НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2017046 Картинка 5538821 Картинка 2674162 Картинка 5381366 Картинка 12067911 Картинка 11873170 Картинка 11388298 Картинка 9270330 Картинка 5943391 Картинка 8860609Учебна документация


 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

 

Образователно–

квалификационна степен:

 

Магистър

 

Област на висшето образование:

 

1.0. Педагогически науки

 

Професионално направление:

 

1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание

 

Специалност:

 

Младежки дейности и спорт

 

Форма на обучение:

 

Редовно, задочно, дистанционно

 

Продължителност на обучението:

 

Една година

 

 

Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от такива специалисти

Магистърската програма „Младежки дейности и спорт“ се създава в отговор на актуална обществена потребност от специалисти със знания и компетентности в европейските измерения на физическото възпитание и спорта като инструменти за реализиране на младежки социални политики. Към момента в системата на висшето образование в България не е разработена специалност, която, от една страна, да развива системно и целенасочено научните знания и изследователската дейност на тема „младежки дейности и спорт”, при подчертана ориентация към европейската интеграция, с акцент върху европейските политики, инициативи и перспективи в областта на младежките практики, физическото възпитание и спорта, и, от друга страна, да дава възможност за професионално образование и квалификация на работещите в публичната администрация в сектори за младежки дейности, физическо възпитание и спорт, както и в неправителствения сектор с цел академично развитие.

Липсва интердисциплинарен подход, който обединява различните фактори, определящи мястото и спецификата на младежките групи в обществото, тяхната динамика и ролята на физическото възпитание и спорта за насочването им към съответствие с гражданските и обществените цели.

 

ІІ. Квалификационен стандарт

II.1. Област и обхват на знанията

Магистърската програма дава задълбочени знания за използване на разнообразните младежки и спортни дейности като инструмент на публичните политики и практики за работа с различни младежки групи, за утвърдените български практики в областта на младежта и спорта, и в тази връзка подпомагане изпълнението на държавните приоритети за развитие на младежта.

След завършване на магистърската програма студентите ще усвоят знания за същността, характеристиките, теоретичните концепции и европейските насоки на младежките дейности и възможностите, които разнообразните видове младежки и спортни практики предоставят за оптимално физическо, психическо и социално развитие на младите хора, както и за активното им утвърждаване в европейското гражданско пространство.

 

II.2. Област и обхват на уменията и компетенциите

Студентите ще формират и развият следните основни практически умения и компетенции:

- умения за работа в национални и международни екипи;

- умения за разбиране, анализ и съставяне на нормативни документи;

- умения за използване на технологии за осигуряване и управление на информация, анализ и синтез на данни, както и формулиране на идеи, проекти и научни резултати;

- умения за организация и управление на проектни дейности;

- умения за специфична комуникация, методи и подходи на въздействие във връзка с разнообразни младежки дейности;

- умения за осъществяване на връзки и взаимодействия между различни държавни, обществени и неправителствени младежки организации.

 

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Програмата подготвя висококвалифицирани професионални специалисти - ръководни кадри, експерти, консултанти и обучители за кариера в държавните и общинските институции с отговорности в областта на младежта, физическото възпитание и спорта; квалификацията е подходяща и за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен, както и за работа в международни и европейски институции.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта.


ІII. Изисквания за придобиване на образователно -квалификационната степен по специалността

Обучението по програмата е с продължителност 2 семестъра (60 кредита).

Дипломирането в магистърската програма „Младежки дейности и спорт” се осъществява със защита на дипломна работа или държавен изпит.

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите по специалност „Младежки дейности и спорт” с образователно-квалификационната степен "магистър":

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността „Младежки дейности и спорт”.

- Усвояване на научноизследователската, научно-приложната дейност в областта на младежките дейности, физическото възпитание и спорта и други сродни специалности.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация на специалистите в широк кръг от дейности в областта на младежките и спортните дейности.

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото й разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на младежките и спортните дейности.

- Вьзможност за продължаване на обучението в друго висше училище, в образователната и научната степен „Доктор” и в сродни професионални направления.

- Умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната уредба в държавата.

 
 
 
Facebook Twitter Share