НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11523498 Картинка 9330868 Картинка 3502454 Картинка 4885063 Картинка 6290765 Картинка 6027227 Картинка 8639311 Картинка 1043017 Картинка 6511953 Картинка 8182215
Учебна документация

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ на Магистърска програма „АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ” (MAFAS)

 

Образователно– квалификационна степен: Магистър

Област на висшето образование: 7.0. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.6. Спорт

Специалност: Адаптирана физическа активност и спорт

Професионална квалификация: Магистър по адаптирана физическа активност и спорт

Форма на обучение: Редовно, Задочно

Продължителност на обучението: Една година /1,5 години адаптивно/

 

Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от специалисти

- В съвременния период се прилага обща политика за особеното значение на спорта в Европа и неговите социални функции с оглед подобряване на качеството на живот сред нарастващия брой лица със специфични нужди (над 15% от населението на Европейския съюз). Осъществява се бързо развитие и разпространяване на единна европейска стратегия за образователна и социална интеграция, насочена към мотивиране, осигуряване на достъп и на възможности на хора с увреждания (особено на подрастващи) за практикуване в широки граници на двигателни активности и спорт в различен контекст: рекреация, състезания (елитен спорт), училищен спорт, спорт за всички.

- Практиката показва, че във висшите училища в България този профил на специалност не е достатъчно промоциран, което определя актуалността на обучението в тази област и приноса на Националната спортна академия ,,Васил Левски” за кадровото обезпечаване със специалисти по адаптирана физическа активност и спорт в системата на физическото възпитание и спорта.

- Адаптираната физическа активност е нова учебна дисциплина и университетска образователна специализация. В световната практика АФА се използва като обобщено понятие за мултидисциплинарно познание от редица области като физически възпитание (образование), свободно време (рекреация), танци и реадаптация за инвалидизирани хора в различна възраст през целия им живот. Тя включва всяко движение, физическа активност и спорт и се базира върху способностите и мотивите на хора със специфични нужди, които не ограничават практикуването в обикновения живот.

- Обучението е насочено към разширяване и задълбочаване на усвоените в първата образователно-квалификационна степен ,,бакалавър” фундаментални теоретични и методико-практически знания и умения и към придобиване на интердисциплинарни познания и специализирана подготовка в областта на адаптираната физическа активност и спорт за хора с увреждания, които допринасят за положително въздействие върху функционалното и психическото състояние на тази категория от граждани в неравностойно положение, както и за преодоляване на обществените бариери спрямо увреждането и различието чрез физическо образование и спорт.

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

Студентът, придобил професионалната квалификация ,,Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” – степен ,,магистър” по специалността ,,Адаптирана физическа активност и спорт” е необходимо да притежава професионални знания относно:

- състоянието и тенденциите в развитието на адаптираната физическа активност и спорт като интердисциплинарна област на познание, теория, практика и подход за признаване на действителността, средство за социално включване, равнопоставеност на възможностите и улесняване на интеграцията на хора с увреждания в общността;

- европейските образователни системи по физическо възпитание и спорт, дидактика на АФА и спорт – интегриране/ включващо обучение в общообразователните училища на ученици със специални образователни потребности, контрол и оценка на физическата годност и нейните компоненти при подрастващи, възрастни и лица с увреждания;

- медико-биологичните, биомеханичните и психологичните аспекти на АФА, насочени към изследване и управление на практикуваните физически и спортни активности при хора с увреждания в различен контекст и с конкретна насоченост;

- науката за човешките движения и спорта в условията на тренировъчните натоварвания и приложно адаптиране в рамките на екосредата с оглед индивидуалния достъп до двигателни и спортни дейности на лица с увреждания;

- особеностите на техниката на движенията и особеностите на методиката на обучение по вид адаптиран спорт – планиране, контрол и оценка на подготовката, съобразени с възможностите и дефицита (физически, интелектуален, сензорен) на занимаващите се;

- адекватното прилагане на педагогическите средства, методите и подходите с цел осигуряване на ефективността на тренировъчната дейност по вид адаптиран спорт;

- нормативните документи на международните организация за защита на правата и на достойнството на хората с увреждания и ,,засилване на възможностите за прилагане на правата и за физическа активност чрез гарантиране на достъпа и чрез промоциране на участието в ежедневния спорт на всички нива, както и на участието на деца с увреждания, на базата на равнопоставеност с другите деца, в двигателни активности за развлечение и спорт” (Международна конвенция на ООН /изм. и доп. на член 30 от 13.12.2006/), Бялата книга за спорта, 2007 и др.;

- владеене най-малко на един чужд език;

- свободно използване на специализираната терминология по АФА и спорт и компютърна грамотност.

