НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8641664 Картинка 6942689 Картинка 8721599 Картинка 5114251 Картинка 10781927 Картинка 4502501 Картинка 9575466 Картинка 4264819 Картинка 1269152 Картинка 10454525
Учебна документация

 

Образователно-

квалификационна степен:

Магистър

Област на висшето образование:

7.0 Здравеопазване и спорт

Професионално направление:

7.6 Спорт

Специалност:

“Адаптиран спорт и приобщаващо образование”

Форма на обучение:

Редовно

Език на обучение:

Български, английски

Продължителност на обучението:

3 семестъра

 

Квалификационна характеристика

І. Квалификационната характеристика е основа за:

Разработване на учебните планове и учебни програми за специалността “Адаптиран спорт и приобщаващо образование”.

Определяне на изискванията към кандидатите за обучение и провеждането на техния подбор.

Организиране, управление и провеждане на учебния процес в магистърската програма.

Изграждане и усъвършенстване на учебно-материалната база (структуриране на околната среда и пространството (екипировка, терени, помощни средства, уреди и съоръжения) за осъществяването на спортни дейности за хора с увреждания.

ІІ. Аргументация на необходимостта от такива специалисти:

                В съвременния период се прилага обща политика за приобщаване на хората с увреждания в спорта и физическото възпитание чрез средствата на адаптирания спорт и адаптираното физическо възпитание. Настоящите управляващи подчертават значението на спорта в Европа и неговите социални функции с оглед подобряване на качеството на живот сред нарастващия брой лица със специални потребности (над 18% от населението на Европейския съюз). Осъществява се бързо развитие и разпространяване на единна европейска стратегия за образователна и социална интеграция, насочена към мотивиране, осигуряване на достъп и на възможности на хора с увреждания (особено на подрастващи) за практикуване в широки граници на двигателни активности и спорт в различен контекст: спорт за високи постижения, спорт за всички, училищен спорт и физическо възпитание. Редица съвременни нормативни документи определят правото за достъп до спорт и физическо възпитание в контекста на цялостната приобщаваща политика спрямо хората с увреждания. Свидетели сме на обединяване на управленски структури, състезателен календар и тренировъчен процес в съответните спортове и съответстващия им пара спорт, както и равнопоставеност между спортистите и пара спортистите в различните спортове и техните дисциплини.

Практиката показва, че в новите условия на цялостна приобщаваща политика  в училища в България се явява необходимост от специализирани педагогически кадри в тази област, което определя необходимостта от обучение. Приноса и експертизата на Националната спортна академия ,,Васил Левски” за кадровото обезпечаване със специалисти по Адаптирана физическа активност са международно признати. Това ни дава основание да считаме, че НСА е институцията, която може да обучава кадри и в съвременната област на приобщаващото физическо възпитание и приобщаващият спорт. 

Адаптираната физическа активност е нова учебна дисциплина от сферата на висшето образование, която е все още в процес на развитие в европейските държави. АФА е мултидисциплинарна сфера от практически и теоретични знания, обхващащи здравните състояния, ограниченията в дейностите от ежедневието и участието във физическа активност и спорт. Това е професия за предоставяне на услуги и академична област на обучение, която подкрепя отношението на приемане на различията, защитава правото на достъп до активен начин на живот и спорт и насърчава иновативното и съвместно предоставяне на спортни услуги, подкрепа и овластяването на хората с увреждания. Адаптираната физическа активност включва, но не се ограничава до спорт, физическо възпитание, активен отдих, танци, креативни физически дейности, хранене, и рехабилитация.

Обучението е насочено към разширяване и задълбочаване на фундаменталните теоретични и методико-практически знания и умения, придобиване на интердисциплинарни познания и специализирана подготовка в областта на адаптирания спорт и приобщаващото физическо възпитание и ежедневната физическа активност на хора с увреждания. Приложният им обхват допринася за положително въздействие върху функционалното и психическото състояние на тази група от граждани, за преодоляване на обществените бариери спрямо увреждането и различието.

ІІІ. Квалификационен стандарт:

ІІІ.1.Област и обхват на знанията

Випускникът, придобил образователна степен ,,магистър” по специалността ,,Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ притежава професионални знания относно:

 • Състоянието и тенденциите в развитието на адаптираната физическа активност като интердисциплинарна област на познание, теория, практика, средство за социално включване, равнопоставеност на възможностите и улесняване на интеграцията на хора с увреждания в общността чрез прилагането на универсален дизайн.
 • Нормативни документи, стратегии и програми, свързани със спорта за хора с увреждания на международно, европейско и национално ниво.
 • Физическата активност като фактор на здравето и нейните специфики при хората с увреждания.
 • Съвременното състояние, нормативната база и особеностите на интегрираното и приобщаващото образование и задълбочени знания за приобщаващото физическо възпитание.
 • Специфичните изисквания към педагогическата дейност, осъществявана в условията на културно разнообразие (вкл. и при работа с деца и ученици с увреждания) в настоящата социални среда, както и познания за инструментите за развиване на положителни нагласи, необходими за работа с деца и ученици с увреждания.
 • Адаптираното физическо възпитание като значим фактор за социално приобщаване в образователната система и за възможностите на различни форми на спортни занимания за неговото постигане.
 • Дидактиката на  адаптираното физическо възпитание и спорт – приобщаващо образование в общообразователните  училища на ученици със специални образователни потребности - диагностика, контрол и оценка.
 • Медико-биологичните аспекти на увреждането в контекста на спорта – здравен статус, ограничения на личностната и социална среда, функциониране и участие в спортните дейности. Специални потребности във формална и неформална образователна среда. Програми за ранна интервенция чрез физически упражнения и спорт.  Класификационни групи увреждания в спорта.
 • Психологията на уврежданията и на пара атлетите, спортна идентичност, комуникация, етика, език и терминология на толерантността. 

