НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11792783 Картинка 9366592 Картинка 7066660 Картинка 1552998 Картинка 10051859 Картинка 2055728 Картинка 6643448 Картинка 7950375 Картинка 9873389 Картинка 11817077

Проф. Румяна Ташева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(419) / Кабинет 414
E-mail: rumiana_tasheva@yahoo.com

Образование и кариера

Доцент Румяна Ташева е кинезитерапевт, преподавател към катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София

Образователна научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема: „Кинезитерапевтично поведение при артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка по метода Bone-patellar tendon-bone при спортисти“.

Втора специалност – «Учител по физическо възпитание».

Специалност «Медицинска физкултура» към ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ, София.

Специализирала е физиотерапия в Италия, Англия и Португалия.

Клиничен стаж в XXV-та и XXVII-ма поликлиники, София и РЦСМ „Дианабат”.

Ръководител, организатор и консултант относно профилактиката и кинезитерапията при гръбначни изкривявания за район Младост.

Участие в петчленна централна група към европейски проект „Спортна физиотерапия за всички” към Леонардо да‘Винчи.

Експерт по проектна дейност и създаване на професионални компетенции и стандарти, и застъпването им в образовтелния процес.

Завършени над 35 специализирани курса за повишаване на професионалната квалификация, с наши и чуждестранни лектори.

Автор и участия в институционални, национални и международни научно-изследователски и образователни проекти; преподавателска мобилност по програмите Сократес и Еразъм и изнасяне на лекции в други висши училища в чужбина.

Участия с научни съобщения в редица научни конференции и конгреси в България и чужбина.

Чужди езици – английски език, руски език, гръцки език, немски език.

Основател и председател на Българска организация по спортна кинезитерапия.

Член на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия, Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ), Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), Дружество хирургия на ръката, International Federation of Sports Physiotehrapy (IFSP), WCPT (World Confederation for Physical Therapy).


Педагогическа дейност

Разработване на учебни програми по дисциплините: Ерготерапия, Кинезитерапия при спортни травми, Портфолио, Спортна кинезитерапия, Модалностти на научно-изследователската дейност в кинезитерапията/физиотерапията, Методология на научните изследвания по кинезитерапия / физиотерапия, Специализирани методики в спортната физиотерапия / кинезитерапия.

Преподавател по учебните дисциплини:

ОКС „Бакалавър”:

· Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране и Кинезитерапия в ортопедията и травматологията – І и ІІ част

· Патокинезиология – функционален анализ и оценка

· Кинезитерапия за студенти от Треньорски факултет, Индивидуалне план

· Ерготерапия

· Кинезитерапия при спортни травми

· Портфолио и изследване на случай – основни тестови инструменти според критериите на Европейския съюз

· Преддипломна стажантска практика на студенти, специалност „Кинезитерапия“

 

ОКС „Магистър” – адаптивно обучение:

· Кинезитерапия в ортопедията и травматологията

· Кинезитерапия при спортни травми

 

ОКС „Магистър”:

· Спортна кинезитерапия

· Портфолио според изискванията на Европейския съюз

 

ОКС „Доктор”:

· Кинезитерапия - научно аргументиране

· Модалностти на научно-изследователската дейност в кинезитерапията/физиотерапията

· Методология на научните изследвания по кинезитерапия / физиотерапия

· Специализирани методики в спортната физиотерапия / кинезитерапия

· Съвременни специализирани методики на кинезитерапията при нарушена невродинамика

· Научен ръководител на курсови и дипломни работи на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

· Научен ръководител на четирима докторанти.

· Рецензент и участия в жури за присъждане на научни степени и звания


Научни интереси

Спортна кинезитерапия, Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезитерапия при гръбначни изкривявания, Кинезиология, Патокинезиология, Функционална диагностика и кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции, Ерготерапия, Портфолио, Компетенции и стандарти на КТ/ФТ.


Публикации, учебници, ръководства

I. Монографичен труд

В кн. Артропластика на тазобедрената става. Под редакцията на проф. П. Тичев, доц. Пл. Кинов, БГкнига, София, 2014.

1. Ташева, Р. Кинезитерапия след ревизионна тазобедрена артропластика.

2. Ташева, Р., Тивчев Н. Кинезитерапия след тотална тазобедрена артропластика.

IІ. Монографичен труд

В кн. Хирургия на тазобедрената става. Под редакцията на проф. П. Тичев, проф. Пл. Кинов, БГкнига, София, 2016.

Ташева, Р. Кинезитерапия след хирургия на тазобедрената става.

III. Дисертационен труд

Ташева, Р. (2005) Кинезитерапевтично поведение при артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка по метода Bone-patellar tendon-bone при спортисти. София.