ІІ.2. Област и обхват на уменията

Студентът, придобил професионалната квалификация "Треньор по адаптирана физическа активност и спорт"– степен "магистър" по специалността "Адаптирана фиическа активност и спорт" е необходимо да притежава следните професионални умения:

- Да организира, ръководи и провежда обучение по вид адаптиран спорт, съобразени с възможностите и дефицита (физически, ментален, сензорен) на занимаващите се.

- Да взема управленчески решения при реализиране на учебно-тренировъчна дейност по вид адаптиран спорт с различни сфери на приложение като рекреация/ състезание/ масов /елитен параолимпийски спорт и да обогатява педагогическия опит в областта на АФА и спорт.

- Да изготвя и прилага специализирани методики и програми по вид адаптиран спорт с обучителна, тренировъчна и рекреационна насоченост (в свободното време и отдиха) за хора с увреждания в различни възрастови групи.

- Да използва терапевтичния ефект на АФА и спорт в рехабилитационната дейност за хора с увреждания.

- Да разработва и координира проекти по АФА и спорт за хора с увреждания като средство за oбразователна и социална интеграция и здравна профилактика.

- Да планира, контролира и оценява ефективността на приложените адаптирани физически активности и спорт.

- Да взима решения, свързани с управление на състоянието на обекта на въздействие, чрез методите и средствата на АФА и спорт.

- Да изучава, обобщава и прилага положителния опит и добрите практики по профила на специалността и системно да обогатява и повишава професионалната си квалификация.

- Да провежда преподавателска дейност.

- Да провежда самостоятелна научноизследователска работа в областта на АФА и спорт.

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Завършилите магистърска програма “Адаптирана физическа активност и спорт” имат възможности за професионална реализация като:

- треньори по АФА и спорт (състезателен / елитен спорт, рекреационен спорт, спорт за всички) в спортни клубове и федерации в зависимост от вида на увреждания (физически, сензорен, интелектуален);

- преподаватели и/или треньори по адаптирано физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, колежите, висшите училища, ресурсните центрове, специалните училища и дневните центрове за социална и физическа рехабилитация;

- инструктори по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания в лечебно-оздравителните и в центровете за рехабилитация и реадаптация, както и в специализираните социални заведения за хора с увреждания;

- инструктори и/или треньори в спортните комплекси, фитнес клубовете и др. в публичния, частния и неправителствения сектор с възможности за осъществяване на физическа активност и спорт, като средство за социална адаптация и интеграция на хора с увреждания;

- експерти и/или ръководители на проекти по адаптиран спорт за хора с увреждания в системите на образованието, физическото възпитание и спорта, здравеопазването, социалните грижи и туризма със спортно-образователен, рекреационен и лечебно-оздравителен характер;

- да провеждат преподавателска дейност;

- да извършват научноизследователска работа в областта на АФА и спорт;

- да се подготвят за покриване на изискванията за научно-образователната степен ,доктор”.

ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, добиващи професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” с образователно-квалификационната степен „магистър”:

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността ,,Адаптирана физическа активност и спорт”.

- Усвояване на научноизследователската и научно-приложната дейност в областта на спорта за хора с увреждания.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация в широк кръг от дейности в областта на АФА и спорта за хора с увреждания.

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото й разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на адаптираните двигателни и спортни дейности.

- Възможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления (по Наредбата за единните държавни изисквания по за придобиване на висше образование по специалността ,,Спорт“. Директива на Съвета на Европейските общности, Глава….чл..../2005 г. ЕС/ЕО Европейска квалификационна рамка (ЕКР) „Учене през целия живот“).

- Необходими умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната уредба в държавата.

- Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след едногодишен курс на редовна или задочна форма на обучение – два семестъра (60 ECTS). За лица с бакалавърска или магистърска степен от друго висше училище (с адаптивен семестър). Обучението завършва със защита на дипломна работа или с държавен теоретичен изпит.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share