НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1107552 Картинка 9578005 Картинка 10162460 Картинка 8221845 Картинка 9655575 Картинка 9513810 Картинка 4122804 Картинка 8289272 Картинка 3351957 Картинка 7782698

проф. Огнян Миладинов, ДН

Факултет Педагогика
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 358
E-mail: ogimil@nsa.bg

Трудов стаж

НСА “Васил Левски”

 • от 17.01.2024 – Заместник-ректор по научната и международна дейност
 • 2016 -2023 - Декан на факултет „Педагогика“
  Ръководи цялостната дейност на факултета. Координира и контролира учебния процес в специалностите „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в ОКС „Бакалавър“, „Физическо възпитание и спорт“ и Младежки дейности и спорт“ в ОКС „Магистър и в докторска програма “Физическото възпитание в образователната система“.
 • От 2015 - Ръководител на Центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО)
  Организира дейността на центъра по създаване на условия за провеждане на обучението в акредитираните за дистанционна форма на обучение специалности – магистърски програми „Спортен мениджмънт“, „Младежки дейности и спорт“ и „Спорт, фитнес, здраве“, както и за подпомагане на учебния процес във всички други специалности в академията чрез платформата за дистанционно обучение – Гугъл за работа в образованието.
 • 2008 – 2015 – Заместник-ръководител по научната дейност в катедра „Лека атлетика“
  Организира научноизследователската дейност. Организира провеждането на международната научна конференция „Лека атлетика и наука“.
 • от 1987 – Преподавател в катедра „Лека атлетика“
  Провежда лекционни занимания и семинарни упражнения за техника, правилознание, методика на обучение, методика на тренировка, научно-изследователка работа и контрол в леката атлетика.
 • 1989 – 2010 - треньор към лекоатлетически клуб КЛАСА при НСА „Васил Левски“
  Провежда тренировъчен процес със състезатели в лекоатлетическите скокове. Постижения като треньор: бронзов медал от Европейско първенство за девойки старша възраст (1995 г.), златен медал от балканско първенство за мъже (2008 г.), национален рекорд в тройния скок за девойки (1993 г.), голям брой медали от държавни първенства.
 • 1972 – 1988 – състезател по лека атлетика
  Майстор на спорта. Медалист от държавни първенства в дисциплината скок на дължина.

Образование и обучение

 • 1977 – 1981 – Математическа гимназия, Благоевград.
 • 1983 – 1984 – НСА „Васил Левски“ - Магистър
 • 1984 – 1987 – Университет по спорт (ГЦОЛИФК), Москва - Магистър
 • Треньор по лека атлетика, Учител по физическо възпитание

Академично израстване

 • 1987 – Асистент към катедра „Лека атлетика“
 • 1995 - Образователна и научна степен „Доктор“, специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“, тема на дисертационния труд: „Кинематико-динамичните компоненти на техниката – предпоставка за усъвършенстване на скоростно-силовата подготовка в скока на дължина“.
 • 1995 – Академична длъжност: Главен асистент
 • 2003 - Академична длъжност: Доцент
 • 2008 - Научна степен: "Доктор на науките", тема на дисертационния труд „Закономерности и индивидуални особености в техниката на хоризонталните лекоатлетически скокове“.
 • 2012 - Академична длъжност: Професор

Социални умения и компетенции

Отговорност при изпълнение на служебните задължения, комуникативност и социална ангажираност.

Организационни умения и компетенции

Работа в екип, комуникативни умения, лична отговорност. Опит в координирането и управлението на дейности в областта на висшето образование.

Допълнителна информация

 • 2008 – 2023 - Член на Експертния съвет по научна работа при НСА „Васил Левски.
 • 2016 – 2023 - Член на Експертния съвет по учебна работа при НСА „Васил Левски.
 • От 2016 - Член на програмния съвет на магистърската програма „Физическо възпитание и спорт.
 • 2016 – 2023 - Председател на съвета по присъждане на професионално-квалификационни степени на учители.

Публикационна дейност:

 • Автор на 2 монографии, 2 книги, 4 учебника, 4 учебни помагала, 2 методически ръководства, 3 учебни програми.
 • Автор на над 70 научни публикации в областта на спорта и физическото възпитание.
 • Участник в множество научни конференции и научни конкурси в страната и чужбина. Носител на трета награда от Европейски конкурс за научни изследвания в областта на леката атлетика (2004 г.). 
 • Цитиран е в над 100 научни публикации, вкл. в индексирани издания и списания с импакт фактор.

Проектна дейност:

Ръководител и участник в редица национални научни и образователни проекти, организирани от НСА „Васил Левски, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и др.

Главен редактор на:

Списание „Лека атлетика и наука“ – 2008 - 2020 г.

Член на редакционни колегии:

 1. Списание „Лека атлетика и наука“ – ISSN 2603-4263 – от 2021 г.
 2. Списание – „Applied Sports Sciences“, ISSN: 2534-9597 (print), ISSN: 2535-0145 (online) – от 2017 г.
 3. Годишник на НСА „Васил Левски“, Научно издателство „НСА ПРЕС“, ISSN 2682-9908 – от 2019 г..