НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10068616 Картинка 2050854 Картинка 944191 Картинка 1493695 Картинка 10486113 Картинка 1164445 Картинка 4226611 Картинка 4316508 Картинка 7175082 Картинка 879779

доц. Христо Андонов, доктор

Факултет Спорт
Катедра Теория на спорта
Сектор Теория на спорта
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 304
E-mail: hristo.andonov@nsa.bg

Трудов стаж

НСА “Васил Левски”

 • от януари 2024 г. - Заместник-ректор по учебната работа
 • 2020 -2024 г. – Заместник декан на факултет „Спорт“
  Контролира и координира цялостната организация и провеждане на учебния процес и спортни занимания. Следи и подпомага професионалното развитие на академичния състав и останалия персонал. Ръководи комисията по трансфер на кредити към Факултета.
 • 2018– 2020 г. – Координатор магистърска програма „Спорт за високи постижения“
  Координира и контролира учебния процес в магистърската програма.
 • от 2008 г. – Преподавател в катедра „Теория на спорта“
  Провеждане на лекционни занимания и семинарни упражнения по „Теория и методика на спортната тренировка“ в ОКС „бакалавър, ОКС „магистър“ и курсове за следдипломна квалификация.

Образование и обучение

 • 2003 г. Езикова гимназия 81 СОУ „Виктор Юго“, София, България
 • 2003 г. - 2007 г. НСА „Васил Левски“ – Бакалавър със специалност – „Треньор по гребане“ и „Учител по физическо възпитание“
 • 2008 г. НСА „Васил Левски“ - Магистър по специалността „Спорт-треньор по гребане”

Академично израстване

 • 2018 г. - Академична длъжност: Доцент
 • 2012 г. - Образователна и научна степен „Доктор“, специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“,
 • 2012 г. - Академична длъжност: Главен асистент 
 • 2008 г. - Академична длъжност: Асистент

Социални умения и компетенции

Отговорност при изпълнение на служебните задължения, комуникативност и социална ангажираност. Ефективна работа в екип, отлични комуникативни умения.

Организационни умения и компетенции

 • Лидерски качества и умения, ефективна работа в екип, висока степен на лична отговорност. Отлична успеваемост в проблемни ситуации на стрес и напрежение. Умения за разрешаване на конфликти и преодоляване на кризи.
 • Способност за вземане на самостоятелни решения. Опит и умения в координирането, управлението и администрирането на дейности в областта на висшето образование и спорта.

Допълнителна информация

 • Член на Експертния съвет по учебна работа в НСА
 • Член на програмния съвет на магистърската програма „Спорт за високи постижения”
 • Член на FIEPS
 • Член на „Комисия за олимпийска подготовка“ към ММС
 • Член на Академичния съвет на НСА
 • Член на Български Червен кръст
 • Инструктор по водно спасяване

Публикационна дейност:

Над 30 публикации, свързани с теорията и методиката на спортната тренировка, монографичен труд, учебник и учебни помагала. Научен ръководител в ОНС „доктор“ 

Проектна дейност:

Ръководител и участник в международни научни и образователни проекти, както и в национални проекти, финансирани от НСА, Министерство на младежта и спорта и др.