НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1249797 Картинка 10741930 Картинка 1494399 Картинка 2011210 Картинка 2316652 Картинка 6183629 Картинка 341063 Картинка 11567472 Картинка 1970469 Картинка 11187918
Отворени писма

ОТКРИТО ПИСМО

До

Народното събрание на Р България

Копие:

До Министерски съвет на Р България

До цялото българско общество, към всички, които бранят историята, традициите и бъдещето на българското образование, спорт и жизнени интереси на децата и младежта у нас

  

УВАЖАЕМИ ДЪРЖАВНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,

През последните няколко десетилетия качеството на жизнената среда в България се влоши значително. Наред с отрицателните демографски тенденции се наблюдават сериозен ръст на детската заболеваемост, рязък спад в показателите за физическа дееспособност, повишена агресия, склонност към насилие, престъпност и тежки инциденти с фатален край сред ученическите и студентски общности.

Във всички развити общества един от основните фактори за противодействие на тези тенденции е подобряването на средата, централно място в която заемат спортът и физическата активност. Те са най-изпитаното и мощно средство за укрепване на здравето, утвърждаване на личността и насочване на естествената младежка енергия и потенциал в положителна посока.

Национална спортна академия „Васил Левски” винаги е била и е централен фактор за създаването на учители, треньори, кинезитерапевти и други кадри за функциониращата у нас система за физическо възпитание и елитен спорт през последните 70 години. В учебните програми на тези студенти традиционно присъства специален широк раздел от теоретични и практически дисциплини, които са изучавани от всички студенти и които осигуряват овладяването на най-важните видове водни спортове – плуване, гребане, ветроходство, водни ски, водно спасяване, подводно плуване и др.

За практическото овладяване на тези умения, от самото създаване на Академията през 1942 г., българската държава е създавала систематично условия, чиито основи се полагат през 1947 и 1952 г., когато Учебната база по водни спортове на Национална спортна академия „Васил Левски” се локализира в град Несебър, непосредствено до провлака в началото на Новия град. Започвайки от първите палатки и примитивни бунгала, с общи санитарни възли и външни тоалетни, през 1974 г. държавата предостави модерен учебно-спортен комплекс с 500 легла в землището на с. Равда, общ. Несебър, със самостоятелен плаж, пристанище, складова база за над 140 морски съда от различен клас и вид, учебни зали, игрища и др.

Комплексът бе създаден в най-неплодородния и безводен район на Несебърската мера през 1970–1974 г. и бе превърнат в малък автономен град с електрическо захранване, водоснабдяване, канализационна система и подземна напоителна система – собствени сондажи за сладка вода, поддържащи зелените системи на площ от 150 дка. Засадени бяха над 15 000 растителни вида за укрепване на брега (полуостровът е вековно свлачище) и песъчливата почва бе покрита с 40 см слой плодородна почва.

Юридическата легитимация на тази държавна собственост, предоставена за управление на ВИФ „Георги Димитров” през 1974 г., се съдържа в издадените Актове за държавна собственост № 382 и № 383 на хранителен блок и жилищно-битов блок за студенти на името на ВИФ „Георги Димитров” с указани граници на комплекса, които посочват територия от 150 дка чрез четирите географски посоки. През 1985 г. комплексът с неговите граници и ограда е нанесен в кадастралната карта на град Несебър – нова част, утвърдена от Министъра на строителството и селищното устройство, със заповед № РД 44-02-1394/30.12.1985 г.

След 1996 г. и приемането от Народното събрание на Закон за държавната и общинска собственост посочените актове не се възобновяват от МРРБ и Областната управа на гр. Бургас, като се изтъкват различни причини от формално естество, които могат да бъдат решени само от държавната администрация.

Основната причина за отказите е, че комплексът е строен от бившия Комитет за висше образование и технически прогрес към МС на Р България и неговата архива след 1989 г. е загубена и частично унищожена. Наред с това прозорливи „лидери” на общинска администрация – гр. Несебър, виждат огромния потенциал в тези 150 дка на първа линия до морето и енергично актуват терена през 1999, 2002 и 2005 г. като общинска собственост. Независимо че не е налице правно основание за това, Общината започва да продава права за строеж на частни лица и Поземлената комисия да въвежда реститути в реални граници.

Като краен резултат от пет реституирани земеделски имота през 2000 г. техният брой през 2012 г. надхвърля 30, а общинската собственост от 145 дка достига до 29 дка през 2012 г.

