НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1417881 Картинка 9265756 Картинка 1573924 Картинка 796656 Картинка 11415810 Картинка 11806252 Картинка 756321 Картинка 7904851 Картинка 6680491 Картинка 6077013

Проф. Николай Изов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(302)
E-mail: rector@nsa.bg,nikolay.izov@gmail.com

Дата и място на раждане: 22.09.1958 г., гр. София

Образование:
- 1976 г. завършва средно образование;
- 1976 – 1978 г. отбива редовна военна служба в АШВСМ – Чавдар;
- 1982 г. – завършва ВИФ „Г. Димитров” (НСА „В. Левски”) с първа специалност „Треньор по плуване” и втора специалност „Учител по физическо възпитание”;
- 1987 – 1999 г. – завършва различни форми на следдипломни квалификации: „Теоретико-методични основи на съвременната спортна тренировка”; „Немски език” – шестмесечен курс в ИЧС, Курс за инструктори и старши спасители по водно спасяване към БЧК;

Научна и професионална кариера:
- 19.12.2019 г. – до момента – ректор на НСА „Васил Левски“;
- 2016 г. – 2019 г. – заместник - ректор по учебната работа при НСА „Васил Левски”;
- 2012 г. – 2016 г. – заместник - ректор по учебната работа при НСА „Васил Левски”;
- 2008 г. – 2012 г. – декан на ФКТТСА;
- 2004 г. – 2008 г. – заместник- ръководител на катедра „Водни спортове”;

Разработва стратегията на образователния процес в НСА „Васил Левски”.
Ръководи организацията и провеждането на учебния процес.
Контролира реализацията на учебните планове.
Реализира политиката на НСА по кадровото осигуряване на учебния процес.
Съблюдава прилагането на всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с работата на НСА „Васил Левски”.

-  2017 г. – избран на академична длъжност „професор“.
-  2005 г. – присъдена академична длъжност „доцент“;
-  2000 г. защитава дисертация за образователно-научна степен „доктор”;
- 1992 г. - повишен в главен асистент;
- 1988 г. – повишен в старши асистент;
- 1984 г. – назначен за асистент към катедра „Водни спортове”;
- 1983 г. – печели конкурс за асистент към катедра „Водни спортове”;
- 1982 г. – 1983 г. – работи като преподавател по плуване към УСШ - София;

Експертна, обществена и доброволческа дейност:

- 2021 г. – до момента е заместник – председател на Българския олимпийски комитет
- 2017 г. – до момента е член на редакционната колегия на сп. „Приложни науки в спорта“;
- 2016 г. – до момента е член на редакционната колегия на сп. „Спорт и наука“;
- 2012 г. – до момента – член на комисия по Олимпийска солидарност към БОК;
- 2009 г. – 2013 г. – член на Комисия по параолимпийски спорт към БОК;
- от 2006 г. – до момента – заместник - председател на Столичната организация на БЧК и член на СС на БЧК;
- 2006 г. – до момента  - член на Националната комисия по водно спасяване;
- от 2003 г. – до момента - активна обществена дейност като инструктор и ръководител на курсове по водно спасяване в Столичната организация на БЧК;
- 2003 г. – сътрудник в Научно-приложна лаборатория по плуване към БФ Плувни спортове;
- от 2001 г. – 2008 г. - отговаря за учебната работа в катедра „Водни спортове”;
- 1995 г. – член на комисия за разработване на Проект за концепция на „Единна програма по плуване” за многогодишна подготовка на състезателите към БФ Плувни спортове; Участия в проекти към МФВС;
- 1993 г. – до момента – учредител, член на УС и секретар на клуб „Водни спортове” към НСА „Васил Левски”;

2021 г. – Удостоен с най-високото отличие на Българския червен кръст – Медал за заслуги „БЧК“ – златен;
Удостоен с Почетна грамота на БЧК „За утвържаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата“.
Носител на Награда на Национален съвет на БЧК – звание „Отличник на БЧК“ за активна червенокръстка дейност.
Сертификат на Националния съвет на БЧК за завършено обучение за ръководители на областни червенокръстки организации по теоретични и практически аспекти на организационните подходи за осъществяване на осцновните червенокръстки дейности.
Носител на медал „Заслужил деятел на БЧК“ за дългогодишна активна червенокръстка дейност

 
??????? ??? Facebook Twitter Share