НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Росица Църова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Баскетбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(267)
Мобилен тел: 0898 77 66 17

Завършила средно образование в АГ ”В. Априлов” – Габрово (математическа паралелка) през 1966 год.
Завършва висшето си образование във ВИФ”Г. Димитров” (сега НСА”В. Левски”) през 1970 год. със специалност физическо възпитание и лечебна физкултура (сега кинезитерапия).
След завършване на висшето образование работи в продължение на една година, като методист към тогавашния ОС на БСФС – Габрово.
От края на 1971 год. до края на 1975 год. е редовна аспирантка по баскетбол във ВИФ”Г. Димитров”.

През уч. 1975/1976 год. е учител в ССУ – Правец, където преподава педагогика, организация на физическата култура и волейбол.
От 1. 09. 1976 год. е преподавател в НСА”В. Левски”.

През 1981 год. защитава дисертационен труд и получава званието доктор, а през 1989 год. е избрана за доцент по баскетбол.
Участва активно в научно-изследователската работа на катедрата и академията. Била е ръководител на студентски научен кръжок по баскетбол и научен ръководител на Клуба за научно творчество на студентите (ТНТМ) към Академията.
Ръководител е на голям брой курсови и дипломни работи в двете степени на обучение, както и на докторанти.
Работи активно с БФБаскетбол – била е член на Научната комисия, председател на Комисията по лицензите, сега е секретар на Комисията за подрастващи.
Научните й интереси в най-общ вид се свеждат до проблемите на контрола и оптимизирането на спортната подготовка с подрастващи и висококвалифицирани баскетболисти.
Член е на АС на НСА”В. Левски” (трети мандат), член  е на Факултетния съвет на УФ и изпълняващ длъжността Ръководител катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”.

??????? ??? Facebook Twitter Share