НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6048851 Картинка 6874693 Картинка 9832014 Картинка 6931901 Картинка 9348448 Картинка 4831661 Картинка 1594334 Картинка 8524493 Картинка 3682918 Картинка 7544266

Доц. Пенка Димитрова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(264)

Образование и кариера

1966 г. - завършено средно образование в Техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски", гр. Пловдив;
Октомври 1966 г. - учебно-спортен инструктор във физкултурно дружество "Черноломец", гр. Попово;
1970/1 г. - завършено висше образование във ВИФ "Георги Димитров";
От октомври 1971 г. до ноември 1972 г. - завеждащ спортната дейност в седми столичен район;
От ноември 1972 г. - научен сътрудник 3-та степен в секция "Теория и методика на физическото възпитание'" към НИС;
1973 г. - преподавател по волейбол в катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал";
Март 1976 г. - научен сътрудник 2-ра степен;
Август 1983 г. - научен сътрудник 1-ва степен януари 1993 г, - главен асистент;
Февруари 2000 г.- защитена дисертация на тема "Динамика и контрол на физическото развитие, дееспособността и психомоториката на волейолисти 11-18 год.";
Май 2000 г. - присъдена научна степен "доктор";
18 февруари 2002 г. - присъдено научно звание "доцент".


Педагогическа дейност

Води лекции и упражнения във всички степени и форми на обучение в НСА.

Приемни часове:
Понеделник: 13 - 14 ч.
Вторник: 13 - 14 ч.


Научни интереси

Подбор на млади волейболисти;
Методика на обучението по волейбол
Волейболът в училище
Техника на играта


Публикации, учебници, ръководства

 1. 1. Димитрова П., " Методика на преподаването по волейбол". Ръководство за студенти от НСА, С,1992, Изд. печатна база.
 2. 2. Димитрова П., "Основни фактори във физическото развитие и дееспособността на млади волейболисти". С, 2001г. Изд., "Колбис"
 3. 3. Гигов Д., Крумова А., Ил. Антонов, Пенка Димитрова. Учебник - записки за техникума по подготовка на физкултурни кадри в гр. Правец. С, ЕЦНПКФКС 1978г. /стр 18-38/
 4. 4. Гигов Д., П. Димитрова и съавтори "Волейбол" - учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров". Медицина и физкултура, С, 1985г.
 5. 5. Крумова А., П.Димитрова и съавтори "Тренировката на волейболиста" - учебно помагало за специалисти. ЕЦНПКФКС, Изд. печатна база, С, 1985г.
 6. 6. Пелтеков, Крумова, Димитрова, Вълчев "Баскетбол, Волейбол, Хандбал" - изпитни и текущи изисквания по теория и практика - учебно помагало за студентите от ВИФ "Г. Димитров". Ецнпкфкс, Изд. печатна база, С, 1987г.
 7. 7. Крумова А., П. Димитрова и съавтори "Волейбол" - учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров" под редакцията на доц. А. Крумова. Медицина и физкултура, С, 1990г.
 8. 8. Димитрова П. "Изследвания върху факторите оказващи влияние върху резултатността на началния удар във волейбола / мъже / в крайното класиране". Научни трудове на ВИФ, 1982, том XXIII, кн. 1, стр. 39 - 47
 9. 9. Димитрова П. "Изследвания на физическата дееспособност на млади волейболисти" Научни трудове на ВИФ, 1985, том XXVI, кн. 4, стр. 50 - 66
 10. 10. Димитрова П. "Изследване на динамиката и темпа на прираста на някои морфо-функционални
  показатели при волейболисти и волейболистки". Научни трудове на ВИФ, 1988, том
  XXVIII, кн. 2, стр. 31-38
 11. 11. Димитрова П. "Характерни особености в динамиката и прираста на постиженията на някои спортно-педагогически тестове при млади волейболисти". Научни трудове на ВИФ, 1989, том XXIX, кн.4, стр. 390-397
 12. 12. Димитрова П. "Оптимизиране на педагогическия процес по волейбол" НСА, прес, Годишна научна конференция на НСА 23.05.1996г.
 13. 13. Димитрова П. "Влияние на активните занимания с волейбол върху някои показатели за физическо развитие и дееспособност на 11 - 18 год., ученички в спортните училища". Сборник доклади на НСА, С, 1997г.
 14. 14. Димитрова П. "Проучване на някои общи закономерности и специфични особености при самооценка и експертна оценка на психическите качества". Научни трудове на НСА, С, 1999г.
 15. 15. Димитрова П. "Факторна структура в динамиката на физическото развитие и дееспособността в
  лонгитудинален аспект на млади волейболисти 11- 18г.". Научни трудове на НСА, С, 2000г.
 16. 16. Димитрова П. "Динамика и контрол на физическото развитие, дееспособността и психомоторикта на волейболистки 11 - 18 г. " Дисертация, С, 2000г.
 17. 17. Димитрова. П. "Основни фактори при подбора на млади волейболисти", доклад за научна конференция НСА, С, 2004г.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share