НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9075402 Картинка 5086719 Картинка 5528498 Картинка 6441073 Картинка 6615744 Картинка 1700374 Картинка 6371570 Картинка 7005204 Картинка 5487766 Картинка 2037646

Проф. Евгения Димитрова, ДН

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(453) / Кабинет 418
Мобилен тел: 0898-77-66-91
E-mail: janydim@abv.bg

Образование и кариера

1977-1981 – ВИФ “Г. Димитров”, Факултет МОЛФК, магистър по кинезитерапия.

Професионален опит:
1981-1988 г. – кинезитерапевт в отделение „Физиотерапия и рехабилитация" на РНПИСМП „Пирогов";
1985-1988 г. – хоноруван преподавател към катедра „Кинезитерапия";
1988 г. – редовен преподавател към катедра “Кинезитерапия”;
1999 г. – научно-образователна степен “доктор” в областта на кинезитерапията при травми на опорно двигателния апарат;
2001 г. - научно звание доцент
От 2004 г. до сега – ръководител на катедра „Теория и методика на кинезитерапията"
От 2007 г. до сега – Член на Академичния съвет на НСА “В. Левски”.
2011 г. – научна степен “Доктор на науките”
2012 г. – академична длъжност професор

Завършила е над 20 курса за повишаване на квалификацията с наши и чуждестранни лектори, организирани от НСА, Медицинска академия и Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България (АКРБ). Има специализация в AWF -Варшава, на тема „Функционална диагностика и кинезитерапия при травми и заболявания на ОДА". Взела е участие в Проект TEMPUS 01025-95 в областта на образованието по кинезитерапия и обмяна на опит с университети в Белгия и Франция. От 2006 г. до сега е член на ръководството на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия (БНДСМКТ). Член е на научното дружество по хирургия на ръката. Участва активно в работата на Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и чрез нея е член на WCPT (Световната конфедерация на физиотерапевтите).
Заместник-главен редактор е на научното списание „Кинезитерапия" през периода 2001-2008 г. Участва в 9 национални и международни проекти. Лектор на редица научни форуми и гост преподавател в 5 български и чуждестранни университета.

Владее английски и руски език.
Компютри – Word, Excel, Power Point, Internet.


Педагогическа дейност

Води лекции и упражнения по средства на кинезитерапията, функционална и образна диагностика на опорно двигателния апарат, кинезитерапия при травми и заболявания на опорно двигателния апарат при редовни студенти, специалност кинезитерапия (бакалавърска и магистърска програма), следдипломна квалификация и интензивна програма за завършили рехабилитация. Научен ръководител е на над 65 дипломни работи и на 6 докторанти.


Публикации, учебници, ръководства

Автор е на повече от 120 научно-методически публикации, третиращи проблемите на функционалната диагностика на опорно-двигателния апарат, изправителната гимнастика, кинезитерапията в ортопедията и травматологията. Има изнесени над 115 научни съобщения и доклади на научни форуми у нас и в чужбина.
Автор е в три ръководства и пет учебника за студенти от специалност Кинезитерапия.
През 2002 публикува самостоятелна книга “Функционална диагностика на раменния пояс”, през 2003 – “Мобилизация на нервната система”, 2008 – “Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия”, 2011 – “Мобилизация на периферните нерви”.

Списък на научните публикации на проф. Евгения Димитрова след доцентурата

Научни статии
1. Димитрова, Е. Корелация между повишен тонус и мускулна сила при горен кръстосан синдром. Сборник с доклади: Спорт, общество, образование, НСА ПРЕС, С., 2002, с. 454-459.

2. Димитрова, Е., Стойкова, Р., Тодорова, Г. Мускулна стабилизация при лумбална хиперлордоза. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 2/2002, с. 6-17.

3. Димитрова, Е. Приложение на мануално-мобилизационни техники при хумеро-скапуларен периартрит. Сп. Кинезитерапия. ISSN 1311-770X, кн. 3/2002, с. 16-23.

4. Алексиева, Н., Димитрова, Е. Кинезитерапия при латерална глезенна нестабилност. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 4/2002, с. 44-50.

5. Димитрова, Е. Приложение на техники за релаксация и мускулен стречинг при хумеро-скапуларен периартрит. Русенски университет "Ангел Кънчев", Научни трудове, Том 39., серия 6, Кинезитерапия и медицина, 2002, с. 69-73.