IV. Учебници и учебни пособия

Ташева, Р. Ерготерапия. НСА-Прес, София, 2016, ISBN 978-954-718-454-1

В кн. Кинезитерапия в спортната практика. Под ред. на Попов, Н., НСА-Прес, София, 2006, ISBN 10: 954-718-194-7; 13: 978-954-718-194-6

1. Ташева, Р., Саздова, Л. Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на долния крайник.

2. Попов, Н., Ташева, Р. Спортен травматизъм и микротравматизъм.

3. Попов, Н., Ташева, Р. Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на гръбначния стълб и таза.

4. Димитрова, Е., Ташева, Р., Попов, Н. Кинезитерапия при гръбначни деформитети и постурални нарушения.

В кн. Ерготерапия – Втора част. Под редакцията на проф. Иван Топузов. София, РИК Симел, 2008.

5. Ташева Р. Ерготерапия на работното място.

6. Ташева Р. Ампутация и протезиране на горни и долни крайници.

IV. Научни публикации в специализирани списания и сборници от конгреси - над 80.

 


 

 

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА

КИНЕЗИТЕРАПИЯ при увреди в областта на коляното

СОФИЯ • 2018

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ ...5

I. Биомеханика на колянната става ... 7
II. Функционална диагностика и кинезитерапия при увреди в областта на коляното... 40
II.1. Увреда на кръстните и колатералните връзки на коляното... 51
II.2. Лезия на менисците... 84
II.3. Baker’s Cyst (Popliteal Cyst)... 89
II.4. Anterior Shin Splints (Syndrome tibialis anterior) ... 96
II.5. Posterior Shin Splints... 103
II.6. Compartment Syndrome... 107
II.7. Osgood-Schlatter's Disease ...108
II.8. Sinding-Larsen-Johnasson Syndrome (SLJ)... 113
II.9. Jumper’s knee ...115
II.10. Runner’s knee (Illiotibial Band Friction Syndrome)... 121
II.11. Тендинит на m. popliteus (popliteus tendonitis)... 125
II.12. Специфични увреди в областта на коляното... 131

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на настоящия труд е да се обобщи актуалната литература по отношение на характеристиките на мекотъканните травми в колянната става, механизмите и рисковите фактори на увредите, на лечението им и прилаганата кинезитерапия. Синдромите на Osgood-Schlatter и на Sinding-Larsen-Johnasson и на други травми в коляното са различни по своята специфика от мекотъканните нозологии, но необходимостта от навременното лечение и ограничените научни изследвания в областта на кинезитерапията ни провокираха да представим нашата методика в тази книга.

Прогресът във възстановяването на функцията върви успоредно с натрупването на знания за костно-лигаментарния апарат, мускулатурата и естеството на уврежданията в колянната става. Запознавайки се по-подробно с фините механизми на анатомията и патологията, редица увреди в коляното се овладяват чрез актуалното клинично лечение и приложението на кинезитерапията, базирана на биомеханичните принципи. След като научната информация става достъпна чрез клиничните изследвания, препоръчителната кинезитерапия претърпява значителни промени. Издаването на настоящия труд допринася за уточняване на термини и понятия в областта на кинезитерапията, за актуализиране на информацията относно биомеханиката и кинезитерапията при увреди в областта на коляното. В този аспект се постига систематизиране на научната информация и нашия клиничен опит относно същността, функционалната диагностика и кинезитерапията при по-често срещаните увреди на меките тъкани и други специфични травми в областта на коляното.

доц. Румяна Ташева, доктор

=========================

 

 Physiotherapy in knee injuries

Rumiana Tasheva

 

INTRODUCTION

The aim of this book is to summarize the current literature on the characteristics of soft tissue injuries in the knee joint, the mechanisms and risk factors of the damage, their treatment and the applied physiotherapy. The Osgood-Schlatter and Sinding-Larsen-Johnasson syndromes and other knee traumas are different in their specificity from soft-tissue injuries, but the need for timely treatment and limited research in the field of physiotherapy have provoked us to present our methodology.

Progress in restoring the function goes hand in hand with the accumulation of knowledge about the bone-ligaments, the musculature and the specifity of injuries in the knee joint. Understanding in detail with the mechanisms of anatomy and pathology, a number of knee injuries are managed by current clinical treatment and the use of physiotherapy based on biomechanical principles. Once the scientific information becomes available through clinical trials, the recommended physiotherapy undergoes significant changes. The publication of this work contributes to clarifying terms and concepts in physiotherapy, updating information on biomechanics and physiotherapy for knee injury. In this aspect, it is possible to systematize scientific information and our clinical experience regarding the essence, functional diagnosis and physiotherapy in more frequent soft tissue damage and other specific knee injuries.

