НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Отворени писма

ОТКРИТО ПИСМО

До

Народното събрание на Р България

Копие:

До Министерски съвет на Р България

До цялото българско общество, към всички, които бранят историята, традициите и бъдещето на българското образование, спорт и жизнени интереси на децата и младежта у нас

  

УВАЖАЕМИ ДЪРЖАВНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,

През последните няколко десетилетия качеството на жизнената среда в България се влоши значително. Наред с отрицателните демографски тенденции се наблюдават сериозен ръст на детската заболеваемост, рязък спад в показателите за физическа дееспособност, повишена агресия, склонност към насилие, престъпност и тежки инциденти с фатален край сред ученическите и студентски общности.

Във всички развити общества един от основните фактори за противодействие на тези тенденции е подобряването на средата, централно място в която заемат спортът и физическата активност. Те са най-изпитаното и мощно средство за укрепване на здравето, утвърждаване на личността и насочване на естествената младежка енергия и потенциал в положителна посока.

Национална спортна академия „Васил Левски” винаги е била и е централен фактор за създаването на учители, треньори, кинезитерапевти и други кадри за функциониращата у нас система за физическо възпитание и елитен спорт през последните 70 години. В учебните програми на тези студенти традиционно присъства специален широк раздел от теоретични и практически дисциплини, които са изучавани от всички студенти и които осигуряват овладяването на най-важните видове водни спортове – плуване, гребане, ветроходство, водни ски, водно спасяване, подводно плуване и др.

За практическото овладяване на тези умения, от самото създаване на Академията през 1942 г., българската държава е създавала систематично условия, чиито основи се полагат през 1947 и 1952 г., когато Учебната база по водни спортове на Национална спортна академия „Васил Левски” се локализира в град Несебър, непосредствено до провлака в началото на Новия град. Започвайки от първите палатки и примитивни бунгала, с общи санитарни възли и външни тоалетни, през 1974 г. държавата предостави модерен учебно-спортен комплекс с 500 легла в землището на с. Равда, общ. Несебър, със самостоятелен плаж, пристанище, складова база за над 140 морски съда от различен клас и вид, учебни зали, игрища и др.

Комплексът бе създаден в най-неплодородния и безводен район на Несебърската мера през 1970–1974 г. и бе превърнат в малък автономен град с електрическо захранване, водоснабдяване, канализационна система и подземна напоителна система – собствени сондажи за сладка вода, поддържащи зелените системи на площ от 150 дка. Засадени бяха над 15 000 растителни вида за укрепване на брега (полуостровът е вековно свлачище) и песъчливата почва бе покрита с 40 см слой плодородна почва.

Юридическата легитимация на тази държавна собственост, предоставена за управление на ВИФ „Георги Димитров” през 1974 г., се съдържа в издадените Актове за държавна собственост № 382 и № 383 на хранителен блок и жилищно-битов блок за студенти на името на ВИФ „Георги Димитров” с указани граници на комплекса, които посочват територия от 150 дка чрез четирите географски посоки. През 1985 г. комплексът с неговите граници и ограда е нанесен в кадастралната карта на град Несебър – нова част, утвърдена от Министъра на строителството и селищното устройство, със заповед № РД 44-02-1394/30.12.1985 г.

След 1996 г. и приемането от Народното събрание на Закон за държавната и общинска собственост посочените актове не се възобновяват от МРРБ и Областната управа на гр. Бургас, като се изтъкват различни причини от формално естество, които могат да бъдат решени само от държавната администрация.

Основната причина за отказите е, че комплексът е строен от бившия Комитет за висше образование и технически прогрес към МС на Р България и неговата архива след 1989 г. е загубена и частично унищожена. Наред с това прозорливи „лидери” на общинска администрация – гр. Несебър, виждат огромния потенциал в тези 150 дка на първа линия до морето и енергично актуват терена през 1999, 2002 и 2005 г. като общинска собственост. Независимо че не е налице правно основание за това, Общината започва да продава права за строеж на частни лица и Поземлената комисия да въвежда реститути в реални граници.

Като краен резултат от пет реституирани земеделски имота през 2000 г. техният брой през 2012 г. надхвърля 30, а общинската собственост от 145 дка достига до 29 дка през 2012 г.