6. Димитрова, Е. Роля и значение на кинезитерапията като форма на извънурочна дейност в учебните заведения. Национална кръгла маса 17.04.02. Извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт. Сборник доклади. 2002, с. 94-96.

7. Димитрова, Е. Проучване на ефекта от мобилизационни техники, съчетани с движения по Mulligan при импинджмънт синдром. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 2/2003, с.33-40.

8. Димитрова, Е., Саздова, Л., Попов, Н., Попова, Д. Мускулен дисбаланс при военнослужещите от Българската армия. Спорт, общество, образование. Том 8. ISBN 954-718-954-718-1079-6. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА 29-30 май 2002, НСА ПРЕС, 2003, с. 375-379.

9. Попов Н., Димитрова, Е., Саздова, Л., Попова, Д. Функционално състояние на постуралната мускулатура при военнослужещите от българската армия. Спорт и наука ISSN 1310-3393, Изв. брой /2002, с. 335-3340.

10. Димитрова, Е., Тренкова, Р., Бадека, Е. Кинезитерапия при деца със Spina bifida oculta. Спорт, общество, образование. Том 6. Сборник с доклади от годишната научна конференция на НСА – 22-23. 05. 2000. НСА, С. 2004, с. 466-469.

11. Димитрова, Е. Мобилизация на нервната система при счупване на радиуса на типично място. Сп. КТ (ISSN 1311-770X), кн. 2/2004, с. 22-31.

12. Димитрова, Е. Латерален епикондилит или нарушена невродинамика? Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 4/2004, с. 23-36.

13. Димитрова, Е., Стойкова, Р. Възстановяване на мускулния контрол и динамична стабилизация при неправилна лордотична стойка. Сп. Спорт и наука, кн 5-6 2005, с. 52-59.

14. Димитрова, Е., Алексиева, Н. Ефективност на мобилизации съчетани с движение по Mulligan при латерална глезенна болка. Седми национален конгрес по спортна медицина и кинезитерапия. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 3-4/2005, с. 48-58.

15. Димитрова, Е., Иванов, Д. Приложение на техники за невродинамика след шев на ахилесовото сухожилие. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 1/2006 с. 29-39.

16. Алексиева, Н., Димитрова, Е. Проприоцептивна тренировка при латерална глезенна нестабилност. XІV Балкански конгрес по спортна медицина. Сп. Спорт и наука. ISSN 1310-3393. Приложение към бр. 1/2007, с. 166-173.

17. Димитрова, Е. Миофасциални релаксиращи техники. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 3/2006, с. 16-34.

18. Димитрова, Е. Система на класификация при тенис на маса за хора с увреждания. 4ти Международен научен конгрес “Спорт, Стрес, Адаптация”. Сборник с доклади. ISSN 978-954-723-006-4. Тип Топ Прес. С., 2006, с. 539-543.

19. Димитрова, Е. Приложение на техники за релаксация и мускулен стречинг след фрактури в областта на глезенна става. сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 2/2007, с. 3-20.

20. Димитрова, Е. Приложение на миофасциални релаксиращи техники при синдром на карпалния канал. Сп. Неврорехабилитация (ISSN 1312-2105), Том 1, бр. 1, 2007, с. 55-58.

21. Димитрова, Е. Приложение на мануални мускулни техники при лечението на миогенни контрактури на лакътната става. Сп. Рехабилитационна медицина и качество на живот (ISSN 1313-1826), бр. 2, 2007, с. 16-22.

22. Димитрова, Е. Приложение на мануални мускулни техники при миогенни контрактури на колянната става. Сп. Кинезитерапия и рехабилитация (ISSN 1311-8269), бр. 1-2 2007, с. 123-137.

23. Димитрова, Е. Приложение на техники за невродинамика при синдром на карпалния канал. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 4/2007 с. 23-29.

24. Димитрова, Е. Приложение на мануални мускулни техники при лечението на миогенни контрактури на китката. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 2/2008 с. 30-48.

25. Димитрова, Е. Приложение на мануалната терапия при дисфункции на колянната става. Сп. Кинезитерапия (ISSN 1311-770X), кн. 3/2008 с. 12-29.

26. Димитрова, Е. Кинезитерапия при патоневродинамика на n. ischiadicus в областта на бедрото. Сп. Кинезитерапия и рехабилитация (ISSN 1311-8269), бр. 1-2 2009, с. 26-37.

27. Димитрова, Е. Техники за невродинамика при лечението на pronator syndrom. Пети международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, Сп. Спорт и наука, Извънреден брой, 2010, част ІІ, ISSN 1310-3393, p. 465-468.