Най-същественият факт от гледна точка на закона е, че от всички реституирани имоти само трима собственици са влезли във владение и парцелите са застроени, а всички останали, които притежават само установителни решения, са извън владение. Същите не са завели съдебни дела с цел да докажат своята собственост и след това с помощта на съдия-изпълнител да влезнат във владение и разчитат на различни Подробни устройствени планове, утвърждавани от общината, и на самоуправни действия, провеждани като правило в петък след обяд и в събота.

НСА „Васил Левски” стопанисва и управлява комплекса въз основа на това, че е във владение и по законен път никой не е отнел това владение до 15.03.2012 г.

На тази дата с тежка строителна техника собственик на съседен имот, който претендира за 2.2 дка от студентската територия – „Империал Бул Тръст” ООД със собственици Георги Георгиев – общински съветник от Община Несебър, и арх. Калин Тихолов – проектант на гр. Бургас, Слънчев бряг и други райони на Черноморието, нахлуват в Учебно-спортната база и разрушават държавната собственост – единствената бетонна стълба, която осъществява достъпа на летовници до плажа, алейно осветление, помощни складови постройки, застрашен е единственият асфалтов път, водещ до пристанището и плажа.

Всичко изложено дотук щеше да изглежда нормално за етапа на преход, в който се намира нашата държава, ако още през месец юли 2011 г. Народното събрание не беше излязло с Решение, което задължи Министъра на регионалното развитие и благоустройството да създаде Междуведомствена група за анализ и решение на проблема. Даден бе 4-месечен срок за внасяне на Предложения от Министъра на МРРБ в НС за решаване на кризата между НСА „Васил Левски”, частните собственици и Община Несебър с крайна цел запазване на държавната собственост и функциониране на Учебния комплекс. Въз основа на правен анализ на включените в границите имоти да се дадат предложения за отчуждаване и обезщетение на частните имоти, засягащи жизнени сегменти от комплекса – хранителен и спален блок, складова база, инфраструктура, пътища, игрища, кей и плаж.

В 6-месечния работен период при обработката на всички достъпни документи правният анализ се натъкна на изключително смущаващи факти, съдебни решения, Решения на Поземлената комисия – гр. Несебър, редица удостоверения, издадени от Техническата служба на Община Несебър, Скици-проект, утвърждавани от Окръжна дирекция по кадастър, Бургас, и др. Значителна част от изброените документи съдържат както невярно съдържание, така и очевидна цел да създадат предпоставки за привидно законни справедливи крайни решения на Поземлена комисия – гр. Несебър. Наред с това бяха установени тежки нарушения на законите, подмяна на реални факти и много вероятно координирани действия на институциите с цел незаконно и несправедливо облагодетелстване на отделни лица чрез криминална реституция.

Наред с всичко това се оказа, че специализираните органи на МВР и Прокуратурата също работят активно и наблюдават внимателно процесите още от 2009 г. За споменатия по-горе имот на собственици с идентификатор № 51500.500.127, закупили право на строеж от реститути за пет хотелски сгради с разгърната застроена площ от 7380 м2, има издадено Постановление на Районна прокуратура – гр. Несебър, за извършени длъжностни престъпления във фазата на реституирането по чл. 282 от Наказателния кодекс. Последвалото двегодишно досъдебно производство не само потвърди заключението на Несебърската районна прокуратура, а установи, че същите пороци и груби закононарушения в реституционния процес са налице в още 11 имота от местността Акротирия.

Преди броени дни Окръжна прокуратура – Бургас, повдигна обвинение по Наказателния кодекс на служебни лица, участвали в реституцията, и следственото дело вече премина в съдебна фаза за посочените по-горе имоти. Тук е мястото да напомним, че бившият председател на Административния съд в Бургас – съдията Вълков, бе заловен от специализираните органи в опит с помощта на фалшифицирани документи да реституира имот от 12 000 кв.м. от територията на НСА „Васил Левски”, Несебър, което потвърждава част от криминалната технология за незаконно оземляване и обогатяване.

Отчитайки създадената крайно неприемлива обстановка и остра криза от 15.03.2012 г., Ръководството на НСА „Васил Левски” бе принудено с помощта на студенти и преподаватели да брани своите граници и територия.

Осъществява се постоянно изнесено обучение в град Несебър на повече от 50 студенти, а реалните сблъсъци и конфликти със строителите вземат заплашителни размери.

