НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8606888 Картинка 3729961 Картинка 1517172 Картинка 5823908 Картинка 10497813 Картинка 9158477 Картинка 7731317 Картинка 4420684 Картинка 8496474 Картинка 10390359

Проф. Николай Попов, ДН

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(479) / Кабинет 404
Мобилен тел: 0892 41 01 05
E-mail: nikipopov67@abv.bg

Образование и кариера

1986 Средно образование 47 ЕСПУ спортен профил„ ген. Емил Марков

1986-1990 Висше образование Учител по физическо възпитание, инструктор по физическа подготовка в армията

1992-1994 Следдипломна преквалификация по кинезитерапия НСА „Васил Левски“

2002 – придобита ОНС „ДОКТОР“ по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия) с дисертационен труд на тема „Кинезитерапия след резекция на главата на радиуса“

2005 – придобито научно звание „ДОЦЕНТ“ - по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия)-патобиомеханика.

2009 - придобита научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия) с дисертационен труд на тема „Кинезитерапевтични методи за възстановяване на кинематиката в периферните стави“

2012 – придобито научно звание ПРОФЕСОР в професионално направление Обществено здраве, специалност кинезитерапия

1990-1994 Учител по физическо възпитание София, 105 СОУ

1994-1996 Кинезитерапевт. Функционално възстановяване и рехабилитация на пациенти с ортопедични заболявания

София, Републикански център по протезиране и възстановителна хирургия – Горна баня

 

1996-досега - Асистент, главен асистент, доцент, професор

Преподавател по мануална терапия, функционална диагностика на ОДА, кинезиология, патокинезиология, кинезитерапия в ортопедия и травматология НСА „Васил Левски“, София, Студентски град

Гост-лектор в Медицински университет – гр. Плевен, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински колеж гр. Варна, Медицински университет – София, Медицински колеж-София

· Участие в два сертифицирани следдипломни курса към Международния McKenzie институт за обучение по Механична диагностика и терапия по метода на McKenzie – шиен, гръден и лумбален дял

· Участие в сертифициран следдипломен курс към Датската асоциация на физиотерапевтите за Лечение на хемиплегия по метода на Bobath

· Участие в сертифициран следдипломен курс към Датската асоциация на физиотерапевтите по Мануална терапия – нива А и Б


Научни интереси

· Мануална терапия,

· Кинезиология,

· Патокинезиология,

· Функционална диагностика и кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции.


Публикации, учебници, ръководства

1. Попов Н, Гръбначен стълб – функционална диагностика и кинезитерапия, София, 2002

2. Попов Н, Димитрова Е, Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник, НСА-ПРЕС, 2009

3. Попов Н и съавт., Кинезитерапия в спортната практика, НСА-ПРЕС, 2006

4. Краев Т, Попов Н, Мануална мобилизация на периферните стави, София, 2009

5. Попов Н, Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат - НСА-ПРЕС, 2009

6. Попов Н и съавт. Въведение в кинезитерапията – основни средства и методи – НСА-ПРЕС, 2009

7. Попов Н и съавт Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия, София, 2012

8. Попов Н и съавт Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долния крайник, София, 2012

Дисертационен труд

За придобиване на ОНС доктор - Попов Н. (2002) Кинезитерапия след резекция на главата на радиуса.София.

За придобиване на НС доктор на науките - Попов Н. (2009) Възстановяване на артрокинематиката на периферните стави.София

Научни публикации в специализирани списания и сборници от конгреси - над 100

 

 


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share