НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1532890 Картинка 7110206 Картинка 5343732 Картинка 1396450 Картинка 320689 Картинка 6723189 Картинка 1406558 Картинка 5460718 Картинка 5563257 Картинка 121018

Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Стрелба с лък
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(186)

Образование и кариера

Средно образование- 1982 Национална гимназия по древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ с отличен успех.
През 1989 г. завършва ВИФ „Г.Димитров“ (Национална спортна академия) - специалност „Стрелба с лък“, втора специалност педагогически факултет – учител по физическо възпитание,
ОКС Магистър, награден е със златен медал за отличен успех.
1987-1989 изучава факултативно спортна журналистика. 1990 завършва курс по мениджмънт и маркетинг към МОК
От 1989 до 1992 работи в БФ Стрелба с лък, като последователно заема длъжностите: помощник старши треньор национални отбори, старши треньор, генерален секретар, председател на съдийската колегия, секретар на треньорския съвет.
От 2018 г. придобива образователната и научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка.


Педагогическа дейност

След проведен конкурс през 1992 г., е назначен за преподавател по стрелба с лък, редовен асистент в катедра „Технически спортове“ във ВИФ„Г.Димитров“ .
Главен асистент е от 1999.
От 2018 г. придобива образователната и научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка. Под негово ръководство, като треньор на клуба по стрелба с лък кън НСА, многократно са печелени републикански титли индивидуално и отборно, както и купата на Република България, а студенти от академията печелят балкански първенства и международни турнири. Лектор и водещ преподавател на специалността „Стрелба с лък“, спортно усъвършенстване, УМП, СИД ФИД и стажантска практика. Планира, ръководи и консултира студентите в процеса на изготвянето и защитата на тези, курсови, дипломни работи и участието им в различни проекти.


Научни интереси

Научните му интереси са насочени към оптимизиране на обучението по стрелба с лък, усъвършенстване на методиките на обучение и моделиране и контрол на системата стрелец-оръжие.


Публикации, учебници, ръководства

         Оцетов.М. Анализ на прицелването като основен  елемент изграждащ спортната техника при стрелбата с лък. Спорт и наука брой 6, 2011, 54-57. ISSN 1310-3393

          Оцетов.М. Методологични изисквания при усъвършенствуване на първия елемент от подготовката за изстрела в стрелбата с лък.  Спорт и наука извънреден брой 3, 2012, 336-342. ISSN 1310-3393

         Otsetov Mihail and Stambolieva Katerina, PhD. Assessment of spontaneous body sway during static upright stance in Young Male ARCHERS, XVI-ти конгрес "Олимпийски спорт и спорт за всички" и VI-ти конгрес "Спорт, стрес, адаптация"  428-435 2012.

         Оцетов.М. Специалността „Стрелба с лък“ в НСА – кратка история. Сборник – историческа конференция 70 години НСА „Васил Левски“. 2013. 102-105.

         Вълев,Ю., Колев, И., Илиев, Д., Христов, Р.,Оцетов, М., Атанасов, Р., Развитие на конния спорт в България до края на Втората световна война. Спорт и наука, кн. 1, 2015

          Stambolieva, K., Otsetov, M., Petrova, D., Ikonomov, R. & Gatev, P. Postural stability during static upright stance in archers. Proc. of the International Workshop “Posture, Balance and the Brain”, 13th September 2014, Thessaloniki, Greece, 29-35, Procon Ltd., Sofia, Bulgaria 2015, ISBN 978-954-92521-7-0

        Дойчев.Б., Оцетов.М. Въздействие на Скийт и трап стрелбата върху околната среда. Спорт и наука брой 1,2014, 119-123

        Ачкаканов И.,Оцетов.М.,Запрянов.П. Спортна стрелба при усложнени външни условия. Научна конференция „Предизвикателства пред спортната наука“. Спорт и наука изв. брой 3, 2015, стр.149.

        Участие в създаването на „Спортен терминологичен речник“ НСА/ПРЕС 2010.

 

 

Проекти

 

Участие в проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики“, финансиран от ОП НОИР, 2016, 2017 и 2018 в качеството си на академичен наставник.

 


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share