НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6691712 Картинка 8252816 Картинка 7789370 Картинка 3179739 Картинка 7753787 Картинка 5660811 Картинка 11015979 Картинка 1539362 Картинка 8213636 Картинка 2361897
Учебна документация

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
на Магистърска програма „Спортна анимация” (СА)

Образователно– квалификационна степен: Магистър

Област на висшето образование: 7.0. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.6. Спорт

Специалност: Спортна анимация

Професионална квалификация: Магистър по спорт

Форма на обучение: Редовно, Задочно

Продължителност на обучението: Една година /1,5 години адаптивно/


Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от специалисти

Различните понятия “анимация”, “рекреационна анимация”, “хотелиерска анимация”, “туристическа анимация” са пряко свързани с многообразието от съществуващи форми и програми на анимационната дейност като цяло. Туристическата анимация представлява онзи феномен на туризма от последните няколко десетилетия, чрез който новите потребности намират най-сполучливо удовлетворяване, особено в рекреативния туризъм. Това е единствената дейност в структурата и организацията на съвременния туризъм, която решава въпросите, свързани предимно със свободното време на туристите. В това отношение спортната анимация е конкретен израз на нуждите и предлагането на спортно-анимационни програми за удоволетворяване потребностите на онзи сегмент от туристическата клиeнтела, който има определен афинитет към физическите упражнения и спорта.

От гледна точка на системния подход спортната анимация представлява удовлетворяване на специфични туристически потребности за общуване, движение, усъвършенстване на собствените възможности, приятно изкарване и развлечение.

Успоредно с това, реалните перспективи пред страната ни и по-точно членството на България в ЕС и наличието на Европейски структурни фондове, ориентирани в посока устойчиво развитие и туризъм, поставят неотложния въпрос за обучение на кадри, които да отговарят на съвременните изисквания във всички сфери на обществото в т.ч. и Туризма, като един от най-перспективните и доходоносни сектори на икономиката.

 

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

Програмата за обучение на магистри по специалността “Спортна анимация в туризма” е реален и навременен отговор на НСА “В. Левски” на горе поставените въпроси.

Обучението се извършва по учебен план, изготвен от висококвалифицирани специалисти – преподаватели, изграден е на основата на общоприетата в Европа кредитна система и е съобразен с държавните изисквания за съотношението между хорариума по задължително избираеми и факултативни дисциплини.

В края на обучението всеки студент придобива:

· Фундаментални знания за качеството и разнообразието на видовете услуги и развлечения в свободното време при отдих и туризъм

· Разработване и усъвършенстване на пакетите от услуги, предлагани в зимния и летния туризъм (планински, морски и алтернативен)

· Умения за предоставяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности в планински и морски условия

· Способности за изследване и анализиране на явленията и процесите, свързани с еволюцията и тенденциите на Спортната анимация в туризма

· Компетентност за подготовка на самостоятелна научна разработка

 

 

ІІ.2. Област и обхват на уменията

Обучението по програмата формира следните интелектуални и практически умения на студентите:

Умения за работа в екип;

Умения за самообучение;

Умения за професионално и социално общуване;

Умения за анализиране, интерпретиране и обобщаване на получената информация;

Умения за планиране и организиране на спортно-анимационни програми;

Умения за решаване на проблеми и вземане на решения при сложни ситуации;

Умения за анализ на работата на другите, както и за самоанализ и само оценка;

 

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Възможностите за професионална реализация на дипломираните в ОКС “магистър” по спортна анимация са следните:

- методисти и експерти в държавни и частни туристически, спортни, хотелски и спа комплекси, рекреативни центрове, клубове, места за отдих и почивка

- ръководители на анимационни и туристически екипи, разработващи програми за рекреация, туризъм и спорт както в частни, така и в обществени структури на регионално, национално и международно равнище;

- инструктори в държавни и частни структури по туризъм, развлечения, спорт и рекреация сред деца, младежи, хора в активна възраст, възрастни, хора със специфични нужди, активно почиващи, пост-травматично възстановяване и др.

- експертни съветници в спортно-туристическата индустрия и търговската мрежа 

ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността

Обучението по програмата е с продължителност най-малко една година (2 семестъра - 60 кредита). Могат да кандидатстват лица с бакалавърска или магистърска степен в НСА или друго висше училище от университетски тип (за последните се включва адаптивен семестър). Дипломирането в магистърската програма “Спортна анимация” се осъществява със защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

 

  

 
 
Facebook Twitter Share