НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10770437 Картинка 4734965 Картинка 5360657 Картинка 6353685 Картинка 62960 Картинка 5417908 Картинка 11455396 Картинка 8555996 Картинка 7045700 Картинка 11239517

Такси за обучение в ОКС Магистър

Такси за обучение за учебната 2018-2019г. в ОКС „Магистър“

 

 

1. Годишна такса за платено обучение в ОКС “Магистри”

            - Редовно обучение – 1900.00 лв.

            - Задочно обучение – 1900.00 лв.

            - Дистанционно обучение – 2500.00лв.

2. Такса за допълнително обучение – 950.00 лв.

3. Годишна такса за чуждестранни граждани по чл.95, ал.8 от ЗВО в ОКС “Магистри” / в евро /:

            - Педагогика на обучението по физическо възпитание – 3200.00

            - Обществено здраве кинезитерапия – 3200.00

            - Здравни грижи – 3200.00

            - Спорт – 3200.00

4. Годишна такса за обучение на чужд език в ОКС “Магистри” / в евро /:

            - Педагогика на обучението по физическо възпитание – 4000.00

            - Обществено здраве кинезитерапия – 4000.00

            - Спорт – 4000.00

5. Такса за подаване на документи и класиране – 45.00 лв.

 

Таксите за обучение по т.3 и т.4 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Заплащането на такса обучение се извършва по банков път / BG 83BNBG 96613100175101 БНБ ЦУ, София НСА „Васил Левски“/, чрез ПОС терминално устройство или чрез Easy Pay АД.

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share