НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7529431 Картинка 318523 Картинка 5428649 Картинка 6638007 Картинка 6556160 Картинка 11007935 Картинка 7693474 Картинка 11594405 Картинка 5300691 Картинка 11454331

Гл. ас. Надежда Попова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(427) / Кабинет 421
E-mail: popova_nadia@abv.bg

Образование и кариера

2005 - 2009 г. - ОКС Бакалавър - специалност Кинезитерапия, Национална спортна академия „Васил Левски“
2009 - 2010 г. - ОКС Магистър, магистърска програма Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания, Национална спортна академия „Васил Левски“
2013 – 2017 г. – ОНС Доктор, дисертационен труд на тема „Кинезитерапия след сухожилни транспозиции в областта на раменна става при пациенти с родова травма на раменния сплит“ с научен ръководител проф. д-р Маргарита Кътева, дм.
2012 – 2014 г. Хоноруван преподавател към катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ Провеждане на упражнения по учебни дисциплини „Основи на кинезитерапията, средства и методи”, „Функционална диагностика на опорно-двигателния апарат”, ИД „Кинезитерапия при спортни травми” и „Адаптирана физическа активност” със студенти от специалност Кинезитерапия.
2014 г. до сега заема последователно академични длъжности Асистент и Главен асистент към катедра Теория и методика на кинезитерапията, Национална спортна академия „Васил Левски“


Педагогическа дейност

Обхваща студентите от I и II курс, специалност Кинезитерапия по учебни дисциплини „Общи методи на функционално изследване на опорно-двигателния апарат“, „Кинезитерапия в ортопедията и травматологията“, „Патокинезиология“, Учебно-клинична практика; и студенти от III курс, Факултет Спорт по задължителна учебна дисциплина „Кинезитерапия“.


Научни интереси

Научни интереси в областта на кинезитерапията след оперативно лечение на ортопедични и травматологични заболявания, патокинезиологията, кинезитерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания, кинезитерапия в акушерството и гинекологията, адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания и др. От 2014 г. насам е автор и съавтор на 31 публикации в национални и международни научни издания. Участие в над 15 научни конференции и конгреси в страната и чужбина.
2014 г. – Награда за „Най-добър постер“ на тема „Injury incidence among non-professional Bulgarian folk dancers“ на 7th International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation” 9-12th October 2014
2019 г. – Награда за „Млад учен“ с тема „CASE STUDY: AQUATIC THERAPEUTIC EXERCISES AFTER NERVE TRANSFERS IN THE UPPER EXTREMITY“ на International Scientific Congress “Applied Sports Sciences”, Balkan Scientific Congress “Physical Education, Sports, Health” 15-16th November 2019


Експертна дейност

– от 2014 г. до сега участие в 8 проекта, свързани с профилактиката и кинезитерапията при постурални нарушения, физическа дееспособност на ученици и адаптираната физическа активност и спорт при хора с увреждания.

Членства

-  Общо събрание на Национална спортна академия, Асоциация на физиотерапевтите в България, Българското дружество по хирургия на ръка и Българското дружество за терапия на ръка

 
??????? ??? Facebook Twitter Share