Очаквано от нас, изкопните работи бяха подновени на 17.03.2012 г., МВР бързо и адекватно се намеси и прекрати агресивните действия и от двете страни. Подписани бяха предупредителни протоколи и привидно обстановката се успокои. Това продължи само до 02.04.2012 г., когато строителите проведоха изненадваща нощна акция с багерите след 2.00 часа и разрушиха изцяло защитавания от студентите асфалтов път, електропровод, повалени бяха 50-годишни кипариси. Последвалата намеса на МВР само за броени часове временно реши конфликта и на 03.04.2012 г. в 5.00 часа сутринта отново изкопните машини продължиха разрушителните си действия до намесата на студентите и МВР.

И ТАКА - ДОКОГА???

С цел прекратяване на създадения конфликт Академичното ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски” предлага:

1. МРРБ да получи от НС на Р България удължаване на срока за работа на Междуведомствената комисия с цел да бъде изработен задълбочен обективен правен анализ за процесната територия.

2. Главна прокуратура да осигури ненамеса на всички заинтересувани страни в спорните терени до приключване работата на органите на изпълнителната власт и вземане на крайно решение от НС на Р България.

3. МВР, както и досега, да осъществява строг надзор и контрол за предотвратяване на самоуправни действия и от двете страни, с което да се гарантира връщане на студентите към редовни учебни занимания и спокойствието на всички живущи в района.

4. НС да вземе решение за налагане на мораториум върху строителството и всички опити за влизане по незаконен път в терените на УВБ НСА Несебър до крайното решаване на спора от НС на Р България.

 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ В Р БЪЛГАРИЯ

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


 

НСА с отворено писмо относно приватизацията и отнемането на училищната собственост

Академичната общност на Национална спортна академия "Васил Левски" излезе с отворено писмо до БТА против приватизацията и отнемането на училищната собственост:

Националната спортна академия "Васил Левски" близо 70 години изпълнява важни социално културни функции в нашето общество, свързани с развитието на спорта, подготовката на специалисти и участието на България в международното спортно и олимпийско движение. Тази дейност на Академията е призната и подкрепяна от нашата държавност дълги години. Благодарение на това до сега успяхме да изградим една изключително модерна и уникална по своята комплексност инфраструктура, гарантираща изпълнението на комплекса от образователни, научни, социални и културни дейности. Такива са учебно научните и спортни центрове на НСА в София - Дървеница, Зимния център в Боровец, Алпийския център на Витоша и центърът за водни спортове в Равда.

С настъпването на демократичните промени, за жалост, бяха приети нормативно правни мерки, чрез които, без да се взима под внимание общонационалното значение и богатство на висшето образование и неговите структури, започна процес на приватизация или отнемане на собственост, предоставена на Висшите училища. Поради наличие на значителни материални интереси, този процес бе опорочен и обективно нанася такъв удар на висшето образование и в частност на НСА, който води до унищожението на основните й образователни, научни и социално-културни функции.

Ръководството на НСА повече от десет години води опити за справедливо и честно решаване на проблема в защита на общодържавния и национален интерес, но среща явната и скрита съпротива от представителите на местните власти и бизнес, както и от предишните ръководства на държавната администрация, която защитаваше повече частните интереси за приватизация. Многобройните опити за приватизиране на базата на НСА в Несебър стигнаха до конфронтация с местния бизнес и кметска власт, която продължава и до днес.

Въпреки това, ръководството на НСА продължава да осъществява пълноценно и постоянно своята мисия в областта на образованието, науката, спорта и социално-културната политика. Така например центърът за водни спортове в Равда, който е застрашен от непочтена приватизация, годишно приема над 3 000 спортни специалисти, студенти, ученици и деца в неравностойно положение. На неговата територия се организират не само учебни и научни прояви на Академията. Тук също така се провеждат и международни форуми и семинари по линия на Олимпийското движение, системата за Европейско образование - програмите Еразмус, Цепус и др. Провеждат се национални състезания и др.

Ние изразяваме нашето убеждение и надежда, че представителите на Българското правителство и парламента, които декларират и осъществяват цялостна политика за възраждане и развитие на Българското образование и спорт, ще поемат политическата отговорност за разрешаването на сложните противоречия и конфликти, натрупани поради отсъствието на ясна воля и принципна позиция на предишните представители на държавните институции. Висшето образование именно сега се нуждае от ефективна и бърза държавна подкрепа със средствата на Европейско по дух и смисъл законодателство, което да гарантира достойнството на нашето образование и държава.

 
 
Facebook Twitter Share