НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4296982 Картинка 870874 Картинка 2189216 Картинка 11319043 Картинка 1600535 Картинка 309273 Картинка 466222 Картинка 8089571 Картинка 6655991 Картинка 8069093
Анотация на програмата

АНОТАЦИЯ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ“

 

Магистърската програма “Кинезитерапия” е предназначена само за лица, които са завършили бакалавърска степен “Кинезитерапия”.

 

Организация на обучението

Формата на обучение е „редовна”. Обучението продължава два семестъра.

Специализациите са 5 – Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезитерапия в неврологията и психиатрията, Кинезитерапия в кардиологията и пневмологията, Кинезитерапия в гериатрията, Кинезитерапия в педиатрията. Магистрите избират 1 от посочените специализации и я изучават в рамките на 21 ECTS, с равен брой теоретични и практически часове.

Обучението се осъществява в три групи учебни дисциплини: задължителни - 9, за които се получават 35 кредита; избираеми - 10 кредита от 20 възможни дисциплини (52 кредита) и факултативни – от 6 възможни (9 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа, от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 1800 академични часа от които 900 часа аудиторна заетост, 900 часа за самостоятелна подготовка за 15 изпита и 500 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита. Обучението започва в началото на месец ноември и приключва през месец октомври на следващата година.

 

Провеждане на обучението

Обучението по научните дисциплини се провежда от 19 високо квалифицирани хабилитирани преподаватели, от които 5 професори, доктори на педагогическите и медицинските науки и 14 доценти, доктори. Специализираната подготовка по кинезитерапия се осъществява от две специализирани катедри „Теория и методика на кинезитерапията“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“, състоящи се от 12 хабилитирани и 10 нехабилитирани преподаватели, с ОНС „доктор“ и специалност кинезитерапия .

 

Дипломиране

Дипломирането в магистърската програма „Кинезитерапия” става със защита на дипломна работа, съобразно избраната специализация или държавен изипит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност ”Кинезитерапия” , магистърска програма “Кинезитерапия” със специализация по клинично направление, които имат институционална и програмна акредитация.

 

Възможности за професионална реализация

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ на професионалната квалификация „Кинезитерапевт“  имат възможност да се реализират с квалификация кинезитерапевт-магистър като ръководни и изпълнителски кадри или представители в експертни комисии в следните направления: лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други), възстановителни центрове, фитнес-центрове, СПА центрове, специални училища, професионални здравни центрове, спортни клубове, учебно-спортни бази и центрове, учебни заведения, научни центрове и други.

 
 
Facebook Twitter Share