НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10612583 Картинка 6453244 Картинка 6668717 Картинка 8097524 Картинка 6460024 Картинка 3074735 Картинка 5094134 Картинка 10251161 Картинка 8704775 Картинка 7705492

Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(414) / Кабинет 419
E-mail: dobreva_da@yahoo.com

Образование и кариера

1999 г. – асистент към НСА ”В. Левски”;
2001 г. – старши асистент към катедра ТМКТ НСА ”В. Левски”;
2004 г. – главен асистент към катедра ТМКТ НСА ”В. Левски”;
2012 г. – доцент към катедра ТМКТ НСА ”В. Левски”.


1. Квалификационен курс „Миофасциален болков синдром- диагностика и лечение. Постизометрична релаксация. 75 часа 5 ECTS, лектор Елена Ковачева март 2006 г.;
2. Erasmus exchange academic years 2003-2004-2005 Physical treatment of peripherical phlebo-lymphedema, held in Sofia – mai 21 -25 2004 & mai 9 – 13 2005 60 hours.
3. Квалификационен курс „MULLIGAN THECHNIQUES” 20 часа, лектори Sakis Adamidis, Savvas Mavromoustakos София, ноември 2005 г.;
4. Квалификационен курс „PNF CONCEPT” – 20 часа, лектори Sakis Adamidis, Savvas Mavromoustakos София, ноември 2005 г.;
5. Квалификационен курс „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПОЯСНА ДИСФУНКЦИЯ” проведен на 12-13 ноември 2004г. гр. София, лектор проф. Патрисия Съливан – Институт за здравни професии, Бостън, САЩ;
6. Квалификационен курс „Мускулен стречинг в мануалната терапия” лектор доц. Е. Димитрова, доктор 15-18.05.2003г. СКБ, София;
7. Квалификационен курс „ Съвременни проблеми на методологията на научните изследвания статистическа обработка на данни” 17- 21 февруари 2003 ръководител доц. Д. Дашева, доктор;
8. AROMATHERAPY DIPLOM INTERNATIONAL FEDERATION OF AROMATHERAPISTS – VIVAT Holistic Training Course 2002;
9. Квалификационен курс „Physiotherapy in Segment Reflex-therapy” 18-22.12.1999 лектор Wardavoir Helyett, Sociйtй d’Etude et de Rйflexion en Kinйsithйrqpie – Belgique;
10. Квалификационен курс „Physiotherapy in Cardilogy and Heart surgery” 18-22.12.1999 лектор Gruwez Franзois, Sociйtй d’Etude et de Rйflexion en Kinйsithйrqpie – Belgique;
11. Квалификационен курс „MANUAL THERAPY – LEVEL 1 B” – 45 Hours September 6th–10th, 1999 Sofia Theachers Carl-Terje, Denmark, Per Kjer, Denmark;
12. Квалификационен курс „ Profilaxie et rehabilitation avec des balles fitball” 19-20 juni 1999 Instructor Prof. Enrico Ceron;
13. Квалификационен курс „МЕТОД НА ФЕЛДЕНКРАЙС” – лектор Отто Марш – Великобритания НСА – СДК 19.02.1996-23.02.1996 Г.


Педагогическа дейност

Преподавател по: Основи на КТ-ІІ част; Функционална и образна диагностика на ОДА; Изправителна гимнастика; Кинезитерапия в акушерството и гинекологията; Кинезитерапия –ТФ; СИП- Ароматотерапия. СИП Тазово-дънна терапия


Научни интереси

Кинезитерапия в акушерство и гинекология, урология, мануална терапия. 


Публикации, учебници, ръководства

 

Монография, дисертационен труд, учебници, помагала

1. Попова-Добрева, Д. „Тазово-дънна кинезитерапия”, ТипТоп Прес, 2011г.;

2. Попова-Добрева, Д. „Кинезитерапия при жени с дисфункция на долния уринарен тракт” Дисертационен труд за присъждане на образователна-научна степен „доктор”, С., 2005г. (Приложен Автореферат, С., 2006);

3. Попова-Добрева, Д. Участие в авторски колектив „Основи на кинезитерапията. Част ІІ. Средства и специализирани методики на кинезитерапията” – Учебник за студенти по кинезитерапия на НСА „В.Левски” под редакцията на проф. д-р И. Петков, дпн, С., 2008г.;