Най-същественият факт от гледна точка на закона е, че от всички реституирани имоти само трима собственици са влезли във владение и парцелите са застроени, а всички останали, които притежават само установителни решения, са извън владение. Същите не са завели съдебни дела с цел да докажат своята собственост и след това с помощта на съдия-изпълнител да влезнат във владение и разчитат на различни Подробни устройствени планове, утвърждавани от общината, и на самоуправни действия, провеждани като правило в петък след обяд и в събота.

НСА „Васил Левски” стопанисва и управлява комплекса въз основа на това, че е във владение и по законен път никой не е отнел това владение до 15.03.2012 г.

На тази дата с тежка строителна техника собственик на съседен имот, който претендира за 2.2 дка от студентската територия – „Империал Бул Тръст” ООД със собственици Георги Георгиев – общински съветник от Община Несебър, и арх. Калин Тихолов – проектант на гр. Бургас, Слънчев бряг и други райони на Черноморието, нахлуват в Учебно-спортната база и разрушават държавната собственост – единствената бетонна стълба, която осъществява достъпа на летовници до плажа, алейно осветление, помощни складови постройки, застрашен е единственият асфалтов път, водещ до пристанището и плажа.

Всичко изложено дотук щеше да изглежда нормално за етапа на преход, в който се намира нашата държава, ако още през месец юли 2011 г. Народното събрание не беше излязло с Решение, което задължи Министъра на регионалното развитие и благоустройството да създаде Междуведомствена група за анализ и решение на проблема. Даден бе 4-месечен срок за внасяне на Предложения от Министъра на МРРБ в НС за решаване на кризата между НСА „Васил Левски”, частните собственици и Община Несебър с крайна цел запазване на държавната собственост и функциониране на Учебния комплекс. Въз основа на правен анализ на включените в границите имоти да се дадат предложения за отчуждаване и обезщетение на частните имоти, засягащи жизнени сегменти от комплекса – хранителен и спален блок, складова база, инфраструктура, пътища, игрища, кей и плаж.

В 6-месечния работен период при обработката на всички достъпни документи правният анализ се натъкна на изключително смущаващи факти, съдебни решения, Решения на Поземлената комисия – гр. Несебър, редица удостоверения, издадени от Техническата служба на Община Несебър, Скици-проект, утвърждавани от Окръжна дирекция по кадастър, Бургас, и др. Значителна част от изброените документи съдържат както невярно съдържание, така и очевидна цел да създадат предпоставки за привидно законни справедливи крайни решения на Поземлена комисия – гр. Несебър. Наред с това бяха установени тежки нарушения на законите, подмяна на реални факти и много вероятно координирани действия на институциите с цел незаконно и несправедливо облагодетелстване на отделни лица чрез криминална реституция.

Наред с всичко това се оказа, че специализираните органи на МВР и Прокуратурата също работят активно и наблюдават внимателно процесите още от 2009 г. За споменатия по-горе имот на собственици с идентификатор № 51500.500.127, закупили право на строеж от реститути за пет хотелски сгради с разгърната застроена площ от 7380 м2, има издадено Постановление на Районна прокуратура – гр. Несебър, за извършени длъжностни престъпления във фазата на реституирането по чл. 282 от Наказателния кодекс. Последвалото двегодишно досъдебно производство не само потвърди заключението на Несебърската районна прокуратура, а установи, че същите пороци и груби закононарушения в реституционния процес са налице в още 11 имота от местността Акротирия.

Преди броени дни Окръжна прокуратура – Бургас, повдигна обвинение по Наказателния кодекс на служебни лица, участвали в реституцията, и следственото дело вече премина в съдебна фаза за посочените по-горе имоти. Тук е мястото да напомним, че бившият председател на Административния съд в Бургас – съдията Вълков, бе заловен от специализираните органи в опит с помощта на фалшифицирани документи да реституира имот от 12 000 кв.м. от територията на НСА „Васил Левски”, Несебър, което потвърждава част от криминалната технология за незаконно оземляване и обогатяване.

Отчитайки създадената крайно неприемлива обстановка и остра криза от 15.03.2012 г., Ръководството на НСА „Васил Левски” бе принудено с помощта на студенти и преподаватели да брани своите граници и територия.

Осъществява се постоянно изнесено обучение в град Несебър на повече от 50 студенти, а реалните сблъсъци и конфликти със строителите вземат заплашителни размери.

