НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2043847 Картинка 4508085 Картинка 6399531 Картинка 1213357 Картинка 9001986 Картинка 11339857 Картинка 7975132 Картинка 4487142 Картинка 4617806 Картинка 6449370Документи за записване

При записването си приетите студенти представят:

  1. Оригинал на диплома за завършено средно образование, който след сравняване с представеното копие се връща на притежателя. Копието на дипломата се съхранява в досието на всеки студент във факултетната канцелария.
  2. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя.
  3. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО).
  4. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
  5. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на НСА в Ректората).
  6. Полица за „Индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
  7. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец - в комплекта документи за записване).
  8. Задължително се представят всички оригинални служебни документи, които удостоверяват верността на данните в подадените декларации при кандидатстването.

 
 
Facebook Twitter Share