НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2624684 Картинка 4438567 Картинка 5067258 Картинка 3230676 Картинка 9242602 Картинка 10147466 Картинка 7536870 Картинка 7180746 Картинка 4832043 Картинка 169168
Конкурси за докторанти - държавна поръчка

Архив 2022/23 Архив 2017/2021

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗРАСРБ обявява конкурси за ДОКТОРАНТИ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за учебната 2023/2024 година в следните професионални направления:

 Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната

 наука“

6

1

7.6. СПОРТ

2. Докторска програма „Спортна психология“

2

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

Докторска програма „Физическото възпитание в

образователната система“

2

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

2

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в Държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 60 от 14.07.2023 г., стр. 103-104

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

Заявлението се попълва задължително на компютър!

 

Изтеглете заявлението от тук

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС


ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

  1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
  1. Автобиография – европейски стандарт.
  1. Копия на дипломите за завършена степен ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!
  1. Удостоверение за признати степени ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо).
  1. Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 
 
Facebook Twitter Share