценичното осветление

24.Видове прожектори, специфика (сбор от особености присъщи на съответния вид, област на приложение).

25.Особености на дизайна на сценичното осветление при танцов спектакъл, методи, техники и подходи.

26.Методи и техники при изготвяне на сценарии за развлекателни програми.

27. Изборът на музиката и основни принципи:

а)подчертаване и запазване на основните стилови белези, адекватни на видовете спортни демонстрации

б)представянето и развитието на сценария на спектакъла и поддържанe разгръщането на музикалната драматургия

в)характерните и важни контрастни моменти/елементи на спортното шоу разработени в отделни музикално-изобразителни фрагменти, но логично свързани помежду си, които се подчертават

г)избраният вид музикален съпровод и създаване на ярка звукова картина, съобразена с акустичната среда, в която се провежда спектакъла - зала, открита сцена, естествена природна среда и т. н.

д)цялостната характеристика на избраната музика предполага атмосфера и носи удоволствие от преживяването

е)разпознаваемостта на музиката водеща или не е като задължително условие, но от съществено значение на нейното професионално представяне.

 

 
 
Facebook Twitter Share