·         Особености на техниката, тактиката, методиката на обучение, управление и контрол на безопасността в тренировъчния процес в различни адаптирани и пара спортове. Правилознание.  

 • Управление на спорта за хора с увреждания на международно и национално ниво.
 • Особености на научните изследвания в адаптираната физическа активност, методология и научно-изследователска етика. Презентиране на научни трудове.
 • Познания за  специализирани международни научни форуми, спортни изложения и тематични прояви.

 

 ІІІ.2. Област и обхват на уменията

Випускникът, придобил образователна степен ,,магистър” по специалността ,,Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ притежава професионални умения относно:

 

Общи професионални умения за работа в екип, комуникация, лидерство, адаптивност, разбиране и синтез на информация, предприемачески и иновативно-ориентирани нагласи и умения, междукултурно разбирателство, критично мислене и творчески способности, дигитални умения, цифрова грамотност и умения за работа със смарт технологии, самоанализ, самооценка и професионално саморазвитие (self-development) в рамките на програмата за „Учене през целия живот“.

Специфични професионални умения:

 • Да борави със специализираната терминология на адаптираната физическа активност.
 • Да планира, организира, ръководи и провежда обучение по вид адаптиран спорт, съобразени с възможностите на занимаващите се.
 • Да управлява и контролира риска и осигурява безопасността в тренировъчния процес
 • Да взема управленски решения при реализиране на учебната и тренировъчна дейност по вид адаптиран спорт или в часовете по физическо възпитание и да обогатява педагогическия опит в областта.
 • Да адаптира и  прилага специализирани методики и програми по вид адаптиран спорт с обучителна, тренировъчна и рекреационна насоченост за хора с увреждания в различни възрастови групи.
 • Да разработва и координира дейности, проекти или програми свързани с приобщаването в спорта или физическото възпитание в различни условия като спортни клубове, училища, общински или държавни структури.
 • Да планира, контролира и оценява ефективността на приложените адаптирани физически активности и спорт.
 • Да изучава, обобщава и прилага положителния опит и добрите практики по профила на специалността и системно да обогатява и повишава професионалната си квалификация.
 • Да осъществява консултативна дейност в сферата на адаптирания спорт и приобщаването.
 • Да осъществява научноизследователска работа в различните предметни области на адаптираната физическа активност.

 

Програмата прилага „Гаранция за уменията“ (Skills Guarantee) в съответствие с Европейските стандарти в адаптираната физическа активност (ESAPA) и Европейската квалификационна рамка (EQF) и Алианса за умения в спортния сектор (Sport Sector Skills Alliance).

ІІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Придобиването на квалификацията е съобразено със специфичните потребности на хората с увреждания, на местния пазар на труда и общия европейски пазар на труда в сектора на спорта и приобщаващото физическо възпитание.  

Подготовката на випускника по специалността „Адаптиран спорт и приобщаващо образование” осигурява възможности за професионална реализация въз основа на професионалната квалификация от бакалавърската степен  и магистърската им специализация като:

 • организатор и консултант на приобщаващи спортни дейности в спортните федерации, асоциации, неправителствени спортни организации и фондации, държавен сектор и общини.
 • треньор по адаптиран спорт (за притежаващите професионална квалификация треньор) в спортните клубове и спортните федерации.  
 • преподавател и/или треньор по приобщаващо/адаптирано физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, колежите, висшите училища, ресурсните центрове, центрове за подкрепа на личностното развитие, специалните училища и дневните центрове.
 • инструктор и/или треньор в спортните комплекси, фитнес клубовете и др. в публичния, частния и неправителствения сектор с възможности за осъществяване на физическа активност и спорт като средство за социална адаптация и интеграция на хора с увреждания.
 • експерт и/или ръководител на проекти по адаптиран спорт за хора с увреждания в системите на образованието, физическото възпитание и спорта, здравеопазването, социалните грижи и туризма със спортно-образователен, приобщаващ, оздравителен и рекреационен характер;
 • научен работник - научноизследователска работа в областта на адаптирания спорт и приобщаващото физическо възпитание;
 • магистърската степен може да послужи като основа за покриване на изискванията за научно-образователната степен ,,доктор“.
 • магистърската степен е предпоставка за придобиване на допълнителна професионална квалификация като спортен класификатор на пара атлети, спортно технически делегати или съдии в пара спортовете или Спешъл олимпийските спортове.

 

ІV. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Кандидатите е нужно да притежават бакалавърска степен по спортни науки,  физическо възпитание или кинезитерапия. Лицата с бакалавърска или магистърска степен в други педагогически, здравни, социални или хуманитарни науки е нужно да преминат през допълнително обучение за придобиване на знания, свързани със спортната наука.

Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след  обучение в редовна форма с продължителност три семестъра (90 ECTS), съгласно приложения учебен план. Обучението завършва със защита на дипломна работа или с държавен теоретичен изпит.

 

 
 
Facebook Twitter Share