Очаквано от нас, изкопните работи бяха подновени на 17.03.2012 г., МВР бързо и адекватно се намеси и прекрати агресивните действия и от двете страни. Подписани бяха предупредителни протоколи и привидно обстановката се успокои. Това продължи само до 02.04.2012 г., когато строителите проведоха изненадваща нощна акция с багерите след 2.00 часа и разрушиха изцяло защитавания от студентите асфалтов път, електропровод, повалени бяха 50-годишни кипариси. Последвалата намеса на МВР само за броени часове временно реши конфликта и на 03.04.2012 г. в 5.00 часа сутринта отново изкопните машини продължиха разрушителните си действия до намесата на студентите и МВР.

И ТАКА - ДОКОГА???

С цел прекратяване на създадения конфликт Академичното ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски” предлага:

1. МРРБ да получи от НС на Р България удължаване на срока за работа на Междуведомствената комисия с цел да бъде изработен задълбочен обективен правен анализ за процесната територия.

2. Главна прокуратура да осигури ненамеса на всички заинтересувани страни в спорните терени до приключване работата на органите на изпълнителната власт и вземане на крайно решение от НС на Р България.

3. МВР, както и досега, да осъществява строг надзор и контрол за предотвратяване на самоуправни действия и от двете страни, с което да се гарантира връщане на студентите към редовни учебни занимания и спокойствието на всички живущи в района.

4. НС да вземе решение за налагане на мораториум върху строителството и всички опити за влизане по незаконен път в терените на УВБ НСА Несебър до крайното решаване на спора от НС на Р България.

 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ В Р БЪЛГАРИЯ

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


 

НСА с отворено писмо относно приватизацията и отнемането на училищната собственост

Академичната общност на Национална спортна академия "Васил Левски" излезе с отворено писмо до БТА против приватизацията и отнемането на училищната собственост:

Националната спортна академия "Васил Левски" близо 70 години изпълнява важни социално културни функции в нашето общество, свързани с развитието на спорта, подготовката на специалисти и участието на България в международното спортно и олимпийско движение. Тази дейност на Академията е призната и подкрепяна от нашата държавност дълги години. Благодарение на това до сега успяхме да изградим една изключително модерна и уникална по своята комплексност инфраструктура, гарантираща изпълнението на комплекса от образователни, научни, социални и културни дейности. Такива са учебно научните и спортни центрове на НСА в София - Дървеница, Зимния център в Боровец, Алпийския център на Витоша и центърът за водни спортове в Равда.

С настъпването на демократичните промени, за жалост, бяха приети нормативно правни мерки, чрез които, без да се взима под внимание общонационалното значение и богатство на висшето образование и неговите структури, започна процес на приватизация или отнемане на собственост, предоставена на Висшите училища. Поради наличие на значителни материални интереси, този процес бе опорочен и обективно нанася такъв удар на висшето образование и в частност на НСА, който води до унищожението на основните й образователни, научни и социално-културни функции.

Ръководството на НСА повече от десет години води опити за справедливо и честно решаване на проблема в защита на общодържавния и национален интерес, но среща явната и скрита съпротива от представителите на местните власти и бизнес, както и от предишните ръководства на държавната администрация, която защитаваше повече частните интереси за приватизация. Многобройните опити за приватизиране на базата на НСА в Несебър стигнаха до конфронтация с местния бизнес и кметска власт, която продължава и до днес.

Въпреки това, ръководството на НСА продължава да осъществява пълноценно и постоянно своята мисия в областта на образованието, науката, спорта и социално-културната политика. Така например центърът за водни спортове в Равда, който е застрашен от непочтена приватизация, годишно приема над 3 000 спортни специалисти, студенти, ученици и деца в неравностойно положение. На неговата територия се организират не само учебни и научни прояви на Академията. Тук също така се провеждат и международни форуми и семинари по линия на Олимпийското движение, системата за Европейско образование - програмите Еразмус, Цепус и др. Провеждат се национални състезания и др.

Ние изразяваме нашето убеждение и надежда, че представителите на Българското правителство и парламента, които декларират и осъществяват цялостна политика за възраждане и развитие на Българското образование и спорт, ще поемат политическата отговорност за разрешаването на сложните противоречия и конфликти, натрупани поради отсъствието на ясна воля и принципна позиция на предишните представители на държавните институции. Висшето образование именно сега се нуждае от ефективна и бърза държавна подкрепа със средствата на Европейско по дух и смисъл законодателство, което да гарантира достойнството на нашето образование и държава.

??????? ??? Facebook Twitter Share