НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10153994 Картинка 4348837 Картинка 9791898 Картинка 896145 Картинка 11246669 Картинка 12000019 Картинка 3622969 Картинка 7320000 Картинка 10529539 Картинка 11794545
проф. Никола Хаджиев

проф. Никола Хаджиев
доктор на педагогическите науки
                             1936-2014

Завършил е висше образование по физическо възпитание и спорт в Москва през 1958 г.
От 1959 г. без прекъсване до момента работи в Национална спортна академия “В. Левски” – София, изминал дългия път от асистент до професор.
През 1967г. защитава успешно дисертация на тема: “Изследване на специалната силова подготовка и техниката на гимнастическите упражнения” и му е присвоена научната степен “доктор”.
От 1970г. е хабилитиран и му е присвоено научното звание “доцент”.
От 1973г. до 1996г проф. Никола Хаджиев е дългогодишен ръководител на катедра “Гимнастика”.
През 1979г. е избран за “професор”.

 1. От 1979 г. до 1987 г. е Ректор на НСА. Под негово ръководство усилията на целия преподавателски състав са насочени към разработване на новите учебни програми за тристепенната структура на обучение. Негова инициатива са редица подобрения в материално-техническата база на Института /сега Академия/, създаването на Съвет по електронизация, снабдяването на всички катедри с компютри. Той полага големи усилия по създаването и укрепването на факултета за начално военно обучение при Института /Академията/. В годините на своето управление, проф.Никола Хаджиев направлява научно-изследователска работа като акцентира не само на фундаменталните, но и на нейните научно-приложни аспекти. Той допринася за издигане на престижа на ВИФ”Г.Димитров” /сега Национална спортна академия “В.Левски”/ като уникален център за подготовка на специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.
 2. От 1976 г. до 1992г. е бил член на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гимнастика и първи ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ на същата през периода 1980-1984г. Отговаря за научните проблеми на световната гимнастика. Под негово ръководство са издадени на френски език два сборника, а също и книги в други страни. Организатор и докладчик на научни конгреси и дискусии по линия на световната федерация по гимнастика.
 3. От 1970 г. до 1990г. e ПОСТОЯНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на Българската федерация по гимнастика.
 4. В периода 1995-1997г. е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ /БСФС/.
 5. От 1980г. до момента е член на БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ и негов ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ от 1980 до 1990 г.
 6. През 1993г. инициира и създава БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ “Спорт за всички”, която оглавява и до момента.
 7. От 1994г. до момента е ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ на Международната Асоциация “Спорт за всички” /ТAFISA/.
 8. През 1997г. е инициатор, създател и ПОСТОЯНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО СДРУЖЕНИЕ “Спорт, стрес, адаптация”. Сдружението до момента е организирало два международни научни конгреса, няколко кръгли маси и симпозиуми на тема “Спорт, стрес, адаптация”.
 9. Проф. Никола Хаджиев е бил Председател на Специализирания Научен Съвет /СНС/ по Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка /вкл. Лечебна физкултура/. Той е бил член на Специализираната научна комисия към Висшата атестационна комисия при Министерския Съвет на Р.България.
 10. Удостоен е със званието “Заслужил деятел на физическата култура и спорта”. Награден е с орден “Кирил и Методий II степен” и два ордена на труда – златни.

Освен работата си със студентите от НСА проф. Хаджиев е бил лектор на много международни курсове, семинари и симпозиуми в: Гърция, Турция, Югославия, Франция, Холандия, Индонезия, Мексико, Гватемала и др.

От 1958 г. до 1968 г. е бил старши треньор на националния отбор по гимнастика.

Главните въпроси, които са обект на научните му изследвания са проблемите, свързани с организацията, структурата и управлението на гимнастиката в нашата страна, а така също проблемите на физическите качества на спортиста и биомеханиката на гимнастическите упражнения.

Научните публикации на проф. Никола Хаджиев се характеризират със своята съвременна и актуална проблематика, задълбочен научен подход, широко използване на точните науки, оригиналност на разработките и приложимост в практиката.
Автор е на повече от 130 научни публикации, 27 книги, учебници и ръководства по:

 • Теория и методика на физическото възпитание и спорта;
 • Проблеми на стреса и адаптацията в спорта;
 • Теория и методика на гимнастиката като основна съставка на физическото възпитание на спорта;
 • Проблеми на двигателните качества и силовата подготовка на спортиста;
 • Биомеханика на спорта и гимнастическите упражнения;
 • Проблеми на масово-оздравителната физическа култура и спорта за всички и др.
 
 
Facebook Twitter Share