НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Пенка Димитрова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(264)

Образование и кариера

1966 г. - завършено средно образование в Техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски", гр. Пловдив;
Октомври 1966 г. - учебно-спортен инструктор във физкултурно дружество "Черноломец", гр. Попово;
1970/1 г. - завършено висше образование във ВИФ "Георги Димитров";
От октомври 1971 г. до ноември 1972 г. - завеждащ спортната дейност в седми столичен район;
От ноември 1972 г. - научен сътрудник 3-та степен в секция "Теория и методика на физическото възпитание'" към НИС;
1973 г. - преподавател по волейбол в катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал";
Март 1976 г. - научен сътрудник 2-ра степен;
Август 1983 г. - научен сътрудник 1-ва степен януари 1993 г, - главен асистент;
Февруари 2000 г.- защитена дисертация на тема "Динамика и контрол на физическото развитие, дееспособността и психомоториката на волейолисти 11-18 год.";
Май 2000 г. - присъдена научна степен "доктор";
18 февруари 2002 г. - присъдено научно звание "доцент".


Педагогическа дейност

Води лекции и упражнения във всички степени и форми на обучение в НСА.

Приемни часове:
Понеделник: 13 - 14 ч.
Вторник: 13 - 14 ч.


Научни интереси

Подбор на млади волейболисти;
Методика на обучението по волейбол
Волейболът в училище
Техника на играта


Публикации, учебници, ръководства

 1. 1. Димитрова П., " Методика на преподаването по волейбол". Ръководство за студенти от НСА, С,1992, Изд. печатна база.
 2. 2. Димитрова П., "Основни фактори във физическото развитие и дееспособността на млади волейболисти". С, 2001г. Изд., "Колбис"
 3. 3. Гигов Д., Крумова А., Ил. Антонов, Пенка Димитрова. Учебник - записки за техникума по подготовка на физкултурни кадри в гр. Правец. С, ЕЦНПКФКС 1978г. /стр 18-38/
 4. 4. Гигов Д., П. Димитрова и съавтори "Волейбол" - учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров". Медицина и физкултура, С, 1985г.
 5. 5. Крумова А., П.Димитрова и съавтори "Тренировката на волейболиста" - учебно помагало за специалисти. ЕЦНПКФКС, Изд. печатна база, С, 1985г.
 6. 6. Пелтеков, Крумова, Димитрова, Вълчев "Баскетбол, Волейбол, Хандбал" - изпитни и текущи изисквания по теория и практика - учебно помагало за студентите от ВИФ "Г. Димитров". Ецнпкфкс, Изд. печатна база, С, 1987г.
 7. 7. Крумова А., П. Димитрова и съавтори "Волейбол" - учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров" под редакцията на доц. А. Крумова. Медицина и физкултура, С, 1990г.
 8. 8. Димитрова П. "Изследвания върху факторите оказващи влияние върху резултатността на началния удар във волейбола / мъже / в крайното класиране". Научни трудове на ВИФ, 1982, том XXIII, кн. 1, стр. 39 - 47
 9. 9. Димитрова П. "Изследвания на физическата дееспособност на млади волейболисти" Научни трудове на ВИФ, 1985, том XXVI, кн. 4, стр. 50 - 66
 10. 10. Димитрова П. "Изследване на динамиката и темпа на прираста на някои морфо-функционални
  показатели при волейболисти и волейболистки". Научни трудове на ВИФ, 1988, том
  XXVIII, кн. 2, стр. 31-38
 11. 11. Димитрова П. "Характерни особености в динамиката и прираста на постиженията на някои спортно-педагогически тестове при млади волейболисти". Научни трудове на ВИФ, 1989, том XXIX, кн.4, стр. 390-397
 12. 12. Димитрова П. "Оптимизиране на педагогическия процес по волейбол" НСА, прес, Годишна научна конференция на НСА 23.05.1996г.
 13. 13. Димитрова П. "Влияние на активните занимания с волейбол върху някои показатели за физическо развитие и дееспособност на 11 - 18 год., ученички в спортните училища". Сборник доклади на НСА, С, 1997г.
 14. 14. Димитрова П. "Проучване на някои общи закономерности и специфични особености при самооценка и експертна оценка на психическите качества". Научни трудове на НСА, С, 1999г.
 15. 15. Димитрова П. "Факторна структура в динамиката на физическото развитие и дееспособността в
  лонгитудинален аспект на млади волейболисти 11- 18г.". Научни трудове на НСА, С, 2000г.
 16. 16. Димитрова П. "Динамика и контрол на физическото развитие, дееспособността и психомоторикта на волейболистки 11 - 18 г. " Дисертация, С, 2000г.
 17. 17. Димитрова. П. "Основни фактори при подбора на млади волейболисти", доклад за научна конференция НСА, С, 2004г.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share