Assoc. Prof. Rumiana Tasheva, PhD

 

=======================================

 

 

Румяна Ташева

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ЕРГОТЕРАПИЯТА МОНОГРАФИЯ

София, 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение..5
ПЪРВА ЧАСТ. СЪЩНОСТ И ОСНОВИ НА ЕРГОТЕРАПИЯТА ...7
Произход и развитие на ерготерапията....10
Основни понятия в ерготерапията...14
Класификация на нуждаещите се от ерготерапия .... 52
Дефиниции, основни роли и умения на ерготерапевта ... 55
Основни роли на ерготерапевта.... 56
Направления на терапевтичната роля на ерготерапевта ...56
Умения на ерготерапевтите... 57
Обобщение ... 63

ВТОРА ЧАСТ. СЪЩНОСТ И ОСНОВИ НА ЕРГОНОМИЯТА ... 67
Отличителни черти на съвременния човешки фактор и ергономичната дисциплина и професия ...72
Парадигми за ергономичната дисциплина ... 72
Ергономична компетентност и грамотност ... 73
Ергономичен дизайн ... 73
Теоретична ергономия – симватология ... 73
Съответствие между управлението и ергономията ... 74
Обобщение ... 76

ТРЕТА ЧАСТ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ТЕРАПИИ ПРИ СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ... 79
Изследване при социално значими заболявания ... 79
Инструменти за оценка в ерготерапията ... 79
Оценка на двигателни и процесни умения ... 79
Оценка на училищните двигателни и процесни умения ... 81
Оценка на социалното взаимодействие ... 82
Оценка на сравнителни качества – професионално изпълнение ...83
Оценка на сравнителни качества – социално взаимодействие... 85
Обучителни терапии ... 98
Психообразователни и обучителни социални умения ... 98
Неврологични и мускулно-скелетни обучителни програми ... 99
Ролята на ерготерапевта във възстановителните процеси ... 99
Превантивни терапии ... 101
Мотивация – повишаване на мотивацията на пациента към промяна в поведението ... 102
Обучителни терапии при социално значими заболявания  ... 103
Обучителни терапии за деца  ... 103
Обучителни терапии при възрастни и стари хора  ... 105
Терапии при мускулно-скелетни заболявания ... 110
Стратегии за лечение при мозъчен инсулт ... 114
Обучителни програми при хора с множествена склероза ... 115
Стратегии за лечение при хора с болестта на Паркинсон.... 117
Стратегия за лечение при болест на Фридрайх ... 119
Стратегия за лечение при Guillain-Barré Syndrome (GBS) ... 120
Стратегии за лечение при други социално значими заболявания ... 120
Мултидисциплинарни терапии за преодоляване на хроничната болка.... 121
Обучителни терапии за компютърни потребители с различни кумулативни травматични разстройства... 124
Обобщение .... 129
Приложения ... 140
 

ДА ЖИВЕЕШ, ВМЕСТО ДА ОЦЕЛЯВАШ

ВЪВЕДЕНИЕ

Стремежът за пълноценно възстановяване на нуждаещите се винаги е стимул за проучване на различните възможности за комплексна терапия. От друга страна трудовата терапия беше част от обучението и прилагането на лечебната физкултура преди години. В последствие се разграничиха като самостоятелни дисциплини кинезитерапия, ерготерапия и ергономия. И трите професии са посветени на здравето на хората и подобряване на качес- твото на живот. Някои от авторите от проследените литературни източници уточняват, че много от понятията, използвани в ерготерапията, са възник- нали извън областта на трудовата терапия. Това се отнася и за методите за изследване и терапия. Виждането на авторите е, че използването на идеи от друга професия не е нищо ново за трудовата терапия и по този начин се из- разходват време и усилия за надграждане. Основателите на ерготерапията, повлияни от потребителите в началото са се насочили и са заложили на си- лата на ангажираността. Така се застъпи твърдението, че движението, си- лата и издръжливостта не представляват адекватни заместители на богатст- вото на ангажираност в задача, която има лично и символично значение. Формулираното заключение е крайно, тъй като движението е в основата на съществуването на човека и то е свързано със задачи. Анализирайки и двата аспекта се установява, че те са свързани, за да се постигне терапия и подпо- магане на нуждаещите се да участват в живота и да се подобри благосъсто- янието им. В повечето страни здравната система напълно оценява качест- вото на живот като показател за здравето. Фокусът на системата на здраве- опазването върху функциите и участието на професионалистите трябва да съответства на знанията, уменията и ценностите на терапията. Професиите са самата същност на живота, а възможността за участие в тях е аспектът на функционирането, който най-много допринася за качеството на живота. В тази книга поехме предизвикателството да представим резултатите от лите- ратурните проучвания и практическите търсения да мислиш професио- нално, докато възстановяваш или се грижиш за функционалните проблеми на нуждаещите се.

