НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5096321 Картинка 3325057 Картинка 10588140 Картинка 10624 Картинка 8082779 Картинка 11047707 Картинка 2068940 Картинка 9822276 Картинка 271331 Картинка 900871Анотация


АНОТАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

На съвременния етап на обществено развитие се очертават следните негативни тенденции:

- броят на младите хора в европейски план постоянно намалява;

- ценностните ориентации на младежите са лишени от стабилна обвързаност с идеята за демократично гражданско общество;

- тенденцията към емиграция сред младите хора продължава да расте;

- физическото и психическото здраве на младежите е с увеличаващ се риск;

- социализацията на младежките групи се осъществява несистематично и непълноценно;

- възможностите на физическото възпитание и спорта като дейности, свързани с качеството на живот на хората, се използват неорганизирано, без връзка с младежките политики и в ограничен обхват.

Решаването на тези важни социални проблеми изисква подготвени специалисти със знания и компетентности за развитие и реализиране на младежки политики, както и за използване на най-широкия спектър на спорта като инструмент за изпълнението на тези политики.

Целта на програмата „Младежки дейности и спорт“ е създаване на висококвалифицирани кадри (категория: аналитични специалисти) с познания за съвременните национални и европейски тенденции за развитие и използване на младежките дейности, физическото възпитание и спорта за подпомагане на младежката идентичност и изпълнение на приоритетите за социално включване и личностна реализация на младите хора.

 

Организация на обучението

Формите на обучение в магистърската програма са „редовна” и „задочна”. Обучението е с продължителност два семестъра. Бакалаврите без квалификация в професионалните направления “Педагогика на обучението по физическо възпитание” и “Спорт” изучават допълнителен адаптивен семестър.

Обучението се осъществява в три групи учебни дисциплини – задължителни, избираеми и факултативни, включващи общо 21 модула: задължителни – 12 модула, за които се получават 27 кредита; избираеми – 7 модула с 14 кредита и факултативни – 2 модула с 4 кредита. 15 кредита са предвидени за защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит. Един модул се усвоява за 30 академични часа, от които 10 часа са аудиторна заетост и 20 часа са самостоятелна подготовка.

Обучението започва в средата на месец ноември и приключва през месец май на следващата година. Дипломирането се осъществява през месец ноември.

Провеждане на обучението

Обучението в магистърската програма се провежда от висококвалифицирани преподаватели. В процеса на обучение се осъществява активно взаимодействие със студентите, залага се на масирана самостоятелна работа, използват се интерактивни методи на обучение като ролеви игри, мозъчна атака, метод на казуса, дискусии, тренингови форми и други, които стимулират участието на студентите в обучението. Част от модулите се провеждат в реална практическа среда. Студентите имат възможност да участват в организиране и провеждане на различни спортни прояви.

Прилагат се разнообразни форми на текущо и финално оценяване като писмен и устен изпит, тест, разработване на реферат, есе, проект, събеседване и други.

Дипломиране

Дипломирането по магистърската програма „Младежки дейности и спорт” става със защита на дипломна работа или държавен изпит. Успешно завършилите студенти получават диплома от НСА „Васил Левски” за образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионално направление „Педагогика на обучението по…“, специалност ”Младежки дейности и спорт”.

Програмата е акредитирана с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2014 г.

Възможности за професионална реализация

Завършилите магистърската програма имат възможност да се реализират като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежките дейности, физическото възпитание и спорта.

Професията „Младежки работник“ е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2011 г.

В Р. България е приет специален Закон за младежта, в който се регламентират младежките дейности и организации.

 

 
 
Facebook Twitter Share