НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4110403 Картинка 6667528 Картинка 7145165 Картинка 8843926 Картинка 9760715 Картинка 9336500 Картинка 1745990 Картинка 10927965 Картинка 10902865 Картинка 7740156
Анотация на програмата

„Олимпизъм и спорт“

Анотация

Магистърската програма “Олимпизъм и спорт” е предназначена за студенти завършили ОКС „Бакалавър” във всички факултети и специалности на НСА „В. Левски”.

Обучението е два семестъра с общ хорариум 60 кредита.

За студенти, завършили бакалавърска степен, в други висши училища, се организира предварителна подготовка в рамките на 1 адаптивен семестър.

Програмата се преподава на български език

Организация на обучението
Чрез прецизен подбор на учебното съдържание и модерни педагогически похвати, съобразено с вашите индивидуални способности и интереси, магистърска програма „Олимпизъм и спорт” ще ви даде свобода на мислене, мотиви и компетентност, приложими в живота. Програмата представлява прагматичен интерес за учители, за журналисти, за служители в държавната администрация, за треньори, за професионални спортисти и за специалисти, свързани със социално общуване.

Формите на обучение са „редовна” и „задочна”. Обучението се осъществява в три групи учебни дисциплини включващи 23 модула:

· Задължителни - за които се получават 29 кредита;

· Избираеми - 12 кредита;

· Факултативни – 4 кредита;

· Подготовка и защита на дипломна работа или държавен изпит – 15 кредита.

В редовната форма на обучение един модул се усвоява от 30 академични часа от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 1800 академични часа от които 675 часа аудиторна заетост, 675 часа за самостоятелна подготовка за 23 изпита и 450 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита. Обучението започва в началото на месец ноември и приключва през месец октомври на следващата година.

При задочната форма на обучение, заниманията са през януари и през април 2017 г.

Провеждане на обучението
Обучението по общометодологическите и частно научни дисциплини се провежда от високо квалифицирани хабилитирани преподаватели. Всичките те са с научна степен „Доктор на науките“ или „Доктор“.

Дипломиране
Дипломирането в магистърската програма „Олимпизъм и спорт” става със защита на дипломна работа по избрана тема или държавен изипит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност ”Спорт” , магистърска програма “Олимпизъм и спорт”, които имат институционална и програмна акредитация.

Възможности за професионална реализация
Завършилите магистърска програма “Олимпизъм и спорт” имат възможност да се реализират в националните спортни организации - държавни, обществени и частни спортни структури (министерства, федерации, общински съвети, спортни сдружения и клубове), така също и в международни такива. Същите могат да бъдат учители в общообразователни училища и детски градини; треньори по различни видове спорт; лектори по олимпизъм, олимпийско движение и спорт в спортни и висши училища; административни специалисти, спортни анализатори и експерти в структури на различни нива в публичната администрация; специалисти в специализирани детски институции, които използват спорта за социална интеграция и за възпитание; организатори на специални събития в обществения, в държавния и в частния сектор в областта на аматьорския и професионален спорт; аниматори при провеждането на модулното обучение в третия час по физическо възпитание и спорт, детски олимпийски и ученически игри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share