28. Димитрова, Е. Ставна мобилизация след фрактури на Colles. Пети международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, Сп. Спорт и наука, Извънреден брой, 2010, част ІІ, ISSN 1310-3393, p. 469-473.

29. Димитрова, Е. Приложение на техники за невродинамика след счупвания на диафизата на раменната кост. МУ Плевен, Юбилейна научна конференция с международно участие, Доклади (ISSN 978І954-756-099-4), Том 2/2010, с. 615-618.

30. Димитрова, Е. Проучване на ефекта от прилагане на мануално-терапевтични техники след шев на Ахилесовото сухожилие. Сп. Превенция и рехабилитация (ISSN 1313-2784), Том 5, 2011, бр. 1, с. 17-22.

31. Димитрова, Е. Приложение на техники за невродинамика след счупване на главата на радиуса. Сп. Медицина и спорт (ISSN 1312-5664), 3/2011, Година VІІ, с. 20-26.

32. Димитрова, Е. Специализирана кинезитерапевтична методика за мобилизация на n. ulnaris след фрактури на олекранона. Сп. Спорт и наука ISSN 1310-3393, 5/2011, с. 38-47.

33. Geleva, M., Dimitrova, E., Kakalas, A. Application of Physiotherapy and Hydrotherapy after Shoulder Dislocation. 12th Balkan Sports Medicine Congress, Thessaloniki, March 21-24 2002, ПРАКТIКА, p. 211-213.

34. Tahtakov, K. & Dimitrova, E. Application of the Correction Signalizer (Kit Back) in Trunk Muscles Endurance Tests. Journal: Comptes Rendus de l'Academie Bulgare des Sciences, vol.56, No 3, 2003, p. 103-106.

35. Hadjipetrova A., Dimitrova E. The Pilates exercise method in treatment of patients with low back pain. 5th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain. Melbourne, Australia, November 10-13, 2004 ISBN 90-802551-4-9, p. 397-399.

36. Dimitrova E. The role of the dorsal muscular chain stretching in relation to lower crossed syndrome. 5th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain. Melbourne, Australia, November 10-13, 2004 ISBN 90-802551-4-9, p. 394-396.

37. Dimitrova E. Muscular Stabilization in the Treatment of Lumbar Spine Disfunction. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Vol. 7, No. 7, р. 66-73, 2006, ISBN 80-8083-334-6.

38. Dimitrova E. Mobilizations with movement in cases of rotator cuff pathology. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ISBN 80-8083-334-6 Vol. 7, No. 7, 2006, р. 73-79.

39. Dimitrova E. Efficacy of mobilizations with movement in patients with knee osteoarthritis. Medicina Sportiva ISSN 1841-0162 The Journal of Romanian Sport Medicine Society (2008), 16, 978-982.

40. Dimitrova E. Neurodynamic techniques in the management of lateral ankle sprain. Medicina Sportiva The Journal of Romanian Sport Medicine Society ISSN 1841-0162 (2008), 15, 927-934.

41. Dimitrova E. Hamstring stretching exercises in treatment of hamstring strain. CD Proceedings of Articles and Abstracts of International Conference 6th – 7th November 2008, Masaryk University.

42. Dimitrova E. Physiotherapy for Prevention and Treatment of Knee Injuries in Athletes. CD Proceedings of Articles and Abstracts of International Conference 6th – 7th November 2008, Masaryk University.

43. Dimitrova E. Joint Mobilization Techniques after Meniscectomy. THE SPINE II. Manual and Musculoskeletal therapy. 2009, p. 4.

44. Dimitrova E. Application of Neurodynamic Techniques after Humeral Shaft Fractures. Journal of Biomedical&Clinical Research (ISSN 1313-6917), Vol. 3, Number 1, Supplement 1, 2010, p. 96.

45. Dimitrova E. Effect of Neurodynamic Techniques on Recovery of Upper Limb after Olecranon Fractures. Physiotherapy ISSN: 0031-9406 Imprint: ELSEVIER. Impact Factor: 0.641  Volume 97, Supplement 1, World Physical Therapy 2011, Pages eS289-eS290.

46. Dimitrova E. The Effect of Manual Therapy on Functional Abilities of Subjects after Colles' Fractures. Physiotherapy ISSN: 0031-9406 Imprint: ELSEVIER. Impact Factor: 0.641  Volume 97, Supplement 1, World Physical Therapy 2011, Pages eS289.

