НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9571298 Картинка 239010 Картинка 5412342 Картинка 12110767 Картинка 980593 Картинка 8492172 Картинка 6727446 Картинка 10488308 Картинка 7825705 Картинка 407157




Анотация на програмата

 

През последното десетилетие спортната анимация влезе трайно в пакетите от услуги в туристическата индустрия, както и в индивидуалния график на хотелите.

Спортната анимация в туризма се практикува от хората в активна възраст. Хотелиерският бизнес (хотели с категория над 2 звезди) е немислим без предлагането на макар и скромна анимационна програма.

Качеството на анимационните услуги в туризма пряко влияе върху емоционалния комфорт, активния отдих и желанието на туриста пак да се върне към същата ваканционна дестинация. В общоевропейски план спортната анимация обогатява туристическите пакети и подкрепя европейската политика за „...подобряване качеството на живот на европейския гражданин....” („Харта на фундаменталните права на европейските граждани”).

В тази връзка обучението по програмата е насочено към придобиване на интердисциплинарни знания и специализирана подготовка по проблемите на съвременните спортно-анимационни практики в морските, планинските и снежните курортни комплекси .

Организация на обучението

Формите на обучение са „редовна” и „задочна”. Обучението в редовна и задочна форма продължава два семестъра. Бакалаврите без професионална квалификации “Спортна анимация” се обучават три семестъра.

Обучението се осъществява в учебни дисциплини включващи:

задължителни общо-теоретични модули носещи 12 кредита, задължителни специлизирани модула с включенитри учебно-методични курса носещиобщо 21 кредита ; избираеми - 11 от 27 възможни (11 кредита), и факултативни – 4 (4 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 1800 академични часа от които 615 часа аудиторна заетост, 615 часа за самостоятелна подготовка, 120 часа учебна практика за които се получават 4 кредитаи 450 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита. Обучението започва в началото на месец ноември и приключва през месец октомври на следващата година.

Провеждане на обучението

Обучението по програмата е с продължителност най-малко една година (2 семестъра - 60 кредита). Могат да кандидатстват лица с бакалавърска или магистърска степен в НСА или друго висше училище от университетски тип (за последните се включва адаптивен семестър).

В края на обучението всеки студент придобива:

· Фундаментални знания за качеството и разнообразието на видовете услуги и развлечения в свободното време при отдих и туризъм

· Разработване и усъвършенстване на пакетите от услуги, предлагани в зимния и летния туризъм (планински, морски и алтернативен)

· Умения за предоставяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности в планински и морски условия

· Способности за изследване и анализиране на явленията и процесите, свързани с еволюцията и тенденциите на Спортната анимация в туризма

· Компетентност за подготовка на самостоятелна научна разработка

Обучението по програмата формира следните интелектуални и практически умения на студентите:

Умения за работа в екип;

Умения за самообучение;

Умения за професионално и социално общуване;

Умения за анализиране, интерпретиране и обобщаване на получената информация;

Умения за планиране и организиране на спортно-анимационни програми;

Умения за решаване на проблеми и вземане на решения при сложни ситуации;

Умения за анализ на работата на другите, както и за самоанализ и само оценка;

 

Дипломиране

Дипломирането в магистърската програма „Спорт за високи постижения” става със защита на дипломна работа по избрания за специализация вид спорт или държавен изипит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност ”Спорт” , магистърска програма “Спортна анимация”.

Възможности за професионална реализация

Възможностите за професионална реализация на дипломираните в ОКС “магистър” по спортна анимация са следните:

- методисти и експерти в държавни и частни туристически, спортни, хотелски и спа комплекси, рекреативни центрове, клубове, места за отдих и почивка

- ръководители на анимационни и туристически екипи, разработващи програми за рекреация, туризъм и спорт както в частни, така и в обществени структури на регионално, национално и международно равнище;

- инструктори в държавни и частни структури по туризъм, развлечения, спорт и рекреация сред деца, младежи, хора в активна възраст, възрастни, хора със специфични нужди, активно почиващи, пост-травматично възстановяване и др.

- експертни съветници в спортно-туристическата индустрия и търговската мрежа

 

 

 
 
Facebook Twitter Share