НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5379910 Картинка 7317559 Картинка 11625723 Картинка 1772293 Картинка 9405851 Картинка 8770174 Картинка 5814896 Картинка 10963914 Картинка 7387441 Картинка 10333016

Указание относно приключване на зимния семестър и начало на летен семестър за студентите обучаващи се в ОКС “Магистър“

 

У К А З А Н И Е

ОТНОСНО:  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР И НАЧАЛО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
НА  УЧЕБНАТА 2020/21 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ОКС“МАГИСТЪР“

 

  1. Зимният семестър за всички форми на обучение в ОКС „МАГИСТЪР“ да приключи според учебните разписания на съответната магистърска програма.
  2. Заверката на  зимният семестър ще се извърши административно в Център „Магистри“.
  3. Учебният процес за всички студенти в ОКС“МАГИСТЪР“ да се провежда в електронна среда на основание Заповед № ЗП-82/27.01.2021 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на НСА „Васил Левски“  с изключение на:
  • практически обучения и изпити по практика на студенти;
  • семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда.
  1. При обучението в електронна среда, предоставянето на учебни материали, поставяне на индивидуални задачи към студентите, де се извършва в платформата за дистанционно и електронно обучение virtual.nsa.bg. Теоретичните семинарни и лекционни занимания да се провеждат в реално време в достъпните платформи за онлайн-видео конферентна връзка – Zuum, Google meet и др. по възможност в часовия график от учебното разписание на студентите.

  2. Студентите с изостанали изпити от всички форми на обучение е необходимо да се свържат с ръководителя на съответната магистърска програма, за да определят начина за провеждане на изпитите.
  1. Семестриалната такса за летен семестър да бъде заплатена в периода 29.03-02.04.2021 г. по сметка на НСА „В.Левски“, като в платежното нареждане се описва летен семестър и магистърската програма.

Банкова сметка:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share