НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11701319 Картинка 466938 Картинка 7316701 Картинка 4298912 Картинка 8396345 Картинка 3700070 Картинка 6316992 Картинка 11346437 Картинка 943972 Картинка 3698613Образователни услуги  »  252. Прием в университета на студенти и докторанти 253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти 254. Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет 255. Разрешение за преместване в друго висше училище 256. Разрешение за преместване в друга специалност от редовна в задочна форма на обучение във висше училище 257. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище 258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище 259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище 260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище 261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти 262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея. 263. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование 264. Издаване на европейско дипломно приложение 265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование 267. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация 268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица 270. Издаване на уверение на обучаващите се лица 271. Издаване на студентска книжка на обучаващите се лица 272. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 274. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея.

Правно основание
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.1.

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg
- Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ в НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,1867
- Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“ в НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,2055

Процедура
- Завършването на образованието и признаването на образователно- квалификационната степен „бакалавър“ и "магистър" става чрез полагане на комплексен държавен изпит или чрез защита на дипломна работа.
- Студент, желаещ да се яви на държавен изпит, подава заявление в Учебно-методичен отдел,  в което отбелязва формата на завършване на образованието (чрез явяване на държавен изпит или чрез защита на дипломна работа).
- Катедрата представя в Учебен отдел:
1. Препис-извлечение от протокола на катедрата, където е преминала вътрешната защита на дипломната работа.
2. Дипломна работа (2 екземпляра).
- Комплексните държавни изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от назначена от ректора комисия в състав най-малко от 3-ма души, от които не по-малко от половината са щатни професори или доценти в НСА.
- Оценките от държавните изпити се нанасят в главните книги от Учебен отдел.
- Завършването на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ се удостоверява с дипломи, издадени от НСА по установен образец, придружени от приложение за изучаваните дисциплини и за получените оценки.

Процедура:
Студентът подава заявление до Учебен отдел, в което заявява желанието си да се яви на устен държавен изпит или на защита на дипломна работа (тема, научен ръководител).
- Оценките от държавните изпити се нанасят в главните книги от Учебно-методичен отдел.
- Учебно-методичният отдел издава диплома-оригинал на студента.

Документи за процедурата
- Заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за бакалаври: http://www.nsa.bg/bg/page,1493
- Заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за магистри: http://www.nsa.bg/bg/page,2055

 
 
Facebook Twitter Share