НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6317094 Картинка 5433845 Картинка 3497219 Картинка 11308609 Картинка 10323431 Картинка 2052452 Картинка 9743534 Картинка 11047855 Картинка 10229499 Картинка 5209682
Официални решения

 

Правителството реши: водната база на НСА е обект с национално значение!

На 24 април, на редовно заседание, Министерският съвет на Р България прие решение за обявяване на Водната учебно-спортна база на НСА в Несебър (ВУСБ-Несебър) за обект с национално значение.

Предложението е на тримата ресорни министри – на образованието проф. Сергей Игнатов, на спорта доц. Свилен Нейков и на регионалното развитие Лиляна Павлова (МРРБ).

Целта на решението е да се спре застрояването на територията, която в последния месец бе обект на вандализъм и посегателства.

Академичната общност на НСА приветства справедливото решение. Прави чест на българското правителство, че след продължилата повече от десетилетие епопея в защита на една достойна кауза, финалното решение говори за социално отговорна политика и държавническо отношение към образованието, младите хора и спорта.


 

ПРЕСЦЕНТЪР – МФВС
Информация за медиите
Дата: 17.02.2010 г.

След предложение на министър Нейков правителството обяви базата на НСА в Несебър
за обект с национално значение

След предложение на министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков правителството обяви Водната учебна спортна база на НСА „Васил Левски” в Несебър за обект с национално значение.

Базата представлява комплекс за обучение по водни спортове. Тя е разположена на площ от 135 дка. Притежава жилищен блок с капацитет 450 легла, хранителен блок, бунгала, хангари за лодки, помощни сгради, работилници, складове. В комплекса има 14 спортни площадки, самостоятелен плаж и повече от 80 морски съда от всички видове и класове – ветроходи, моторници и гребни лодки. Ежегодно около 1500 студенти от НСА преминават 14-дневен курс, изучавайки плуване, гребане, кану-каяк, водни ски, ветроходство, подготовка на водни спасители и спортни аниматори.

С решението си, правителството запазва целостта на базата и възможността за ползването й от студенти за обучение по всички водни спортове.

На днешното заседание на Министерски съвет бяха взети още две решения, касаещи българския спорт.

След предложение на МФВС и МОМН, правителството включи три държавни дружества – „Национална спортна база” ЕАД, „Академика 2000” ЕАД и „Академика Спорт” ЕАД в Приложение №1 към чл. 17, т. 8 на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Промяната ще позволи лицензираните спортни организации и членуващите в тях клубове да сключват договори за наем на спортните обекти и съоръжения, поддържани от дружествата, чрез пряко договаряне след разрешение на едноличния собственик на капитала и след определена начална цена от лицензиран оценител.

Спортните федерации са юридически лица с нестопанска цел, с които, съгласно действащата към момента правна уредба, не могат да се сключват договори чрез директни преговори. От друга страна, при кандидатстване на спортните федерации за организиране и провеждане на международни състезания, те заявяват пред международните спортни организации спортните обекти, на които ще се провеждат състезанията, и гарантират, че в съответния период тези обекти ще са само и изцяло предоставени за планираното състезание. В дадени случаи се изисква и предварително сключен договор за наемане на спортните обекти и при липсата му спортната федерация не може да кандидатства за домакинство. В тези случаи приложението на тръжните процедури по реда на Закона за държавната собственост и на Правилника за неговото прилагане са невъзможни поради изискването за най-малко двама участници в търга.

Разпоредителни сделки с имотите на трите спортни дружества не могат да бъдат извършвани само от управителните им органи, тъй като такива сделки попадат в ограничителните условия на чл.47, ал. 1 на Закона за държавната собственост и чл. 51а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

С промяна в Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор пък правителството закри сега съществуващите фондове „Търговска дейност”, „Стимулиране развитието на БТС”, „Нови игри” и „Премии за олимпийски медалисти”. Промяната отразява фактическото състояние в държавното предприятие.

С новите текстове изрично се посочва, че не по-малко от 50 на сто от постъпленията ще се разпределят за изплащане на печалби, а 18% е минимумът, необходим за издръжка на БСТ.

Ясно се регламентира механизмът, по който ще се отпускат месечни премии за олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност. Средствата ще се планират за всяка календарна година и ще са за сметка на непотърсените в срок печалби от организираните от тотализатора игри. Останалата сума ще се предоставя за стимулиране развитието на БСТ и на спорта.

С измененията се урежда и статутът на Учебно- методичния център, който става част от структурата на БСТ, наред с централната дирекция и районните дирекции. Според документа Учебно- методичният център ще организира и участва в дейността по провеждане на обучения и социално развитие на персонала на Българския спортен тотализатор. Работата му ще бъде координирана от ръководител, назначаван от изпълнителния директор на БСТ.

В документа са отразени и пропуски, установени в процеса на работа на държавното предприятие.Относно: Преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за територията на обект с национално значение "Водна учебно-спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - Несебър с площ 135.30 дка"

Ново развитие по делото срещу Решение №84

Съгласно извадка от интернет страницата на Върховния административен съд /ВАС/ с протокол от 20.10.2010 г. по административно дело №7352/2010г., състав на ВАС се произнесе по едно от водените дела в полза на Решение № 84 на Министерски съвет, с което водната база в Несебър бе обявена за обект с национално значение.

Съдът е констатирал, че с Решение № 84 на МС не се пораждат права и задължения за конкретните собственици на имот и не са засегнати техните права, свободи и законни интереси. Производството по посоченото дело е прекратено и жалбата е отхвърлена като недопустима, което е в противоречие с постановените по-рано от ВАС решения за отмяна на правителствения нормативен акт.

Ръководството на Национална спортна академия приветства взетото решение и счита, че то е единствено правилното и законосъобразно, и следва да бъде постановено и по останалите дела, водени срещу Решение № 84 на МС.


 
 
Facebook Twitter Share