доц. Румяна Ташева, доктор

================== 

LIVING INSTEAD TO SURVIVE

INTRODUCTION

The pursuit of a full recovery of the needy is always an incentive to explore the various options for complex therapy. Ergotherapy, on the other hand, was part of the education and application of physiotherapy years ago. They subsequently distinguished themselves as individual disciplines of physiotherapy, ergotherapy and ergonomics. All three professions are devoted to people's health and quality of life. Some of the authors of the traced literature sources state that many of the notions used in ergotherapy have emerged beyond the field of occupational therapy. This also applies to methods of research and therapy. The authors' view is that the use of ideas from another profession is nothing new to occupational therapy, and thus spending time and effort on upgrading. The founders of ergotherapy, influenced by consumers at the beginning, have focused and staked on the strength of engagement. Thus, it is argued that movement, strength and endurance do not represent adequate substitutes for the wealth of engagement in a task that has personal and symbolic significance. The formulated conclusion is extreme because the movement is the basis of man's existence and it is related to tasks. By analyzing both aspects, it is established that they are related in order to achieve therapy and support for those who need to participate in life and to improve their well-being. In most countries, the health system fully assesses quality of life as a health indicator. The focus of the healthcare system on the functions and involvement of professionals should be in line with the knowledge, skills and values of therapy. Occupations are the very essence of life, and the ability to participate in them is the aspect of functioning that most contributes to the quality of life. In this book, we have taken the challenge to present the results of literary studies and practical pursuits to think professionally while rebuilding or caring for the functional problems of the needy.

 

Assoc. Prof. Rumiana Tasheva, PhD

 

======================================

 

 

 

Румяна Ташева

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ТРАВМИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА

МОНОГРАФИЯ

София, 2019

 

СЪДЪРЖАНИЕ

БИОМЕХАНИКА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА  СТАВА ... 7
ФУНКЦИОНАЛНА  АНАТОМИЯ И КЛИНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ... 9
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА  СТАВА ... 31
КИНЕЗИТЕРАПИЯ  ПРИ ТРАВМИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА  СТАВА .... 44
Бурсити в областта на тазобедрената става.... 44
Стрес фрактура на бедрената шийка.... 50
Illiotibial band Syndrome ... 56
Piriformis syndrome.... 62
Myositis ossificans ... 67
Тендинопатии в областта на тазобедрената става .... 74
Авулзионни фрактури в областта на тазобедрената става ... 77
Дислокация на тазобедрената става ... 82
Slipped capital femoral epiphysis ... 87
Legg Calve-Perthes disorder ... 93
Hip pointer ... 96
Labral tear ... 101
Ацетабуларни фрактури ... 111

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременната  кинезитерапия  е насочена към възстановяване  на човека като цяло. Основавайки се на точни познания относно методиките на лече- ние, спецификата и механизма на увредите и заболяванията, кинезитерапев- тът успешно третира локалните проблеми с крайна цел да се постигне цялос- тно максимално високо функционално ниво на пациентите. За развитието на кинезитерапията  допринасят  и много изследвания,  в които се потвърждава нейната важна роля относно профилактиката.

Синтезът на нашите изследвания и анализът на достъпните литературни източници ни насочиха към тазобедрената става, представляваща интерес със съвършените си форма, устройство и функция. Това налага кинезитерапевтът да притежава ефективна интеграция от широк спектър познания и различни умения за коректната функционална диагностика, за лечението и профилак- тиката на патологичните процеси, настъпващи в тазобедрената става. В нас- тоящата книга са представени акценти от функционалната анатомия, биоме- ханиката и методиките на кинезитерапия при някои увреди и заболявания в областта на тазобедрената става.

доц. Румяна Ташева, доктор

==========================

 

PHYSIOTHERAPY

IN HIP INJURIES AND DISEASES

MONOGRAPHIC STUDY

Current physiotherapy is aimed at restoring the person through a holistic ap- proach. Based on precise knowledge about treatment methods, the specificity and mechanism of injuries and disease, the physiotherapist successfully treats local problems with the aim of achieving a fully maximally high functional level of pa- tients. The development of physiotherapy also contributes to many studies con- firming its important role in prevention.

The synthesis of our research and the analysis of available literary sources have directed us to the hip joint of interest in its perfect form, structure and function. This requires the physiotherapist to have an effective integration of a wide range of knowledge and skills for correct functional diagnostics, for the treatment and prevention of pathological processes occurring in the hip. In the presented book are  followed  accents  of  functional  anatomy,  biomechanics  and  physiotherapy methods in some hip injuries and disorders.

 

Assoc. Prof. Rumiana Tasheva,PhD

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share