4. Попова-Добрева, Д. Участие в авторски колектив „Кинезитерапия в спортната практика” – Учебник за студенти по кинезитерапия на НСА „В.Левски” под редакцията на доц. Н. Попов,доктор,НСА- прес С., 2006г.;

5. Попова-Добрева, Д. „Ароматотерапевтичен масаж” – Учебно ръководство за студенти по кинезитерапия на НСА „В.Левски”, ТипТоп Прес, 2006г.;

Статии в рецензирани научни списания и сборници

6. Popova-Dobreva, D. “Urinary incontinence among athletes”, “Bulletin of the Transilvania University of Brasov” Series VІІІ: Art.Sport.Vol.4 (53) №1-2011, p.217-224;

7. Popova, S., D. Popova-Dobreva, “Influence of the premenstrual syndrome on the emotional condition of female athletes”, “Bulletin of the Transilvania University of Brasov” Series VІІІ: Art.Sport.Vol.4 (53) №1-2011, p.225-230;

8. Popova-Dobreva, D. “Prevalence of symptoms of dysfunction of lower urinary tract in between active and low active in sport women high students”, Analele Universitath Ovidius din Constanta, ISSUI 2 Supplement – Volume X, Science, Movement and Health 2010, p.508-511;

9. Добрева, Д., С. Попова „Менструация и спорт (преглед) – ІІ част”, сп. “Спорт и наука” бр.3/2010, стр.58-72;

10. Попова-Добрева, Д., М. Досева „Приложение на BOSU през късния следродилен период (втори месец след раждане)”,сп.”Кинезитерапия” бр.1-2/2010, стр.21-26;

11. Марковска, Г., Д. Попова-Добрева, Н. Генчева, К. Генчев „Взаимовръзка между плоскостъпие и неправилно телодържание сред ученици І-ІV клас (начална училищна стерен), сп. „Спорт и наука” Извънреден брой, 2010, Част І, стр. 389-392;

12. Попова-Добрева, Д., Г. Марковска, Н. Генчева, К. Генчев „Разпространение на плоскостъпие сред ученици от начална училищна степен” сп. „Спорт и наука” Извънреден брой, 2010, Част ІІ, стр. 393-397;

13. Генчева, Н., Д. Попова-Добрева, Г. Марковска, К. Генчев Проследяване на разпространението на неправилно телодържание сред ученици от І-ІV клас начална училищна степен” „Спорт и наука” Извънреден брой, 2010, Част ІІ, стр. 484-487;

14. Добрева, Д., С. Попова, А. Попов „Литературен преглед на публикациите в списание ‘British Journal of Sports Medicine’ относно въздействието на физическото възпитание и спорта върху качеството на живот” сп. “Спорт и наука” бр.2/2010, стр.85-89;

15. Попова-Добрева, Д., Д. Обрешков „Различия в разпространението на симптоми на дисфункция на долния уринарен тракт при студентки от НСА „В. Левски” и Русенски университет „Ангел Кънчев” Научни трудове на Русенския Университет- 2010, том 49, серия 8.2,стр. 170-173;

16. Попова-Добрева, Д., С. Попова, Д. Обрешков „Различия в особеностите на менструалния цикъл при студентки от НСА „В. Левски” и Русенски университет „Ангел Кънчев” Научни трудове на Русенския Университет – 2010, том 49, серия 8.2,стр. 160-164;

17. Генчева Н., К. Генчев, Д. Попова „Сравнителен анализ на промените на някои показатели на физическа дееспособност при ученици от 3 клас за пет годишен период” Научна конференция посветена на 15-годишнината от създаванетона специалност Физическо възпитание и спорт, Университетско издателство „Паисий Хелендарски, 2010, стр. 78-84;

18. Попова-Добрева, Д. „Методи за оценка функцията на долния уринарен тракт и тазовото дъно” сп.”Кинезитерапия” бр.3-4/2009, стр.22-35;

19. Попова-Добрева, Д. „Приложение на пикочно-мехурната тренировка при инконтиненция на урина – 2 част” сп.”Кинезитерапия” бр.1-2/2009, стр.5-15;

20. Попова-Добрева, Д., М. Досева „BOSU и възможности за приложението му по време на бременността” сп.”Кинезитерапия” бр.1-2/2009, стр.24-35;

21. Попова-Добрева, Д., С. Попова „Особености на менструалния цикъл при неактивно спортуващи студентки от НСА „Васил Левски” ” сп.”Кинезитерапия” бр.1-2/2009, стр.48-55;

