НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9584040 Картинка 4795526 Картинка 4427436 Картинка 2990392 Картинка 544157 Картинка 2774135 Картинка 4882197 Картинка 1176228 Картинка 11662136 Картинка 9500170

Конкурси за докторанти - държавна поръчка

Архив  

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и pешение на Академичния съвет по Протокол 11 от  10.06.2021 г., обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2021/2022 година в следните професионални направления:


 Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

7

1

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

1

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в  образователната система“

 

2

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

2

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в Държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ  54 от 29 ЮНИ 2021 г., стр. 201

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!


Изтеглете заявлението


 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 6 от 22.10.2020 г., обявява допълнителен прием за учебната 2020/2021 г. за ДОКТОРАНТ – държавна поръчка, задочна форма на обучение – ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, докторска програма  „Теория и методология на спортната наука“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник. 

  Документи по конкурса се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 97 от 13.11.2020 г., стр. 83


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

  1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

  2. Автобиография – европейски стандарт.

  3. Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!

  4. Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо)


Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.


Изтеглете заявлението

Заявлението се попълва задължително на компютър!

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share