47. Dimitrova E. Physiotherapy after Arthroscopic Treatment of Impingement Syndrome in Athletes. Health Education and Quality of Life III. Proceedings ISBN: 978-80-7394-303-5, 2011, р. 79-83.

48. Dimitrova E. Prevention and Treatment of Pain Syndromes in Office Workers by Myorelaxation and Stretching. Health Education and Quality of Life III. Proceedings ISBN: 978-80-7394-303-5, 2011, р. 75-78.

2. Книги по специалност
1. Димитрова, Е. Функционална диагностика на раменния пояс. НСА ПРЕС, С., ISBN 954-718-087-8, 2002.

2. Димитрова, Е. Мобилизация на нервната система. НСА ПРЕС С., ISBN 954-718-115-7, 2003.

3. Димитрова, Е., Попов, Н. Ръководство за упражнения по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат. НСА ПРЕС, С., ISBN 954-718-193-3, 2003;

4. Димитрова, Е. Раменен комплекс – функционална диагностика и кинезитерапия. ISBN-10: 954-718-178-5, ISBN-13: 978-954-718-178-6. НСА ПРЕС, С., 2006.

5. Попов, Н., Димитрова, E. Кинезитерапия при травми и заболявания на горния крайник. НСА ПРЕС, ISBN 10: 954-718-188-2, С., 2007, с. 42-58.

6. Димитрова, Е. Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия. ISBN 978-954-718-228-8. НСА ПРЕС, С., 2008.

7. Димитрова, Е. Мобилизация на периферните нерви. ISBN 978-954-718-312-4. НСА ПРЕС С., 2011.

 Участие в научни конференции в България – 30 бр.

 Участие в научни конференции в чужбина – 39 бр.

 Защитени дисертации:

 Димитрова, Е. Кинезитерапия при фрактури на подбедрицата лекувани с външна фиксация. Дис, С. 1998. Диплома за “Доктор” от ВАК №26328 от 13.09.1999 г.

 Димитрова, Е. Изследване ефективността на специализирани кинезитерапевтични методики при мускулно-скелетни дисфункции. Дис, С. 2010. Диплома за “Доктор на педагогическите науки” от ВАК № 34873 от 19.01.2011 г.

 Ръководство на 6 докторанти (3-ма от тях придобили ОНС “Доктор”).

 Ръководство на 65 дипломни работи.


Самостоятелни книги

Функционална диагностика на раменния пояс

Трудът третира актуален проблем, тъй като диагностиката на увредите на раменния комплекс е задължителна предпоставка за успешно лечение.
В него е представен системен подход при ортопедичната диагностика на раменния пояс, потвърждава се необходимостта от прилагане на различни тестове за изследване, с оглед на уточняването на функционалната диагноза и пряко свързаното с нея кинезилечение. Авторът описва собствен алгоритъм за функционална диагностика на увредите на раменния пояс на базата на техниките за изследване на известни експерти в областта на ортопедичната диагностика: James Cyriax, Hans Debrunner, Stanley Hoppenfeld, Freddy Kaltenborn, Geoff Maitland, Robin McKenzie, John Mennell, Alan Stodard и др. Текстът е богато илюстриран със снимки и скици, чрез които изложеният материал става по-лесно разбираем.
Книгата е предназначена за студенти по специалност кинезитерапия, студенти по медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори, лекари и други специалисти, работещи в областта на ортопедията, травматологията, неврологията, физикалната медицина, рехабилитацията и др.

Мобилизация на нервната система

В книгата е разгледан нов за българската кинези-терапевтична практика метод за мобилизация на нервната система. Авторът описва алгоритъм за функционална диагностика и лечение на увредите на нервната система на базата на техниките за изследване и лечение на известни експерти в областта на мануалната терапия, ортопедичната и неврологичната диагностика и лечение: David Butler, James Cyriax, Geoff Maitland и др. Подробно е описано приложението на тестовете за невродинамика с диагностична и лечебна цел. Новият начин на клинично мислене и анализ, предложен в тази книга е в основата на комплексното лечение. Познаването на техниките за диагностика и мобилизация на нервната система разширява възможностите за ефективно лечение. Комплексният подход при лечението на редица неврологично-ортопедични увреди и свързаните с тях болкови състояния несъмнено дава по-добри резултати. Текстът е богато илюстриран със снимки и скици.
Книгата е предназначена за студенти по кинезитерапия, студенти по медицина, кинезитерапевти, лекари, рехабилитатори и други специалисти, работещи в областта на ортопедията, травматологията, неврологията, физикалната медицина, рехабилитацията и др.