22. Добрева, Д., С. Попова „Менструация и спорт (преглед) – І част”, сп. “Спорт и наука” бр.3/2009, стр.86-95;

23. Попова С., Д. Добрева „Различия в особеностите на менструалния цикъл при активно и неактивно спортуващи студентки от НСА „В. Левски” „Доклади от научна конференция на кат. „Лека Атлетика” сп. Лека атлетика и наука” бр.1(9), 2009, стр. 70-74;

24. Попова С., Д. Добрева „Особеностите на менструалния цикъл при активно спортуващи студентки от НСА „В. Левски” „ Доклади от научна конференция на кат. „Лека Атлетика” сп. „Лека атлетика и наука” бр.1(9), 2009, стр. 52-56;

25. Попова-Добрева, Д. „Приложение на пикочно-мехурната тренировка при инконтиненция на урина – 1 част” сп.”Кинезитерапия” бр.4/2008, стр.12-19;

26. Попова-Добрева, Д. „Пикочно-мехурна тренировка (преглед)” сп.”Кинезитерапия” бр.3/2008, стр.37-42;

27. Попова-Добрева, Д., Н. Генчева, Г. Марковска, К. Генчев „Разпространение на неправилна стойка и гръбначни изкривявания в начална училищна степен” сп.”Кинезитерапия” бр.1/2008, стр.20-24;

28. Генчева Н, Д. Попова, М. Ангелчева „Методика на фит-бол гимнастика по време на бременността” сп. “Спорт и наука” бр.2/2007, стр.77-83;

29. Попова-Добрева, Д., Х. Исмаилова „Ароматотерапевтичен масаж при болки в кръста” сп. „Кинезитерапия и рехабилитация” бр.1-2/2007, стр.137-143;

30. Попова-Добрева, Д. „Разпределение на симптомите на жени с дисфункция на долния уринарен тракт и промени след проведена кинезитерапия” в „Наука на младите специалисти” („Първа научна конференция за магистри и досторанти”), София, 2005г., стр.239-244;

31. Попова-Добрева, Д. „Методика на кинезитерапия при лечение на дисфункционален пикочен мехур след трансуретрална резекция на простата” ІІІ Международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”, 19-21 ноември 2004г., 365-367;

32. Попов, Н., Е. Димитрова, Л. Саздова, Д. Попова „Функционално състояние на постуралната мускулатура при военнослужещи от българската армия” сп. “Спорт и наука” Извънреден брой/2002, стр.335-340

33. Димитрова, Е., Л. Саздова, Н. Попов, Д. Попова „Мускулен дисбаланс при военнослужещите от българската армия” сп. „Спорт, общество, образование” том 8/ 2002, стр. 375-379;

34. Попова Д. Методика на кинезитерапия при деца с дисфункционален пикочен мехур” сп. „Спорт, общество, образование” том 9 /2002, стр. 576-581;

35. Попова-Добрева Д., Л. МеханджийскиМетодика на кинезитерапия при транскондилни фрактури на мишничната кост в детска възраст” сп. „Спорт, общество, образование” том 6 /2000, стр. 470-476;

36. Попова-Добрева, Д., Н. Генчева „Литературен преглед на публикации свързани с wellness&aromatherapy” списание „Спорт и наука” 2012

37. Генчева Н, Д. Попова- Добрева „Fit-ball гимнастика като wellness практика” списание „Спорт и наука” 2012

38. Попова, Д. Тазово-дънните упражнения като част от тазово-дънна терапия. -: сп. „Кинезитерапия”, бр. 2/2004 г.

39. Попова, Д. Проучване на ефекта от приложение на тазово-дънни упражнения по време на бременността и следродилния период -: сп. „Кинезитерапия”, бр. 3/2004 г.

40. Попова, Д. Проучване на ефекта от тазово-дънните упражения – следродилен период -: сп. „Кинезитерапия”, бр. 4/2004 г.

41. Попова, Д. Кинезитерапия при жени с дисфункция на долния уринарен тракт -: сп. „Кинезитерапия”, бр. 1-2/2005 г.

42. Попова, Д.Кинезитерапия при жени с дисфункция на долния уринарен тракт в гериатрична възраст -: сп. „Кинезитерапия”, бр. 3-4/2005 г.

ПУБЛИКУВАНО РЕЗЮМЕ НА НАУЧЕН ДОКЛАД

Dobreva D., S.Popova “Quality of life for women with dysfunction of low urinary tract before and after kinesitherapy” Universitatea transilvania Brasov, 2007

 


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share