НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебна документация

Учебна документация

Магистърска програма „Създаване и реализация на спортни шоу програми”

Образователно–

квалификационна степен:

Магистър

Област на висшето образование:

7.0 Здравеопазване и спорт

Професионално направление:

7.6. Спорт

Специалност:

„Създаване и реализация на спортни шоу програми”

Форма на обучение:

Редовно, Задочно

Продължителност на обучението:

Една година /1,5 години адаптивно/


 Квалификационна характеристика 

І. Аргументация на необходимостта от такива специалисти:
Организирането и осъществяването на спортни празници, програми, гимнастически композиции и други подобни спортно-художествени мероприятия изисква подготвени специалисти.Знанията в бакалавърската степен не са насочени за подобен род дейности.Подготовката на спортни спектакли трябва да се провежда от хора със специални умения в тази област Настоящата квалификационна характеристика определя професионалните качества, знания и умения, които трябва да притежава випускникът, придобиващ висше образование с образователно квалификационната степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" в професионалното направление "Спорт".


ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

Випускникът придобил степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" е необходимо да притежава професионални знания относно:

- Управление, финансово обезпечаване и рекламиране СШП;

- Прокарване на идея, създаване и принципи на разработване на СШП;

- История на музиката и танца, етика, естетика, сценично поведение и движение;

-Масови гимнастически композиции, творческа и постановъчна работа;

-Сценография, костюми, грим, осветление;

- Съвременни технологии за създаването и реализация на СШП;

- Маркетинг, реклама, арт-мениджмънт;

- Съвременните информационни технологии и приложението им в разнообразните форми на СШП.ІІ.2. Област и обхват на уменията

Випускникът придобил образователно квалификационна степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" е необходимо да притежава следните професионални умения:

- Да работи в екип;

- Да има изградени естетически критерии;

- Да владее един или повече танцови жанрове;

- Да разработва идея, сценарий, работна книга, календарен план и пр. за СШП;

- Да изработва документи свързани с подготовката, реализацията и отчитането на СШП;

- Да участва в управлението, контрола и административното обслужване на СШП;

- Да осъществява мениджмънт на СШП;

- Да е гъвкав по отношение на изискванията на пазара на развлекателната индустрия;

- Да извършва научноизследователска работа в областта на СШП;

- Да провежда преподавателска дейност.

 
ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Подготовката на випускника по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" осигурява професионална реализация, която му дава възможност да извършва следните дейности в областта на СШП

- Да изработва или да участва в изработването на СШП: за спортни празници, масови гимнастически композиции, атракциони със спортен характер мероприятия от типа “Ден на предизвикателството” и др), програми в увеселителни паркове, акробатични, вариететни, циркови, круизни и пр. програми, възстановки, телевизионни предавания със спортно-развлекателен характер и други подобни;

- Да изработва или да участва в изработването на експертни оценки на СШП;

- Да осъществява научноизследователска дейност в областта на СШП;

- Да осъществява контрол при изпълнението на СШП;

- Да осъществява техническо ръководство при изпълнението СШП;

- Да осъществява мениджърска дейност в областта на СШП;

- Да провежда преподавателска дейност;

- Да изработва или да участва в изработването на проекти в областта на СШП;

- Да ръководи отделни звена или целия екип на СШП.ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Магистърската програма „Създаване и реализация на спортни шоу програми” е предназначена за лица, които са завършили бакалавърска степен в областта на физическата култура, спорта, танцовото или театралното изкуство. Могат да кандидатстват и лица с бакалавърска и магистърска степен с друго висше образование, но обучението в магистърската програма се удължава с един семестър за предварителна специализирана подготовка.

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, добиващи образователно-квалификационната степен "магистър":

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми";

- Усвояване на научноизследователската, научно-приложната дейност в областта на СШП и други сродни специалности.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация на випускниците в широк кръг от дейности в областта на СШП

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото и разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на СШП.

- Вьзможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления.

Логичното продължение е „ докторантура“, а за „Учение през целия живот“ участие в конференции, семинари и курсове в страната и чужбина.

- Дипломирането в магистърската програма СШП става със защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share