Раменен комплекс – функционална диагностика и кинезитерапия

В монографията е представен собствен алгоритъм за функционална диагностика на увредите на раменния комплекс на базата на практическия опит на автора и техниките за изследване на известни експерти в областта на ортопедичната диагностика: James Cyriax, Hans Debrunner, Stanley Hoppenfeld, Freddy Kaltenborn, Geoff Maitland, Robin McKenzie, John Mennell, Alan Stodard и др. Във втората част на книгата е описано кинезилечението на най-честите дисфункции, травми и заболявания засягащи раменния комплекс. Монографията е предназначена за студенти от специалност кинезитерапия/физиотерапия, студенти по медицина, кинезитерапевти/физиотерапевти, рехабилитатори, лекари и други специалисти, работещи в областта на ортопедията, травматологията, неврологията, физикалната медицина, рехабилитацията и др.

Мускулна релаксация и стречинг
в мануалната терапия

В книгата са описани мануални мускулни техники, които се прилагат за профилактика и лечение на намалена подвижност поради повишен тонус и/или скъсяване на мускули и други мекотъканни структури. В първия раздел са разгледани основните принципи и методиката на мускулната релаксация и стречинга в мануалната терапия. Разработен е алгоритъм за функционална диагностика при повишен тонус и/или скъсяване на мускулите. Дискутират се целта и задачите на мускулната релаксация и стречинга, мястото им в процедурата по кинезитерапия, показанията и противопоказанията за приложение. Описани са подробно различни видове мануални мускулни техники – проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (ПНМУ), постизометрична релаксация (ПИР), постулеснителен стречинг, реципрочна инхибиция, ексцентричен стречинг и др. Представен е алгоритъм за подбор и дозировка на мускулните техники в остра, подостра и хронична фаза на мекотъканна увреда, както и методическите правила за приложение им. В следващите раздели са описани мануални техники за миорелаксация и стречинг на мускулите двигатели на периферните стави и някои избрани техники за мускулите на гръбначния стълб. Техниките са разработени на базата на собствен практически опит и литературни източници от водещи автори в мануалната терапия (Levit K., J. Zakse, V. Ianda, 1981; Chaitow, L.1987, 2006; Liebenson, C., 1990; Evjenth, O., J. Hamberg, 1993). Предложени са редица мануални техники съчетаващи въздействието върху мускулите с мобилизации на ставите по методиката на J.Cyriax (1982), F. Kaltenborn (1989), G. Maitland (1997), G. Mulligan (1999), D. Heiman (2001) с доказана ефективност на базата на собствени експериментални изследвания при мускулни дисфункции. Бърза ориентация за подбор на подходящи мускулни техники в зависимост от ограничените движения в ставите е предложена в таблиците в последния раздел. Книгата е предназначена за кинезитерапевти/физиотерапевти и лекари – специалисти в областта на ортопедията, травматологията, неврологията и физикалната медицина.

Мобилизация на периферните нерви

В монографията са представени теоретични и практически познания и техники, свързани с изследването и лечението на нервно-мускулно-скелетни дисфункции. Авторът описва алгоритъм за функционално изследване и лечение на нарушената невродинамика на базата на собствен клиничен опит и техниките за изследване и лечение на известни експерти в областта на мануалната терапия, ортопедичната и неврологичната диагностика и лечение: David Butler, James Cyriax, Geoff Maitland и др. Съдържанието дава както практически познания за мануалната мобилизация на периферните нерви, така и теоретична обосновка на лечебното въздействие на техниките за невродинамика. Описани са специализирани методики на кинезитерапия/физиотерапия, включващи мануални техники за директна мобилизация на периферните нерви, плъзгащи и тензионни техники за невродинамика, както и съчетаването им с други мануални мускулни и ставно-мобилизационни техники. Мануалните техники за невродинамика са ефективни при болкови състояния свързани с нарушена невромеханика, следфрактурни състояния, след мекотъканни увреди, синдром на карпалния канал, тенис лакът и др. Публикувани са собствени експериментални изследвания и функционални резултати от приложението на специализираните кинезитерапевтични методики при болни с различни нервно-мускулно-скелетни дисфункции. Текстът е богато илюстриран със снимки, скици и диаграми. Монографията е предназначена за кинезитерапевти/физиотерапевти и лекари – специалисти в областта на ортопедията, травматологията, неврологията и физикалната медицина.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share